Chemin de navigation

Left navigation

Additional tools

Europeiska kommissionen – Pressmeddelande

Höstprognos för 2011–13: Tillväxten har avstannat

Bryssel den 10 november 2011 – Återhämtningen av EU:s ekonomi har avstannat. Kraftigt minskat förtroende påverkar investeringar och konsumtion, försvagad global tillväxt bromsar exporten och brådskande finanspolitisk konsolidering hämmar inhemsk efterfrågan. BNP i EU väntas vara oförändrad fram till långt in på 2012. Tillväxten för hela 2012 beräknas till cirka 0,5 %. 2013 räknar man med en återgång till långsam tillväxt på cirka 1,5 %. Inga reella förbättringar förväntas för arbetsmarknaderna och arbetslösheten beräknas ligga kvar på dagens höga siffra kring 9,5 %. Inflationen kommer de kommande kvartalen sannolikt återigen att ligga under 2 %. Konsolideringen av de offentliga finanserna förväntas fortsätta och med oförändrad finanspolitik torde det offentliga underskottet senast 2013 minska till strax över 3 %.

”Tillväxten i Europa har stagnerat och det finns risk för en ny recession”, säger Olli Rehn, kommissionens vice ordförande med ansvar för ekonomiska och monetära frågor. ”Antalet arbetstillfällen ökar visserligen i en del medlemsstater men någon verklig förbättring av sysselsättningsläget i EU som helhet förväntas inte. För att tillväxten återigen ska ta fart och fler arbetstillfällen skapas är det absolut nödvändigt att återskapa förtroendet för hållbarheten i de offentliga finanserna och påskynda reformer för att öka EU:s tillväxtpotential. Det råder bred enighet om att politiska åtgärder är nödvändiga. Nu behövs ett målmedvetet genomförande. Personligen kommer jag att från dag ett tillämpa de nya reglerna för ekonomisk styrning.”

Den ekonomiska tillväxten har stagnerat

Den ekonomiska återhämtningen har avstannat. För innevarande och kommande kvartal räknar man nu med stagnerad BNP. Sedan sommaren har prognoserna ytterligare försämrats. Statsskuldkrisen i euroländerna har spridit sig, hållbarheten i de avancerade ekonomierna utanför EU har också hamnat i investerarnas fokus och den globala ekonomin har tappat fart. Eftersom tillväxtprognoserna blir allt dystrare på grund av den ökade osäkerheten kommer företag sannolikt att senarelägga eller avstå från investeringar. Hushållen kommer troligen att hålla igen på konsumtionen och i vissa EU-länder kommer man att försöka minska skuldbördan. Dessutom kommer bankerna sannolikt att begränsa utlåningen, vilket ytterligare dämpar investeringarna och konsumtionen. Behovet av konsolidering av de offentliga finanserna har blivit mer trängande eftersom hållbarheten ifrågasätts i allt större utsträckning, även i länder som tidigare inte berörts. Försvagningen av den reala ekonomin, bräckliga offentliga finanser och den sårbara finanssektorn förefaller att ömsesidigt påverka varandra i en ond cirkel. Förtroendet och tillväxten kommer först att börja tillta när denna negativa växelverkan upphör.

Den osäkerhet som statsskulderna och krisen på finansmarknaden gett upphov till förväntas avta mot mitten av 2012 på grund av de politiska åtgärder som beslutats under de senaste månaderna, vilket successivt kommer att ge ny fart åt investeringarna och konsumtionen. Den årliga BNP-tillväxten under 2012 beräknas till 0,6 % i EU och 0,5 % i euroområdet. Tillväxten under 2013 väntas ligga kvar på måttliga 1,5 % i EU och 1,3 % i euroområdet. Ingen grupp av EU-länder kommer att undgå den förväntade nedgången, men skillnaderna i tillväxten kommer att bestå.

Otillräcklig tillväxt för att öka sysselsättningen

Ingen ökad sysselsättning förväntas under 2012. Den beräknade återhämtningen i BNP-tillväxten från och med andra halvåret 2012 är alltför blygsam för att nämnvärt förbättra sysselsättningsnivån. Arbetslösheten kommer troligen inte att sjunka under prognosperioden. Situationen på EU-ländernas arbetsmarknader kommer fortsatt att variera mycket.

Gradvis förbättring av de offentliga finanserna

2011 utgör en vändpunkt från stabilisering till konsolidering av de offentliga finanserna. Underskottet i de offentliga finanserna för 2011 beräknas nu till 4,7 % av BNP i EU och 4,1 % i euroområdet. Under 2012 räknar man med ett underskott på 3,9 % i EU och 3,4 % i euroområdet. I denna prognos beaktas inte ytterligare konsolideringsåtgärder som kan förväntas men som ännu inte antagits. Det tekniska antagandet att politiken kommer att ligga fast kan ha större betydelse för denna prognos än normalt. Enligt detta antagande kommer den sammanlagda skulden i förhållande till BNP att nå sin kulmen i EU under 2012 och ligga på cirka 85 % och därefter stabiliseras under 2013. Inom euroområdet beräknas skuldkvoten fortsätta att öka något under prognosperioden och passera 90 % under 2012.

Minskad inflation

Energipriserna har varit den främsta orsaken till inflationen under 2011. Eftersom de förväntas minska successivt beräknas den nominella inflationen 2012 att falla tillbaka under 2 %. Det fortsatt låga kapacitetsutnyttjandet i ekonomin kommer även framöver att dämpa det underliggande inflationstrycket och lönerna kommer troligen att öka bara måttligt.

Prognosen kan ytterligare försämras

Med hänsyn till den svaga BNP-tillväxt som förväntas enligt huvudscenariot är risken för en konjunkturnedgång inte försumbar. Osäkerheten vad gäller statsskulderna, finanssektorn och världshandeln är de främsta orsakerna till detta. Det finns risk för negativ dynamisk växelverkan: Avmattad tillväxt påverkar de skuldsatta länderna, vilket får återverkningar på tillståndet i finanssektorn.

Positivt är att förtroendet kan återvända snabbare än vad som nu antas. Detta kan leda till att investeringarna och hushållens konsumtion kan ta fart tidigare än väntat. Den globala tillväxten kan komma att återhämta sig lättare än vad som anges i grundscenariot och främja EU:s nettoexport. Därutöver skulle en kraftigare nedgång av råvarupriserna kunna öka realinkomsterna och konsumtionen.

Riskerna i inflationsprognosen förefaller i stort sett balanserade.

Den fullständiga rapporten finns tillgänglig på

http://ec.europa.eu/economy_finance/eu/forecasts/2011_autumn_forecast_en.htm

Kontaktpersoner:

Amadeu Altafaj Tardio (32-2) 295 26 58.

Catherine Bunyan (32-2) 299 65 12.


Side Bar