Chemin de navigation

Left navigation

Additional tools

Evropska komisija - Sporočilo za medije

Jesenska napoved za obdobje 2011–2013: rast v mirovanju

Bruselj, 10. novembra 2011 – Okrevanje evropskega gospodarstva se je zaustavilo. Močno zmanjšanje zaupanja vpliva na naložbe in porabo, počasnejša svetovna rast omejuje izvoz, nujna konsolidacija proračuna pa negativno vpliva na domače povpraševanje. Napovedi kažejo, da bo BDP v Uniji stagniral še velik del leta 2012. Rast je za leto 2012 ocenjena na 0,5 %, v letu 2013 pa se znova pričakuje počasna rast okoli 1,5 %. Za trg dela dejanske izboljšave niso predvidene, nezaposlenost pa naj bi ostala na trenutni visoki ravni okoli 9,5 %. Inflacija naj bi se v prihajajočih četrtletjih vrnila na raven pod 2 %. Konsolidacija proračuna naj bi napredovala, javni primanjkljaj pa naj bi se ob nespremenjenih politikah do leta 2013 zmanjšal na raven malo nad 3 %.

Podpredsednik Komisije in komisar za ekonomske in monetarne zadeve Olli Rehn je dejal: „Rast v Evropi se je ustavila in obstaja nevarnost nove recesije. Medtem ko so v nekaterih državah članicah na voljo nova delovna mesta, za Unijo kot celoto ne kaže, da bi se stanje brezposelnosti izboljšalo. Ključ za ponovno rast in nova delovna mesta je povrnitev zaupanja v proračunsko vzdržnost in finančni sistem ter pospešitev reform, da se poveča zmožnost Evrope za rast. Prav tako obstaja široko soglasje glede potrebnih ukrepov politike. Kar potrebujemo sedaj, je odločno izvajanje. Sam bom že od vsega začetka začel uporabljati pravila o gospodarskem upravljanju.

Gospodarska rast je zastala

Okrevanje gospodarstva se je zaustavilo. Pričakuje se stagnacija BDP v tem in naslednjih četrtletjih. Napovedi so se od poletja poslabšale. Kriza državnih dolgov se je v državah območja evra razširila, vlagatelji so postali pozorni tudi na vzdržnosti dolga v razvitih gospodarstvih zunaj EU in svetovno gospodarstvo je izgubilo zagon. Pričakuje se, da bodo podjetja naložbe preložila ali ukinila, saj so napovedi za rast ob vse večji negotovosti vedno slabše. Gospodinjstva naj bi bila po napovedih pri potrošnji previdna, v nekaterih državah članicah pa morajo tudi zniževati visoke ravni dolgov. Poleg tega bodo banke verjetno omejile posojila in s tem še dodatno zmanjšale možnosti za naložbe in porabo. Konsolidacija proračuna je postala nujnejša, saj se zaskrbljenost glede trajnosti povečuje in se je razširila na do sedaj neprizadete države. Zdi se, da se upad realnega gospodarstva, krhke javne finance in ranljiv finančni sektor zaradi medsebojnega vplivanja vrtijo v začaranem krogu. Zaupanje in rast se bosta povrnila šele, ko bo te negativne soodvisnosti konec.

Od ukrepov politike, ki so bili sprejeti v preteklih mesecih, se pričakuje, da bodo dosegli učinke glede zmanjšanja negotovosti na področju državnih dolgov in krize finančnih trgov okoli sredine leta 2012, kar bo postopoma ponovno sprostilo naložbe in porabo. Za leto 2012 je v Uniji napovedana letna rast BDP 0,6 % in v območju evra 0,5 %. V letu 2013 naj rast ne bi veliko napredovala in naj bi dosegla 1,5 % v Uniji in 1,3 % v območju evra. Nobena skupina držav članic ne bo ubežala pričakovani upočasnitvi rasti, vendar bodo razlike ostale.

Rast nezadostna za izboljšanje trga dela

Pričakuje se, da se bo v letu 2012 rast zaposlovanja ustavila. Pričakovana ponovna rast BDP v drugi polovici prihodnjega leta je prenizka, da bi bistveno izboljšala razmere na trgu dela. V obdobju, na katerega se nanaša napoved, se ne pričakuje zmanjšanja nezaposlenosti. Položaj na trgih dela se med državami članicami še vedno zelo razlikuje.

Postopno izboljšanje javnih financ

V letu 2011 je na področju javnih financ prišlo do prehoda iz faze stabilizacije v fazo konsolidacije. Javnofinančni primanjkljaj za leto 2011 naj bi po najnovejših napovedih znašal 4,7 % BDP v Uniji in 4,1 % v območju evra, v letu 2012 pa 3,9 % v Uniji in 3,4 % v območju evra. Napoved ne upošteva dodatnih konsolidacijskih ukrepov, ki so verjetni, vendar še niso sprejeti. Ta tehnična predpostavka, da bodo politike ostale nespremenjene, ima lahko večji vpliv na napoved kot ponavadi. Na podlagi te predpostavke naj bi delež javnega dolga v razmerju do BDP v Uniji dosegel vrh v letu 2012, in sicer 85 %, ter se nato v letu 2013 ustalil. V območju evra naj bi delež dolga v napovednem obdobju še naprej počasi rasel in v letu 2012 presegel 90 %.

Ublažitev inflacije

Na inflacijo v letu 2011 so najbolj vplivale cene energije. Ob njihovem predvidenem znižanju se v letu 2012 pričakuje padec merjene inflacije pod 2 %. Dolgotrajna stagnacija gospodarstva bo še naprej omejevala obstoječe cenovne pritiske, medtem ko naj bi bila rast plač le zmerna.

Negativna tveganja glede obetov

Glede na nizko rast BDP, ki je predvidena v osnovnem scenariju, tveganja za recesijo ni mogoče zanemariti. To tveganje temelji v glavnem na zaskrbljenosti glede državnih dolgov, finančne industrije in svetovne trgovine. Obstaja možnost za negativne vzajemne učinke, saj počasnejša rast vpliva na državne dolžnike, katerih šibkost negativno vpliva na zdravje finančne industrije.

Po drugi strani pa se lahko zaupanje povrne prej od trenutnih predvidevanj in hitreje sprosti možnost za ponovne naložbe in zasebno porabo. Svetovna rast je morda odpornejša od predvidevanj v osnovnem scenariju in lahko podpre neto izvoz Unije. Večje znižanje cen osnovnih proizvodov pa bi lahko spodbudilo dejanske prihodke in porabo.

Tveganja za inflacijo so prav tako zdijo na splošno uravnotežena.

Podrobnejše poročilo je na voljo na spletni strani:

http://ec.europa.eu/economy_finance/eu/forecasts/2011_autumn_forecast_en.htm

Kontakta:

Amadeu Altafaj Tardio (+32 22952658)

Catherine Bunyan (+32 22996512)


Side Bar