Navigation path

Left navigation

Additional tools

Europese Commissie - Persbericht

Najaarsprognoses 2011-2013: stagnatie van de groei

Brussel, 10 november 2011 – Het economisch herstel is in de EU tot stilstand gekomen. De investeringen en de consumptie staan onder druk door een sterke verslechtering van het vertrouwen, de uitvoer wordt afgeremd door een verzwakking van de mondiale groei, en de binnenlandse vraag wordt negatief beïnvloed door de dringend noodzakelijke inspanningen om de begrotingen te consolideren, d.w.z. weer op orde te brengen. Het bbp zal volgens de huidige prognoses tot ver in 2012 nauwelijks groeien. Voor geheel 2012 wordt gerekend op een groei van zo'n ½%. In 2013 trekt de groei weer iets aan tot zo'n 1½%. Voor de arbeidsmarkten wordt geen echte verbetering verwacht: de werkloosheid blijft volgens de ramingen hangen rond het huidige hoge niveau van 9½%. De inflatie loopt in de komende kwartalen terug tot minder dan 2%. Bij de budgettaire consolidatie wordt vooruitgang geboekt: in 2013 zal het overheidstekort bij ongewijzigd beleid teruglopen tot iets meer dan 3%.

Vicevoorzitter van de Commissie Olli Rehn, bevoegd voor economische en monetaire zaken, heeft in dit verband het volgende gezegd: "De groei is in Europa stilgevallen en er bestaat zelfs kans op een nieuwe recessie. De werkgelegenheid neemt in een aantal lidstaten toe, maar voor de EU als geheel wordt niet gerekend op een echte verbetering. Eerst moet het vertrouwen in de houdbaarheid van de begrotingen en in het financiële stelsel worden hersteld en moet er meer vaart worden gezet achter hervormingen die gericht zijn op een versterking van het Europese groeipotentieel. Pas dan zal de groei weer echt aantrekken en zullen er nieuwe banen ontstaan. Inmiddels bestaat er een brede consensus over de beleidsmaatregelen die nodig zijn. Het is nu zaak om deze maatregelen resoluut uit te voeren. Ikzelf zal vanaf de eerste dag gebruik gaan maken van de nieuwe regels voor een goed economisch bestuur."

Economische groei stilgevallen

Het economisch herstel is tot stilstand gekomen. Thans wordt voor het huidige kwartaal en voor de komende kwartalen een stagnatie van het bbp verwacht. De vooruitzichten zijn sinds de afgelopen zomer ten negatieve gekeerd. In het eurogebied heeft de staatsschuldcrisis zich uitgebreid, beleggers kijken inmiddels ook kritisch naar de houdbaarheid van de schuld in geavanceerde economieën die geen deel uitmaken van de EU, en de wereldeconomie heeft aan vaart verloren. In het bedrijfsleven worden investeringen naar verwachting uitgesteld of geschrapt nu de groeivooruitzichten somberder zijn geworden en de onzekerheid is toegenomen. Volgens de projecties houden de huishoudens de hand op de knip, terwijl ze in een aantal lidstaten ook werken aan een verdere afbouw van hun hoge schulden. Voorts zullen de banken de kredietverlening naar alle waarschijnlijkheid inperken, zodat de vooruitzichten voor de investeringen en de consumptie nog verder verslechteren. Naarmate de zorgen over de houdbaarheid van de overheidsfinanciën zijn toegenomen en zich hebben uitgebreid naar landen die tot dusver niet waren geraakt, is een budgettaire consolidatie des te urgenter geworden. De verzwakking van de reële economie en de kwetsbaarheid van de overheidsfinanciën en de financiële sector blijken als factoren negatief op elkaar in te werken. Pas wanneer deze vicieuze cirkel wordt doorbroken, zullen het vertrouwen en de groei terugkeren.

Er wordt op gerekend dat de onzekerheid die is ontstaan door de staatsschuldcrisis en de crisis op de financiële markt, tot medio 2012 steeds verder zal afnemen dankzij alle beleidsmaatregelen waartoe in de afgelopen maanden is besloten. De uitgestelde investeringen en consumptie zullen dan alsnog geleidelijk kunnen plaatsvinden. De jaarlijkse bbp-groei wordt voor 2012 geraamd op 0,6% in de EU en 0,5% in het eurogebied. Voor 2013 wordt gerekend op een magere groei van 1,5% in de EU en 1,3% in het eurogebied. Geen enkele groep van lidstaten zal aan de verwachte vertraging ontkomen. Wel blijft er sprake van hardnekkige groeiverschillen.

Groei niet voldoende voor een verbetering van de situatie op de arbeidsmarkt

De groei van de werkgelegenheid valt in 2012 naar verwachting stil. Weliswaar trekt de bbp-groei vanaf de tweede helft van volgend jaar aan, maar deze is te bescheiden om de arbeidsmarkt een krachtige impuls te geven. Er wordt niet gerekend op een daling van de werkloosheid in de prognoseperiode. De situatie op de arbeidsmarkt blijft van lidstaat tot lidstaat echter sterk uiteenlopen.

Gestage verbetering van de overheidsfinanciën zet door

In 2011 vindt de omslag plaats van een stabilisatie naar een consolidatie van de overheidsfinanciën. Het begrotingstekort over 2011 wordt thans geraamd op 4,7% van het bbp in de EU en op 4,1% in het eurogebied. Voor 2012 wordt gerekend op 3,9% in de EU en 3,4% in het eurogebied. Daarbij is nog geen rekening gehouden met verdere consolidatiemaatregelen die verwacht mogen worden, maar nog niet daadwerkelijk zijn getroffen. Deze technische aanname van een ongewijzigd beleid sorteert ditmaal mogelijk een groter effect op de huidige prognoses dan gewoonlijk. Op basis van deze aanname bereikt de geaggregeerde EU-schuldquote in 2012 een piek van om en nabij de 85% en stabiliseert deze zich in 2013. In het eurogebied loopt de schuldquote in de prognoseperiode nog iets verder op en doorbreekt deze in 2012 de grens van 90%.

Afzwakking van de inflatie

In 2011 zijn de energieprijzen de belangrijkste stuwende kracht achter de inflatie geweest. Op grond van een verwachte geleidelijke daling van deze prijzen loopt de nominale inflatie in 2012 terug tot minder dan 2%. Vanwege de zwak blijvende economie zal de onderliggende druk op de prijzen binnen de perken blijven en zullen de lonen slechts gematigd stijgen.

Vooruitzichten onderhevig aan sterk neerwaartse risico's

Aangezien in het basisscenario al wordt uitgegaan van een fragiele bbp-groei, is de kans op een recessie niet te verwaarlozen. De voornaamste neerwaartse risico's houden verband met de zorgen over de staatsschulden, met de financiële sector en met de wereldhandel. Mogelijk ontstaat er een negatieve dynamische wisselwerking: de groeivertraging heeft haar weerslag op de schuldenlanden die in een zwakke situatie verkeren, waardoor weer de positie van de financiële sector wordt ondermijnd.

Daar staat tegenover dat het vertrouwen sneller kan terugkeren dan waarop op dit moment wordt gerekend, waardoor het herstel van de investeringen en particuliere consumptie sneller kan intreden dan verwacht. Ook kan de mondiale groei veerkrachtiger blijken dan in het basisscenario is geraamd, en kan de netto-uitvoer van de EU daardoor gunstiger uitvallen. Tot slot kunnen de grondstoffenprijzen sterker dalen dan verwacht, waarvan weer de reële inkomens en de consumptie zouden profiteren.

De risico's voor de inflatievooruitzichten houden elkaar min of meer in evenwicht.

Meer informatie is te vinden op:

http://ec.europa.eu/economy_finance/eu/forecasts/2011_autumn_forecast_en.htm

Contact:

Amadeu Altafaj Tardio (+32 22952658)

Catherine Bunyan (+32 22996512)


Side Bar