Chemin de navigation

Left navigation

Additional tools

Euroopan komissio – Lehdistötiedote

Komissio ennustaa taloudelle nollakasvua vuosina 2011–2013

Bryssel 10. marraskuuta 2011 – EU:n talouden elpyminen on pysähtynyt. Voimakkaasti heikentynyt luottamus vaikuttaa investointeihin ja kulutukseen, maailmantalouden kasvun hidastuminen supistaa vientiä ja kiireellinen julkisen talouden vakauttaminen vähentää kotimaista kysyntää. BKT:n kasvun ennustetaan nyt olevan pysähdyksissä EU:ssa pitkälle vuoden 2012 puolelle. Kasvun odotetaan olevan vuonna 2012 vain noin 0,5 prosenttia. Vuonna 2013 talouskasvun odotetaan pääsevään hitaaseen, noin 1,5 prosentin vauhtiin. Työmarkkinoiden tilanteen ei odoteta paranevan, ja työttömyyden ennustetaan pysyvän nykyisellä korkealla noin 9,5 prosentin tasolla. Inflaation uskotaan palavaan alle 2 prosentin tasolle lähimpien vuosineljännesten aikana. Julkisen talouden vakauttamisen ennustetaan etenevän siten, että julkinen alijäämä supistuu hieman yli 3 prosenttiin vuoteen 2013 mennessä sillä oletuksella, että poliittisissa toimintamalleissa ei tapahdu muutoksia.

Talous- ja rahapoliittisista asioista vastaavan komission varapuheenjohtaja Olli Rehnin mukaan ”kasvu on tyrehtynyt Euroopassa, minkä vuoksi uusi taantuma uhkaa. Vaikka työllisyys paranee joissakin jäsenmaissa, työllisyystilanteen todellista paranemista ei ole odotettavissa koko EU:n kannalta katsottuna. Talouden ja työllisyyden kasvun elpyminen edellyttää, että luottamus julkisen talouden ja rahoitusjärjestelmän kestävyyteen saadaan palautettua ja uudistusten toteuttamista nopeutettua, jotta Euroopan kasvumahdollisuuksia voidaan parantaa. Tarvittavista toimenpiteistä ollaan laajasti yksimielisiä. Tarvitsemme nyt määrätietoista täytäntöönpanoa. Omalta osaltani alan soveltaa uusia talouden hallinnon sääntöjä heti, kun se on mahdollista."

Talouden kasvu on hidastunut

Talouden elpyminen on pysähtynyt. BKT:n kasvun odotetaan olevan pysähdyksissä kuluvana ja tulevina vuosineljänneksinä. Kesästä lähtien talouden näkymät ovat heikentyneet. Euroalueen jäsenvaltioita koetellut julkisen talouden velkakriisi on laajentunut, sijoittajat ovat alkaneet seurata tarkemmin myös EU:n ulkopuolisten talouksien velanhoitokykyä ja maailmantalouden kasvu on heikentynyt. Yritysten odotetaan siirtävän tai peruuttavan investointejaan, koska kasvunäkymät ovat heikentyneet ja epävarmuus lisääntynyt. Kotitalouksien kulutuksen ennustetaan olevan varovaista, ja joissakin jäsenvaltioissa kotitaloudet myös pyrkivät pienentämään velkataakkaansa. Lisäksi pankit todennäköisesti rajoittavat luotonantoa, mikä osaltaan hillitsee investointeja ja kulutusta. On entistä kiireellisempää vakauttaa julkista taloutta, sillä huoli talouden kestävyydestä on yhä ajankohtaisempi ja huolestuneisuus kohdistuu jo maihin, jotka ovat tähän asti välttyneet ongelmilta. Reaalitalouden heikentyminen, julkisen talouden heikkous ja haavoittuva finanssiala näyttävät yhdessä vahvistavan noidankehää. Luottamus ja talouden kasvu saadaan palautettua vain, jos tämä tekijöiden keskinäinen vaikutussuhde saadaan katkaistua.

Viime kuukausien aikana päätetyillä poliittisilla toimenpiteillä odotetaan voitavan vähentää julkisen talouden velkaan ja finanssimarkkinoiden kriisiin liittyvää epävarmuutta vuoden 2012 puoliväliin mennessä, minkä ansiosta investoinnit ja kulutus elpyvät vähitellen. BKT:n kasvun odotetaan vuonna 2012 olevan 0,6 prosenttia koko EU:ssa ja 0,5 prosenttia euroalueella. Kasvun odotetaan pysyvän myös vuonna 2013 alhaisena 1,5 prosentissa koko EU:ssa ja 1,3 prosentissa euroalueella. Yksikään jäsenvaltioiden ryhmä ei välty talouskasvun odotetulta hidastumiselta, mutta kasvun nopeudessa ilmenee eroja.

Kasvu ei riitä työllisyystilanteen parantamiseen

Työllisyyden kasvun odotetaan pysähtyvän vuonna 2012. Vaikka BKT:n odotetaan pääsevän uudelleen kasvuun vuoden 2012 toisella puoliskolla, kasvu on silti liian vähäistä, jotta sillä olisi selvää myönteistä vaikutusta työllisyystilanteeseen. Työttömyyden ei odoteta vähenevän tarkastelujakson aikana. Tilanne jäsenvaltioiden työmarkkinoilla vaihtelee edelleen huomattavasti.

Julkinen talous vahvistuu vähitellen

Vuonna 2011 siirrytään julkisen talouden vakauttamisesta sen vahvistamiseen. Julkisen talouden alijäämän ennustetaan vuonna 2011 olevan 4,7 prosenttia BKT:stä koko EU:ssa ja 4,1 prosenttia euroalueella. Vuonna 2012 alijäämän odotetaan olevan 3,9 prosenttia koko EU:ssa ja 3,4 prosenttia euroalueella. Tässä ennusteessa ei ole otettu huomioon vahvistamistoimenpiteitä, joita tullaan todennäköisesti toteuttamaan mutta joista ei ole vielä säädetty. Tällä teknisellä oletuksella, että poliittisissa toimintamalleissa ei tapahdu muutoksia, saattaa olla tavallista suurempi vaikutus tähän ennusteeseen. Tällä oletuksella yhteenlasketun velkasuhteen odotetaan kasvavan koko EU:ssa 85 prosenttiin vuonna 2012, mutta tilanteen odotetaan vakiintuvan vuonna 2013. Euroalueella velkasuhde jatkaa hienoista kasvuaan tarkastelujakson aikana ylittäen 90 prosentin tason vuonna 2012.

Inflaation hillitseminen

Vuonna 2011 inflaatiota ovat ruokkineet pääasiassa energian kohonneet hinnat. Koska niiden ennustetaan alenevan vähitellen, kuluttajahintainflaation odotetaan alenevan takaisin alle 2 prosenttiin vuonna 2012. Talouden matalasuhdanteen jatkuminen hillitsee hintapaineita, vaikka palkkojen odotetaan nousevan hieman.

Talouskehitys uhkaa heiketä odotettua enemmän

Koska BKT:n kasvun odotetaan olevan heikkoa perusskenaariossa, taantuman riski ei ole vähäinen. Talouskehityksen odotettua voimakkaampaa heikkenemistä koskevat merkittävimmät riskit johtuvat julkisen talouden velkaan, finanssialaan ja maailmankauppaan liittyvistä huolenaiheista. On mahdollista, että eri tekijät vaikuttavat kielteisesti toisiinsa: talouskasvun hidastuminen vaikuttaa velkaantuneisiin talouksiin, joiden heikkous puolestaan vaikeuttaa finanssialan tilannetta.

Toisaalta on myös mahdollista, että markkinoiden luottamus palautuu ennakoitua nopeammin, jolloin myös investoinnit ja yksityinen kulutus elpyisivät ennustettua nopeammin. Maailmantalouden kasvu voi osoittautua voimakkaammaksi kuin mitä perusskenaariossa on ennakoitu, mikä tukisi EU:n nettovientiä. Lisäksi hyödykkeiden hintojen ennakoitua voimakkaampi aleneminen voi kasvattaa reaalituloja ja kulutusta.

Inflaationäkymiin kohdistuvat riskit vaikuttavat pitkälti olevan tasapainossa.

Yksityiskohtainen raportti on saatavana internet-osoitteessa:

http://ec.europa.eu/economy_finance/eu/forecasts/2011_autumn_forecast_en.htm

Yhteyshenkilöt:

Amadeu Altafaj Tardio (+32 2 295 26 58)

Catherine Bunyan (+32 2 299 65 12)


Side Bar