Chemin de navigation

Left navigation

Additional tools

Europa-Kommissionen - Pressemeddelelse

Efterårsprognose 2011-13: Væksten er gået i stå

Bruxelles, den 10. november 2011 – Opsvinget i EU's økonomi er standset. Den stærkt forværrede tillid påvirker investeringerne og forbruget, den svækkede globale vækst hæmmer eksporten, og den presserende finanspolitiske konsolidering trykker den indenlandske efterspørgsel. BNP i EU forventes nu at stagnere indtil et godt stykke inde i 2012. Væksten for hele 2012 forventes at ligge på ca. ½ %. I 2013 forventes der en tilbagevenden til en langsom vækst på omkring 1½ %. Der forventes ingen reelle forbedringer for arbejdsmarkederne, og arbejdsløsheden forventes at forblive på det aktuelle høje niveau på omkring 9½ %. Inflationen er på vej til at vende tilbage til et niveau under 2 % i de kommende kvartaler. Den finanspolitiske konsolidering forventes at udvikle sig sammen med de offentlige underskud, som vil falde til lige over 3 % i 2013 under forudsætning af uændrede politikker.

Kommissionens næstformand med ansvar for økonomiske og monetære anliggender, Olli Rehn, udtalte i den forbindelse følgende: "Væksten er gået i stå i Europa, og der er fare for en ny recession. Selv om antallet af arbejdspladser er stigende i nogle medlemsstater, forventes der ikke nogen reel bedring i beskæftigelsessituationen i EU som helhed. Nøglen til fortsat vækst og jobskabelse er en genopretning af tilliden til den finanspolitiske holdbarhed og til det finansielle system og en fremskyndelse af reformer til forbedring af Europas vækstpotentiale. Der er bred enighed om de nødvendige politiske foranstaltninger. Det, der nu er brug for, er en urokkelig gennemførelse. For mit eget vedkommende vil jeg lige fra dag et begynde at anvende de nye regler for økonomisk styring."

Den økonomiske vækst er gået i stå

Det økonomiske opsving er standset. Der forventes nu stagnation i BNP i det indeværende og det kommende kvartal. Siden sommer er udsigterne forværret. Statsgældskrisen i euroområdets medlemsstater har bredt sig, holdbarheden af gælden i avancerede økonomier uden for EU er også kommet i investorernes søgelys, og den globale økonomi er kørt træt. Virksomhederne forventes at udsætte eller aflyse investeringer, efterhånden som vækstudsigterne formørkes på baggrund af den stigende uvished. Husholdningerne vil være tilbageholdende med at forbruge, mens de i nogle medlemsstater også vil fortsætte med at nedbringe store gældsniveauer. Endvidere vil bankerne sandsynligvis begrænse långivningen og derved yderligere indskrænke investerings- og forbrugsmulighederne. Den finanspolitiske konsolidering er blevet mere presserende, idet bekymringerne med hensyn til holdbarheden er blevet mere alvorlige og har spredt sig til hidtil uberørte lande. Den svækkede realøkonomi, de skrøbelige offentlige finanser og den sårbare finansielle sektor ser ud til at påvirke hinanden gensidigt i en ond cirkel. Tilliden og væksten vender først tilbage, når denne negative vekselvirkning stopper.

Set under et forventes de politikforanstaltninger, der er vedtaget i de seneste måneder at være effektive med hensyn til at reducere usikkerheden omkring statsgælds- og finansmarkedskrisen hen imod midten af 2012, og dette vil gradvis sætte gang i udsatte investeringer og udsat forbrug. Den årlige vækst i BNP i 2012 forventes at ligge på 0,6 % i EU og 0,5 % i euroområdet. Væksten i 2013 forventes fortsat at være mat og ligge på 1,5 % i EU og 1,3 % i euroområdet. Ingen gruppe af medlemsstater vil undgå den forventede afmatning, men der vil fortsat være forskelle i væksten.

Væksten er ikke tilstrækkelig til forbedringer på arbejdsmarkedet

Væksten i beskæftigelsen forventes at gå i stå i 2012. Den forventede stigning i væksten i BNP fra anden halvdel af næste år er alt for beskeden til at medføre nogen væsentlige resultater på arbejdsmarkedet. Arbejdsløsheden forventes ikke at falde i prognoseperioden. Der er stadig store forskelle i situationen på medlemsstaternes arbejdsmarkeder.

Der sker fortsat en gradvis forbedring i de offentlige finanser

2011 markerer ændringen fra stabilisering til konsolidering af de offentlige finanser. Tallene for budgetunderskuddet i 2011 forventes nu at ligge på 4,7 % af BNP i EU og 4,1 % i euroområdet. For 2012 forventes underskuddene at ligge på 3,9 % i EU og 3,4 % i euroområdet. Der ses i denne prognose bort fra yderligere konsolideringsforanstaltninger, som er sandsynlige, men endnu ikke gennemført. Denne tekniske antagelse om uændrede politikker kan have en større betydning for denne prognose end normalt. Ud fra denne antagelse forventes den samlede gældskvote at toppe i EU med ca. 85 % i 2012 og at stabiliseres i 2013. I euroområdet forventes gældskvoten fortsat at stige en smule i prognoseperioden og at passere de 90 % i 2012.

Bekæmpelse af inflationen

Energipriserne har været det vigtigste parameter bag inflationen i 2011. Da de forventes at falde gradvist, forventes den overordnede inflation igen at falde til under 2 % i 2012. En vedvarende stilstand i økonomien vil fortsat holde det underliggende prispres tilbage, mens der kun forventes en moderat vækst i lønningerne.

Udsigterne er præget af stærkt negative risici

I betragtning af den svage vækst i BNP, der forventes i henhold til grundscenariet, er der en ikke ubetydelig risiko for recession. De vigtigste risici i negativ retning skyldes bekymringer om statsgælden, den finansielle industri og verdenshandelen. Der er en potentiel mulighed for negative dynamiske vekselvirkninger: Langsommere vækst påvirker de statslige debitorer, hvis svækkelse igen belaster sundheden i den finansielle industri.

På den positive side kan der ske det, at tilliden vender tilbage hurtigere end forventet på nuværende tidspunkt og dermed giver mulighed for et hurtigere end forventet opsving i investeringer og privatforbrug. Den globale vækst kunne vise sig at være mere elastisk end forventet i grundscenariet og understøtte EU's nettoeksport. Endelig kunne et større fald i råvarepriserne øge realindkomsterne og forbruget.

Inflationsrisiciene ser ud til at være stort set afbalancerede.

Den detaljerede rapport kan ses på:

http://ec.europa.eu/economy_finance/eu/forecasts/2011_autumn_forecast_en.htm

Kontaktpersoner :

Amadeu Altafaj Tardio (+32 2 295 26 58)

Catherine Bunyan (+32 2 299 65 12)


Side Bar