Chemin de navigation

Left navigation

Additional tools

Evropská komise – Tisková zpráva

Podzimní prognóza na období 2011–13: Růst se zastaví

Brusel 10. listopadu 2011 – Oživení ekonomiky EU skončilo. Výrazně zhoršená důvěra zasahuje investice a spotřebu, oslabený celosvětový růst brzdí vývoz a naléhavá fiskální konsolidace ovlivňuje domácí poptávku. Podle současné prognózy bude HDP v EU stagnovat až do roku 2012. Růst na celý rok 2012 se odhaduje přibližně na ½ %. Návrat k pomalému růstu ve výši asi 1½ % se očekává do roku 2013. Prognóza nepředpokládá žádná skutečná zlepšení na trzích práce a odhaduje se, že nezaměstnanost zůstane na stávající vysoké úrovni, která činí přibližně 9½ %. V nadcházejících čtvrtletích se inflace opětovně sníží pod 2 %. Odhaduje se, že fiskální konsolidace schodků veřejných financí bude postupovat, přičemž za předpokladu jinak nezměněných politik by mělo do roku 2013 dojít k jejich snížení těsně nad 3 %.

Místopředseda Komise pro hospodářské a měnové záležitosti Olli Rehn prohlásil: „Růst se v Evropě zastavil a objevuje se riziko nové recese. I když se počet pracovních míst v některých členských státech zvyšuje, na úrovni EU jako celku se žádné skutečné zlepšení nezaměstnanosti neočekává. Klíčem k obnovení růstu a tvorby pracovních míst je opětovné získání důvěry ve fiskální udržitelnost a finanční systém a urychlení reforem s cílem zvýšit růstový potenciál Evropy. Panuje velká shoda ohledně nezbytných politických opatření. Nyní je zapotřebí jednoznačné provedení. Za sebe mohu říci, že začnu používat nová pravidla ekonomické správy a řízení hned od prvního dne.“

Ekonomický růst se zastavil

Ekonomické oživení ustalo. V současném čtvrtletí i v těch nadcházejících se nyní očekává stagnace HDP. Od léta se výhled změnil k horšímu. Dluhová krize se v členských zemích eurozóny rozšířila, investoři se rovněž zaměřili na dluhovou udržitelnost ve vyspělých zemích mimo EU a světová ekonomika ztratila dynamiku. Očekává se, že podniky odloží nebo zruší investice, protože výhled růstu se zhoršil v souvislosti s rostoucí nejistotou. Prognóza uvádí, že spotřeba domácností bude opatrná, přičemž v některých členských státech se bude dále snižovat vysoká úroveň zadlužení. Kromě toho banky pravděpodobně omezí poskytování úvěrů, a proto se dále omezí možnosti investování a spotřeby. Fiskální konsolidace se stala naléhavější, protože obavy týkající se udržitelnosti se staly akutnějšími a rozšířily se do dosud nezasažených zemí. Zdá se, že slábnoucí reálná ekonomika, nestabilní veřejné finance a zranitelný finanční sektor se vzájemně ovlivňují v začarovaném kruhu. Důvěra a růst se navrátí pouze tehdy, pokud toto vzájemné negativní působení ustane.

Očekává se, že všechna politická opatření přijatá v průběhu minulých měsíců budou účinná při snižování nejistoty vyplývající z dluhové krize a krize finančního trhu do poloviny roku 2012, a to postupně uvolní odložené investice a odloženou spotřebu. Roční růst HDP v EU se v roce 2012 odhaduje na 0,6 % a v eurozóně na 0,5 %. V roce 2013 se v EU očekává nevýrazný růst ve výši 1,5 % a 1,3 % v eurozóně. Žádná skupina členských států se nevyhne očekávanému zpomalení, ale rozdíly v růstu přetrvají.

Růst nepostačuje pro zlepšení na trhu práce

Očekává se, že růst zaměstnanosti se v roce 2012 zastaví. Očekávané oživení růstu HDP, které nastane v druhé polovině příštího roku, je příliš slabé na to, aby přineslo jakékoli výrazné zlepšení na trhu práce. V horizontu předpovědi se neočekává pokles nezaměstnanosti. Situace na trzích práce členských států se bude výrazně lišit.

Postupné zlepšení veřejných financí

Rok 2011 znamená pro veřejné finance změnu od stabilizace směrem ke konsolidaci. Prognóza nyní uvádí hodnoty rozpočtového schodku ve výši 4,7 % HDP v EU a 4,1 % v eurozóně. Prognóza schodků na rok 2012 činí 3,9 % v EU a 3,4 % v eurozóně. Další konsolidační opatření, která jsou pravděpodobná, ale nebyla dosud přijata, nejsou v této předpovědi zohledněna. Tento technický předpoklad nezměněných politik by mohl mít na tuto předpověď větší dopad než obvykle. Za tohoto předpokladu se očekává, že souhrnný poměr dluhu k HDP v EU bude nejvyšší v roce 2012 na úrovni asi 85 % a v roce 2013 se ustálí. Prognóza uvádí, že poměr zadlužení v eurozóně bude v horizontu předpovědi mírně vzrůstat a v roce 2012 překročí 90 %.

Klesající inflace

V roce 2011 způsobily inflaci zejména ceny energií. Protože prognóza uvádí jejich postupný pokles, očekává se, že celková inflace v roce 2012 opětovně klesne pod 2 %. Přetrvávající zpomalení ekonomiky bude bránit souvisejícím tlakům na ceny, kromě toho se očekává, že mzdy vzrostou pouze nepatrně.

Rizika ve výhledu ukazují na velmi nepříznivý vývoj

Vzhledem ke slabému očekávanému růstu HDP v základním scénáři není riziko recese zanedbatelné. Hlavní rizika nepříznivého vývoje vyplývají z obav ze zadlužení států, z finančního sektoru a světového obchodu. Objevuje se možnost vzájemného negativního dynamického působení: pomalejší růst ovlivňuje zadlužení států, které zatěžuje zdraví finančního sektoru.

Na druhé straně by se důvěra mohla vrátit rychleji, než se v současnosti předpokládá, což by vedlo k včasnějšímu oživení investic a soukromé spotřeby, než se očekává. Světový růst by se mohl ukázat jako odolnější, než uvádí základní scénář, a mohl by podpořit čistý vývoz EU. Vyšší pokles cen komodit by mohl zvýšit reálné příjmy a spotřebu.

Rizika v inflačním výhledu jsou v podstatě vyvážená.

Podrobná zpráva je k dispozici na:

http://ec.europa.eu/economy_finance/eu/forecasts/2011_autumn_forecast_en.htm

Kontaktní osoby:

Amadeu Altafaj Tardio (+32 22952658)

Catherine Bunyan (+32 22996512)


Side Bar