Navigation path

Left navigation

Additional tools

Europeiska kommissionen - Pressmeddelande

Skatter och tullar: Resultat för medlemsstaterna, medborgarna och företagen efter 2014

Bryssel den 9 november 2011 – EU:s tull- och skattepolitik bidrar i hög grad till att öka intäkterna för EU:s och medlemsstaternas budgetar varje år. Dessutom ger denna politik avsevärda fördelar för EU:s medborgare och företag, oavsett om det sker genom att stoppa farlig eller illegal import, underlätta en smidig handel och en stark inre marknad eller göra det billigare för de transnationella företagen att följa lagstiftningen och minska byråkratin.

För att bygga vidare på detta arbete och vara förberedd för att möta kommande utmaningar inom dessa områden har EU-kommissionen idag antagit ett förslag till Fiscus-programmet. Programmet har en budget på 777,6 miljoner euro och kommer att pågå under sju år med start den 1 januari 2014.

- Det nya programmet speglar våra ambitioner för skatter och tullar under de kommande åren. Tack vare Fiscus kommer EU fortsätta att skydda våra medborgare, företag och budgetar, samtidigt som vi får bättre möjligheter att möta de nya framtida utmaningarna, säger Algirdas Šemeta, kommissionär med ansvar för skatter, tullar, revision och bedrägeribekämpning.

Fiscus kommer att stödja samarbetet mellan tull- och skattemyndigheterna och andra parter, bidra till att maximera deras effektivitet och undvika obalanser i deras arbete som skulle kunna hindra den inre marknaden. Genom programmet möjliggörs landsspecifikt stöd när särskilda utmaningar kräver det. Det kommer att underlätta nätverksarbete, gemensamma åtgärder och utbildning hos skatte- och tullpersonalen, och även finansiera avancerade IT-system som kan ligga till grund för utvecklingen av en fullt utbyggd e-förvaltning för tullar och skatter. Genom att satsa på gemensam IT-utveckling kommer varje euro som används för gemensamma ändamål att generera minst fyra gånger så stora kostnadsbesparingar för medlemsstaterna.

Målsättningarna för Fiscus är att skydda EU:s och medlemsstaternas ekonomiska intressen, underlätta handeln, garantera EU-medborgarnas säkerhet och trygghet, förbättra tull- och skattemyndigheternas kapacitet och genomföra EU-lagstiftningen inom dessa områden. Efter att ha utvärderat utmaningarna för kommande år föreslår kommissionen att man särskilt ska fokusera på att bekämpa bedrägerier, minska de administrativa bördorna och samarbeta med tredjeländer.

Fiscus kommer också att bidra till EU:s övergripande mål genom att stärka den inre marknaden och tullunionen, främja tillväxt och innovation genom att skydda immaterialrätterna vid gränserna, och bidra till utvecklingen av en digital inre marknad.

Bakgrund

Med Fiscus slås de två separata programmen för skatter och tullar ihop till ett. Därmed uppfylls kommissionens mål om förenkling och minskade kostnader utan att detta hindrar verksamheten inom dessa områden.

Nästa steg

Rådet och Europaparlamentet kommer nu att diskutera utkastet till förordning så att den kan antas i slutet av 2012 och det nya programmet kan starta den 1 januari 2014.

Förhandlingarna om den fleråriga finansieringsramen för hela EU-budgeten kommer att fortsätta parallellt. (MEMO/11/468)

För ytterligare information om Fiscus: MEMO/11/767

För lagstiftningstexten:

http://ec.europa.eu/taxation_customs/customs/cooperation_programmes/fiscus/index_en.htm

http://ec.europa.eu/taxation_customs/taxation/tax_cooperation/fiscalis_programme/fiscus/index_en.htm

Kontaktperson:

Emer Traynor (+32 2 292 15 48)


Side Bar