Navigation path

Left navigation

Additional tools

Európska komisia – Tlačová správa

Daňové a colné záležitosti: prínos pre členské štáty, občanov a podniky po roku 2014

V Bruseli 9. novembra 2011 – Colná a daňová politika EÚ každoročne významne prispieva k získavaniu príjmov do rozpočtov EÚ a členských štátov. Tieto politiky okrem toho prinášajú značný prospech občanom a podnikom EÚ, a to či už prostredníctvom zamedzovania nebezpečnému alebo nelegálnemu dovozu, napomáhania bezproblémového obchodu a silného vnútorného trhu, alebo prostredníctvom znižovania nákladov na dosiahnutie súladu s právnymi predpismi a nadmernej byrokracie v prípade cezhraničných spoločností.

Európska komisia dnes prijala návrh programu FISCUS, ktorý jej umožní nadviazať na vykonanú prácu a plne sa pripraviť na budúce výzvy v uvedených oblastiach. Program s rozpočtom 777,6 miliónov EUR bude trvať 7 rokov počnúc 1. januárom 2014.

Algirdas Šemeta, komisár pre dane a colnú úniu, audit a boj proti podvodom, uviedol: „Tento nový program vyjadruje naše ambície v daňovej a colnej oblasti v nasledujúcich rokoch. Prostredníctvom programu FISCUS bude EÚ naďalej chrániť svojich občanov, podniky a rozpočty, pričom sa súčasne zlepší naša schopnosť čeliť prípadným novým výzvam v budúcnosti.“

FISCUS podporí spoluprácu medzi colnými a daňovými orgánmi a ostatnými stranami, a pomôže tak zoptimalizovať ich účinnosť a zamedziť nezrovnalostiam v ich práci, ktoré by mohli prekážať vnútornému trhu. Program poskytne aj možnosť cielenej pomoci konkrétnym krajinám v prípade, že sa vyskytnú osobitné ťažkosti. Zjednoduší vytváranie sietí, spoločné akcie a odbornú prípravu zamestnancov v daňovej a colnej oblasti a súčasne poskytne finančné prostriedky na špičkové systémy IT, čím sa umožní vývoj plnohodnotnej elektronickej správy colných a daňových orgánov. Pri spoločnom vývoji IT môže každé spoločne vynaložené euro znamenať pre členské štáty minimálne štvornásobnú úsporu nákladov.

Cieľom programu FISCUS je ochrana finančných záujmov EÚ a členských štátov, zjednodušenie obchodu, zaistenie bezpečnosti a ochrany občanov EÚ, vyššia spôsobilosť colných a daňových orgánov a zavedenie právnych predpisov EÚ v daných oblastiach. Komisia posúdila úlohy, ktoré nás čakajú v nasledujúcich rokoch, a navrhuje, aby sa venovala osobitná pozornosť aj boju proti podvodom, znižovaniu administratívnej záťaže a spolupráci s tretími krajinami.

Tým, že program FISCUS posilní vnútorný trh a colnú úniu, podporí rast a inovácie prostredníctvom cezhraničnej ochrany práv duševného vlastníctva a prispeje k rozvoju digitálneho vnútorného trhu, tak zároveň prispeje k širším cieľom EÚ.

Kontext

V programe FISCUS sa spájajú dva existujúce samostatné programy pre daňové a colné záležitosti do jedného, čo zodpovedá cieľom Komisie zameraným na zjednodušenie a znižovanie nákladov bez toho, aby to negatívne ovplyvnilo činnosti v jednotlivých oblastiach.

Ďalšie kroky

Návrh nariadenia teraz prediskutuje Rada a Európsky parlament, aby sa mohol prijať do konca roku 2012, a nový program by tak mohol začať fungovať 1. januára 2014.

Zároveň budú prebiehať rokovania o viacročnom finančnom rámci pre celý rozpočet EÚ. (MEMO/11/468)

Viac informácií o programe FISCUS nájdete v: MEMO/11/767

Legislatívny text nájdete pod odkazom:

http://ec.europa.eu/taxation_customs/customs/cooperation_programmes/fiscus/index_en.htm

http://ec.europa.eu/taxation_customs/taxation/tax_cooperation/fiscalis_programme/fiscus/index_en.htm

Kontaktná osoba:

Emer Traynor (+32 2 292 15 48)


Side Bar