Navigation path

Left navigation

Additional tools

Komisja Europejska – Komunikat prasowy

Podatki i cła: działania na rzecz państw członkowskich, obywateli i przedsiębiorstw w okresie po 2014 r.

Bruksela, dnia 9 listopada 2011 r. – Co roku unijna polityka celna i podatkowa w znaczący sposób przyczynia się do zwiększenia dochodów dla budżetów UE i państw członkowskich. Ponadto polityka w tych obszarach przynosi znaczne korzyści obywatelom i przedsiębiorstwom UE, zarówno poprzez zapobieganie niebezpiecznym lub nielegalnym przywozom, ułatwianie sprawnej wymiany handlowej i funkcjonowania silnego rynku wewnętrznego, jak i poprzez obniżanie kosztów przestrzegania przepisów i usuwanie przeszkód administracyjnych dla przedsiębiorstw transgranicznych.

Aby wykorzystać dotychczasowe osiągnięcia oraz odpowiednio przygotować się do sprostania przyszłym wyzwaniom w tych dziedzinach, Komisja Europejska przyjęła dziś wniosek dotyczący programu FISCUS. Program ten, który dysponuje budżetem w wysokości 777,6 mln EUR, będzie realizowany przez 7 lat począwszy od dnia 1 stycznia 2014 r.

Algirdas Šemeta, komisarz ds. podatków, unii celnej, audytu oraz zwalczania nadużyć finansowych, stwierdził: „Ten nowy program odzwierciedla nasze ambicje w dziedzinie podatków i ceł w nadchodzących latach. Poprzez program FISCUS UE będzie nadal chronić swoich obywateli, przedsiębiorstwa i budżety, zwiększając jednocześnie naszą zdolność do radzenia sobie z nowymi wyzwaniami, które mogą pojawić się w przyszłości."

Program FISCUS będzie wspierał współpracę między organami celnymi i podatkowymi oraz innymi stronami w celu maksymalnego zwiększenia ich efektywności i uniknięcia rozbieżności w ich pracy, co mogłyby szkodzić rynkowi wewnętrznemu. Program też przewiduje również możliwość udzielenia pomocy dostosowanej do potrzeb poszczególnych państw w razie pojawienia się konkretnych wyzwań. Ułatwi on tworzenie sieci kontaktów, podejmowanie wspólnych działań i przeprowadzanie szkoleń personelu urzędów celnych i podatkowych, a także finansowanie nowoczesnych systemów informatycznych, aby umożliwić rozwój kompleksowych elektronicznych procedur administracyjnych w sprawach celnych i podatkowych. Dzięki wspólnym strategiom rozwoju systemów informatycznych każde wspólnie wydane euro może przynieść państwom członkowskim oszczędności wynoszące co najmniej cztery razy tyle.

Do celów programu FISCUS należy ochrona interesów finansowych UE i państw członkowskich, ułatwianie handlu, zapewnienie bezpieczeństwa i ochrony obywateli UE, poprawa zdolności organów celnych i podatkowych oraz wdrożenie prawodawstwa UE w tych dziedzinach. Po dokonaniu oceny wyzwań na nadchodzące lata Komisja proponuje, aby szczególną uwagę poświęcić również zwalczaniu nadużyć finansowych, ograniczaniu obciążeń administracyjnych i współpracy z państwami trzecimi.

Program FISCUS przyczyni się również do realizacji szerszych celów UE poprzez wzmocnienie rynku wewnętrznego i Unii Celnej, wspieranie wzrostu gospodarczego i innowacji dzięki ochronie praw własności intelektualnej na granicach zewnętrznych oraz działania na rzecz tworzenia cyfrowego rynku wewnętrznego.

Kontekst

Program FISCUS łączy dwa odrębne programy w dziedzinie podatków i ceł w jeden program, a tym samym spełnia cele Komisji zakładające uproszczenie i obniżenie kosztów, jednocześnie nie wpływając ujemnie na działania w każdym z tych obszarów.

Dalsze działania

Projekt rozporządzenia będzie teraz poddany pod dyskusję w Radzie i Parlamencie Europejskim, tak by umożliwić przyjęcie rozporządzenia do końca 2012 r. i rozpoczęcie funkcjonowania programu od dnia 1 stycznia 2014 r.

Równolegle kontynuowane będą negocjacje w sprawie wieloletnich ram finansowych dla całego budżetu UE. (MEMO/11/468)

Więcej informacji na temat programu FISCUS można znaleźć na stronie internetowej: MEMO/11/767

Tekst legislacyjny można znaleźć na stronie internetowej:

http://ec.europa.eu/taxation_customs/customs/cooperation_programmes/fiscus/index_en.htm

http://ec.europa.eu/taxation_customs/taxation/tax_cooperation/fiscalis_programme/fiscus/index_en.htm

Kontakt :

Emer Traynor (+32 2 292 15 48)


Side Bar