Navigation path

Left navigation

Additional tools

Europese Commissie - Persbericht

Belastingen en douane-unie: een beleid ten dienste van de lidstaten, burgers en bedrijven in 2014 en nadien

Brussel, 9 november 2011 – Het douane- en belastingbeleid van de EU zorgt voor heel wat inkomsten en levert zo ieder jaar een aanzienlijke bijdrage aan de begrotingen van de EU en de lidstaten. Ook EU-burgers en -bedrijven zijn sterk gebaat bij dit beleid: onveilige of illegale goederen worden tegengehouden, het handelsverkeer kan vlot verlopen, de interne markt wordt versterkt en bedrijven die grensoverschrijdend actief zijn, worden minder gehinderd door nalevingskosten en administratieve rompslomp.

Om op deze resultaten te kunnen voortbouwen en het hoofd te kunnen bieden aan de toekomstige uitdagingen op het gebied van belastingen en douane, heeft de Europese Commissie vandaag een voorstel voor het FISCUS-programma aangenomen. Dit programma heeft een budget van 777,6 miljoen euro en zal over een periode van 7 jaar lopen, vanaf 1 januari 2014.

Algirdas Šemeta, Commissaris voor belastingen, douane-unie, audit en fraudebestrijding, verwoordde het als volgt: "Dit nieuwe programma weerspiegelt onze ambities op het gebied van belastingen en douane in de komende jaren. Met behulp van FISCUS wil de EU haar burgers, bedrijven en begrotingen blijven beschermen, en tegelijkertijd ervoor zorgen dat we beter in staat zijn om het hoofd te bieden aan nieuwe uitdagingen die ons nog te wachten staan."

FISCUS zal de samenwerking tussen douane- en belastingautoriteiten en andere partijen ondersteunen zodat zij zo efficiënt mogelijk kunnen functioneren en hun werkzaamheden op elkaar kunnen afstemmen om te vermijden dat de werking van de interne markt wordt belemmerd. Het programma voorziet ook in de mogelijkheid om bijstand te verlenen aan specifieke landen wanneer bijzondere omstandigheden dat vereisen. Belasting- en douanemedewerkers zullen de mogelijkheid krijgen om te networken, gemeenschappelijke acties op te zetten en aan opleidingen deel te nemen, en er zal worden geïnvesteerd in geavanceerde IT-systemen waarmee de douane- en belastingdiensten zich tot volwaardige e-overheden kunnen ontwikkelen. Door de ontwikkelingskosten van IT-systemen te delen, kan iedere gezamenlijk uitgegeven euro de lidstaten een besparing opleveren die ten minste viermaal groter is.

FISCUS heeft tot doel de financiële belangen van de EU en de lidstaten te beschermen, het handelsverkeer te vergemakkelijken, de veiligheid van de EU-burgers te garanderen, de slagvaardigheid van de douane- en belastingautoriteiten te versterken en de EU-wetgeving op deze gebieden ten uitvoer te leggen. Op basis van een analyse van de uitdagingen voor de komende jaren stelt de Commissie voor dat er ook bijzondere aandacht wordt gegeven aan fraudebestrijding, administratieve lastenverlaging en samenwerking met derde landen.

FISCUS zal ook bijdragen aan de bredere EU-doelstellingen door de interne markt en de douane-unie te versterken, groei en innovatie te bevorderen door de intellectuele-eigendomsrechten aan de grenzen te beschermen, en de totstandkoming van een digitale interne markt te helpen bewerkstelligen.

Achtergrond

Met FISCUS worden de twee bestaande aparte programma's voor belastingen en douane samengevoegd; hiermee wordt voldaan aan de door de Commissie nagestreefde doelen van vereenvoudiging en kostenbesparing zonder dat de activiteiten op deze afzonderlijke gebieden in het gedrang komen.

Volgende stappen

De ontwerpverordening ligt nu ter discussie bij de Raad en het Europees Parlement. Het is de bedoeling dat zij uiterlijk eind 2012 is goedgekeurd, zodat het nieuwe programma op 1 januari 2014 van start kan gaan.

Parallel hieraan zullen de onderhandelingen over het meerjarige financiële kader voor de gehele EU-begroting worden voortgezet. (MEMO/11/468)

Voor meer informatie over FISCUS zie: MEMO/11/767

Voor de wettekst zie:

http://ec.europa.eu/taxation_customs/customs/cooperation_programmes/fiscus/index_en.htm

http://ec.europa.eu/taxation_customs/taxation/tax_cooperation/fiscalis_programme/fiscus/index_en.htm

Contacten:

Emer Traynor (+32 2 292 15 48)


Side Bar