Chemin de navigation

Left navigation

Additional tools

Euroopan komissio – Lehdistötiedote

Vero- ja tullialan FISCUS-ohjelma EU:n jäsenvaltioiden, ihmisten ja yritysten avuksi vuodesta 2014

Bryssel 9. marraskuuta 2011 – EU:n vero- ja tullipolitiikan avulla kerätään vuosittain huomattava määrä varoja EU:n ja jäsenvaltioiden talousarvioihin. EU:n vero- ja tullipolitiikasta on myös paljon hyötyä EU:ssa asuville ihmisille ja siellä toimiville yrityksille, sillä näiden politiikkojen avulla torjutaan laittomien ja vaarallisten tavaroiden tuontia, helpotetaan kauppaa, lujitetaan sisämarkkinoita ja vähennetään maan rajojen yli toimiville yrityksille erilaisten säännösten noudattamisesta ja byrokratiasta aiheutuvia kustannuksia.

Vero- ja tullialoilla saavuttamiensa tulosten tueksi ja varustautuakseen asianmukaisesti kohtaamaan tulevia haasteita Euroopan komissio on tänään hyväksynyt FISCUS-ohjelmaa koskevan ehdotuksen. FISCUS-ohjelman, jonka budjetti on 777,6 miljoonaa euroa ja kesto seitsemän vuotta, on määrä käynnistyä 1. tammikuuta 2014.

Verotuksesta, tulliliitosta, tarkastustoiminnasta ja petostentorjunnasta vastaavan komission jäsenen Algirdas Šemetan mukaan ”tähän uuteen ohjelmaan sisältyvät Euroopan komission kunnianhimoiset tavoitteet tulevina vuosina verotuksen ja tullitoiminnan alalla. FISCUS-ohjelman avulla EU jatkaa ihmisten, yritysten ja talousarvioiden suojelemista parantaen samalla valmiuksiaan vastata mahdollisiin uusiin haasteisiin."

FISCUS-ohjelmalla edistetään tulli- ja veroviranomaisten ja muiden osapuolten välistä yhteistyötä, tehostetaan viranomaisten toimintaa ja torjutaan keskenään sopimattomia toimintatapoja, jotka voivat haitata sisämarkkinoiden toimintaa. Ohjelmasta on myös mahdollista tukea yksittäistä maata, jos erityiset seikat edellyttävät sitä. FISCUS-ohjelmalla helpotetaan vero- ja tullihenkilöstön verkottumista, yhteisten toimien toteuttamista ja koulutusta sekä rahoitetaan kehityksen kärjessä olevia tietojärjestelmiä, joiden avulla voidaan kehittää täyden mittakaavan sähköisiä hallintoja vero- ja tullialoilla. Koska ohjelmassa keskitytään kehittämään tietoteknisiä ratkaisuja yhdessä, jokainen yhdessä käytetty euro voi synnyttää vähintään nelinkertaiset kustannussäästöt jäsenvaltioille.

FISCUS-ohjelman tavoitteina on suojata EU:n ja jäsenvaltioiden taloudellisia etuja, helpottaa kauppaa, varmistaa EU:ssa asuvien ihmisten turvallisuus, parantaa vero- ja tulliviranomaisten valmiuksia ja panna täytäntöön EU:n lainsäädäntöä näillä aloilla. Komissio on tarkastellut tulevien vuosien haasteita ja ehdottaa, että erityistä huomiota kiinnitetään myös petosten torjuntaan, hallinnollisen rasituksen vähentämiseen ja EU:n ulkopuolisten maiden kanssa tehtävään yhteistyöhön.

FISCUS-ohjelmalla edistetään myös EU:n laajempia tavoitteita vahvistamalla sisämarkkinoita ja tulliliittoa, tukemalla kasvua ja innovointia suojaamalla teollis- ja tekijänoikeuksia rajoilla ja edistämällä digitaalisten sisämarkkinoiden kehittymistä.

Taustaa

FISCUS-ohjelmalla yhdistetään nykyiset kaksi erillistä vero- ja tullialan ohjelmaa yhdeksi ohjelmaksi, millä saavutetaan yksinkertaistamista ja kustannussäästöjä koskevat komission tavoitteet tarvitsematta kuitenkaan heikentää toimia näillä kahdella yksittäisellä toiminta-alueella.

Seuraavat vaiheet

Neuvosto ja Euroopan parlamentti käsittelevät asetusehdotusta, joka on määrä hyväksyä vuoden 2012 loppuun mennessä, jotta uusi ohjelma voi käynnistyä 1. tammikuuta 2014.

Samanaikaisesti jatketaan neuvotteluja EU:n talousarvion monivuotisesta rahoituskehyksestä. (MEMO/11/468)

Lisätietoja FISCUS-ohjelmasta: MEMO/11/767

Säädösehdotus:

http://ec.europa.eu/taxation_customs/customs/cooperation_programmes/fiscus/index_en.htm

http://ec.europa.eu/taxation_customs/taxation/tax_cooperation/fiscalis_programme/fiscus/index_en.htm

Yhteyshenkilö:

Emer Traynor (+32 2 292 15 48)


Side Bar