Navigation path

Left navigation

Additional tools

Euroopa Komisjon – Pressiteade

Maksundus ja toll: kasu liikmesriikidele, kodanikele ja ettevõtjatele pärast 2014. aastat

Brüssel, 09. november 2011 – ELi tolli- ja maksupoliitika on igal aastal aidanud oluliselt suurendada ELi ja liikmesriikide eelarvetulusid. Lisaks annab maksu- ja tollipoliitika märkimisväärset kasu ELi kodanikele ja ettevõtjatele, takistades ohtlikku või ebaseaduslikku importi, edendades tõrgeteta kaubavahetust ja tugevat siseturgu ning piirates nõuete täitmisega seotud kulusid ja bürokraatiat piiriüleselt tegutsevate ettevõtjate puhul.

Selleks et jätkata seda tööd ja olla täielikult valmis tulevasteks väljakutseteks nendes valdkondades, võttis Euroopa Komisjon täna vastu ettepaneku programmi FISCUS kohta. Programmi eelarve on 777,6 miljonit eurot ja kestus 7 aastat alates 1. jaanuarist 2014.

Maksunduse ja tolliliidu, auditi ja pettusevastase võitluse volinik Algirdas Šemeta sõnas: „See uus programm kajastab meie püüdlusi maksunduse ja tolli valdkonnas järgnevatel aastatel. Programmi FISCUS raames jätkab EL kodanike, ettevõtjate ja eelarvete kaitsmist, suurendades samas meie suutlikkust vastata võimalikele uutele väljakutsetele.”

Programmiga FiSCUS toetatakse tolli- ja maksuasutuste ning muude osaliste koostööd, et tõhustada nende tööd ja vältida ebakõlasid, mis võivad pärssida siseturu toimimist. Samuti on programmi raames võimalik anda erijuhtudel abi konkreetsetele riikidele. Sellega edendatakse maksu- ja tollitöötajate koostöövõrgustikke, ühisalgatusi ja koolitust, rahastades samas uuenduslikke IT-süsteeme, et töötada välja terviklik tolli ja maksunduse e-halduse süsteem. Tänu infotehnoloogia ühisele arendamisele annab iga ühiselt kulutatud euro liikmesriikidele vähemalt neli korda suurema kulude kokkuhoiu.

Programmi FISCUS eesmärk on kaitsta ELi ja liikmesriikide finantshuvisid, hõlbustada kaubavahetust, tagada ELi kodanike ohutus ja turvalisus, tõhustada tolli- ja maksuasutuste tööd ning rakendada ELi õigusakte nendes valdkondades. Olles hinnanud järgnevate aastate väljakutseid, teeb komisjon ettepaneku pöörata erilist tähelepanu ka pettuste vastasele võitlusele, halduskoormuse vähendamisele ja koostööle kolmandate riikidega.

Samuti toetatakse programmiga FISCUS ELi laiemaid eesmärke, tugevdades siseturgu ja tolliliitu, soodustades majanduskasvu ja innovatsiooni intellektuaalomandi õiguste kaitse tagamisega piiridel ja edendades digitaalset siseturgu.

Taust

Programmiga FISCUS ühendatakse kaks praegu eraldiseisvat programmi maksunduse ja tolli valdkonnas. See on kooskõlas komisjoni eesmärkidega lihtsustada protsesse ja kärpida kulusid, pärssimata samas tegevust nendes kahes valdkonnas.

Edasised sammud

Määruse eelnõu esitatakse arutamiseks nõukogule ja Euroopa Parlamendile, eesmärgiga võtta see vastu 2012. aasta lõpuks, nii et uue programmi saaks käivitada 1. jaanuaril 2014.

Paralleelselt jätkatakse läbirääkimisi kogu ELi eelarve mitmeaastase finantsraamistiku üle. (MEMO/11/468)

Lisateave programmi FISCUS kohta: MEMO/11/767

Õigusakti teksti vt:

http://ec.europa.eu/taxation_customs/customs/cooperation_programmes/fiscus/index_en.htm

http://ec.europa.eu/taxation_customs/taxation/tax_cooperation/fiscalis_programme/fiscus/index_en.htm

Kontaktisik :

Emer Traynor (+32 2 292 15 48)


Side Bar