Navigation path

Left navigation

Additional tools

Ευρωπαϊκή Επιτροπή – Δελτίο τύπου

Φορολογία και τελωνεία: οφέλη για τα κράτη μέλη, τους πολίτες και τις επιχειρήσεις κατά την περίοδο μετά το 2014

Βρυξέλλες, 9 Νοεμβρίου 2011 – Η τελωνειακή και η φορολογική πολιτική της ΕΕ συμβάλλουν σημαντικά στην είσπραξη εσόδων για τους προϋπολογισμούς της ΕΕ και των κρατών μελών κάθε χρόνο. Επιπλέον, οι πολιτικές αυτές αποφέρουν σημαντικά οφέλη στους πολίτες και τις επιχειρήσεις της ΕΕ, είτε με τη δέσμευση μη ασφαλών ή παράνομων εισαγωγών είτε με τη διευκόλυνση της ομαλής διεξαγωγής των εμπορικών συναλλαγών και της ισχυρής εσωτερικής αγοράς ή με τη μείωση του κόστους συμμόρφωσης και της γραφειοκρατίας για τις διασυνοριακές επιχειρήσεις.

Για να αξιοποιηθεί η προσπάθεια αυτή και να αντιμετωπισθούν με επιτυχία οι προκλήσεις στους τομείς αυτούς, η Ευρωπαϊκή Επιτροπή σήμερα ενέκρινε πρόταση για το πρόγραμμα FISCUS. Το πρόγραμμα αυτό, το οποίο έχει προϋπολογισμό 777,6 εκατ. ευρώ, θα διαρκέσει 7 έτη με αφετηρία την 1η Ιανουαρίου 2014.

Ο κ. Algirdas Šemeta, Επίτροπος αρμόδιος για τη φορολογία, τα τελωνεία, την καταπολέμηση της απάτης και τον έλεγχο, δήλωσε τα εξής: «Αυτό το νέο πρόγραμμα αντικατοπτρίζει τις φιλοδοξίες μας στον τομέα της φορολογίας και των τελωνείων για τα προσεχή έτη. Μέσω του προγράμματος FISCUS η ΕΕ θα εξακολουθήσει να προστατεύει τους πολίτες μας, τις επιχειρήσεις και τους προϋπολογισμούς μας, βελτιώνοντας ταυτόχρονα την ικανότητά μας για αντιμετώπιση των νέων προκλήσεων που ενδέχεται να προκύψουν.»

Το FISCUS θα στηρίξει τη συνεργασία μεταξύ τελωνειακών και φορολογικών αρχών και άλλων μερών, με στόχο να μεγιστοποιηθεί η αποτελεσματικότητά τους και να αποφευχθούν οι αναντιστοιχίες των ενεργειών τους, οι οποίες θα μπορούσαν να δημιουργήσουν προσκόμματα στη λειτουργία της εσωτερικής αγοράς. Το πρόγραμμα παρέχει επίσης τη δυνατότητα συνδρομής σε κάποια χώρα, όταν το απαιτούν οι ιδιαίτερες προκλήσεις που αντιμετωπίζει. Θα διευκολύνει τη δικτύωση, τη διεξαγωγή κοινών ενεργειών και την κοινή επιμόρφωση μεταξύ του προσωπικού φορολογικών και τελωνειακών υπηρεσιών και θα χρηματοδοτεί παράλληλα πρωτοποριακά πληροφοριακά συστήματα που θα επιτρέψουν την ανάπτυξη ολοκληρωμένων ηλεκτρονικών διοικήσεων στον τομέα των τελωνείων και της φορολογίας. Χάρη στην από κοινού ανάπτυξη των πληροφοριακών συστημάτων κάθε ευρώ που θα δαπανάται θα μπορεί να αποφέρει εξοικονόμηση τουλάχιστον τετραπλάσιου ποσού για τα κράτη μέλη.

Οι στόχοι του FISCUS είναι η προστασία των οικονομικών συμφερόντων της ΕΕ και των κρατών μελών, η διευκόλυνση του εμπορίου, η διαφύλαξη της ασφάλειας και της προστασίας από έκνομες ενέργειες των ευρωπαίων πολιτών, η βελτίωση των ικανοτήτων των τελωνειακών και φορολογικών αρχών και η εφαρμογή της ενωσιακής νομοθεσίας στους τομείς αυτούς. Έχοντας αξιολογήσει τις προκλήσεις των προσεχών ετών, η Επιτροπή προτείνει να δοθεί επίσης ιδιαίτερη προσοχή στην καταπολέμηση της απάτης, στη μείωση του διοικητικού φόρτου και στη συνεργασία με τρίτες χώρες.

Το FISCUS θα συμβάλει επίσης στην επίτευξη των ευρύτερων στόχων της ΕΕ, ενδυναμώνοντας την εσωτερική αγορά και την τελωνειακή ένωση, προωθώντας την ανάπτυξη και την καινοτομία μέσω της προστασίας των δικαιωμάτων διανοητικής ιδιοκτησίας στα σύνορα και συνεισφέροντας στην ανάπτυξη ψηφιακής εσωτερικής αγοράς.

Ιστορικό

Με το πρόγραμμα FISCUS συγχωνεύονται σε ένα τα δύο, χωριστά σήμερα, προγράμματα για τη φορολογία και τα τελωνεία και επιτυγχάνονται με τον τρόπο αυτό οι στόχοι της Επιτροπής για απλούστευση και περιορισμό των δαπανών, χωρίς να δυσχεραίνεται η διεξαγωγή των δραστηριοτήτων σε καθένα από τους δύο αυτούς τομείς.

Τα επόμενα βήματα

Το σχέδιο κανονισμού θα συζητηθεί τώρα από το Συμβούλιο για το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο, με στόχο την έγκρισή του μέχρι το τέλος του 2012, ώστε το νέο πρόγραμμα να αρχίσει να εφαρμόζεται από την 1η Ιανουαρίου 2014.

Παράλληλα θα συνεχιστούν οι διαπραγματεύσεις για το πολυετές δημοσιονομικό πλαίσιο που αφορά το σύνολο του προϋπολογισμού της ΕΕ. (MEMO/11/468)

Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με το FISCUS δείτε: MEMO/11/767

Για το νομοθετικό κείμενο δείτε:

http://ec.europa.eu/taxation_customs/customs/cooperation_programmes/fiscus/index_en.htm

http://ec.europa.eu/taxation_customs/taxation/tax_cooperation/fiscalis_programme/fiscus/index_en.htm

Πληροφορίες:

Emer Traynor (+32 2 292 15 48)


Side Bar