Navigation path

Left navigation

Additional tools

Европейска комисия — Съобщение за пресата

Данъчно облагане и митници: конкретни резултати в полза на държавите-членки, гражданите и предприятията в периода след 2014 г.

Брюксел, 9 ноември 2011 г. – Политиката на ЕС в областта на митниците и данъчното облагане съществено допринася за събирането на приходи в бюджета на ЕС и бюджетите на държавите-членки всяка година. Освен това политиката в тези области носи значителни ползи за гражданите и предприятията в ЕС, било то чрез спиране на вноса на опасни продукти или незаконния внос, чрез улесняване на търговския обмен и укрепване на вътрешния пазар или чрез намаляване на разходите за привеждане в съответствие и на бюрократичните формалности за трансграничните дружества.

Като продължение на извършената работа и с цел да има пълна готовност за посрещане на бъдещите предизвикателства в тези области, Европейската комисия прие днес предложение за програмата FISCUS. Програмата с бюджет 777,6 млн. ЕUR ще се изпълнява в продължение на 7 години, считано от 1 януари 2014 г.

Алгирдас Шемета, комисар по въпросите на данъчното облагане и митническия съюз, одита и борбата с измамите, заяви: „Тази нова програма отразява нашите амбиции в областта на данъчното облагане и митниците през идните години. Чрез FISCUS Европейският съюз ще продължи да защитава нашите граждани, предприятия и бюджети, като същевременно подобрява способността ни да отговорим на новите предизвикателства, които могат да настъпят.“

FISCUS ще подкрепя сътрудничеството между митническите и данъчните органи и други страни, с цел да помогне за максимално повишаване на тяхната ефективност и избягване на несъответствия в работата им, които биха могли да бъдат пречка за вътрешния пазар. Програмата предвижда и възможност за оказване на съдействие на отделна държава, когато това се налага от конкретни предизвикателства. Тя ще улесни работата в мрежа, съвместните действия и обучението на данъчния и митническия персонал, като едновременно с това ще финансира най-модерни информационни системи, за да даде възможност за развитие на истински електронни администрации в митническата и данъчната област. Благодарение на споделените разработки в областта на информационните технологии, всяко съвместно изразходвано евро може да генерира поне четирикратни икономии на разходи за държавите-членки.

Целите на FISCUS са защита на финансовите интереси на ЕС и на държавите-членки, улесняване на търговията, гарантиране на безопасността и сигурността на гражданите на ЕС, подобряване на капацитета на митническите и данъчните органи и прилагане на законодателството на ЕС в тези области. След като направи оценка на предстоящите предизвикателства, Комисията предлага също така да се обърне особено внимание на борбата с измамите, намаляването на административната тежест и сътрудничеството с трети държави.

FISCUS ще даде принос и за по-общите цели на ЕС посредством укрепване на вътрешния пазар и митническия съюз, насърчаване на растежа и иновациите чрез защита на правата върху интелектуалната собственост на границите и допринасяне за развитието на цифров вътрешен пазар.

Контекст

FISCUS обединява в едно цяло двете отделни понастоящем програми за данъчното облагане и митниците. По този начин програмата изпълнява целите на Комисията за опростяване и за намаляване на разходите, без да се излагат на риск дейностите във всяка от тези области.

Следващи стъпки

Проектът на регламент предстои да бъде обсъден в Съвета и в Европейския парламент с оглед на приемането му до края на 2012 г., за да може новата програма да започне от 1 януари 2014 г.

Паралелно с това ще продължат преговорите по многогодишната финансова рамка за целия бюджет на ЕС. (MEMO/11/468)

За повече информация относно FISCUS вж.: MEMO/11/767

Законодателният текст е достъпен на следния адрес:

http://ec.europa.eu/taxation_customs/customs/cooperation_programmes/fiscus/index_en.htm

http://ec.europa.eu/taxation_customs/taxation/tax_cooperation/fiscalis_programme/fiscus/index_en.htm

За контакт:

Emer Traynor (+32 2 292 15 48)


Side Bar