Navigation path

Left navigation

Additional tools

Other available languages: EN FR DE IT

Ευρωπαϊκή Επιτροπή – Δελτίο τύπου

Συγκεντρώσεις: Η Επιτροπή προβαίνει σε διεξοδικότερο έλεγχο της πρότασης για την απόκτηση του ελέγχου της εταιρείας εμπορίας ζάχαρης ED&F MAN από την Südzucker

Βρυξέλλες, 10 Νοεμβρίου 2011 – Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή αποφάσισε την έναρξη έρευνας σε βάθος, δυνάμει του κανονισμού για τον έλεγχο των συγκεντρώσεων της ΕΕ, όσον αφορά το σχέδιο που κοινοποιήθηκε για την απόκτηση του ελέγχου της εταιρείας εμπορίας ζάχαρης ED&F MAN από τη γερμανική εταιρεία Südzucker, τον μεγαλύτερο παραγωγό ζάχαρης και μελάσας της Ευρώπης. Η ED&F MAN είναι η δεύτερη μεγαλύτερη εταιρεία εμπορίας ζάχαρης και μελάσας σε παγκόσμια κλίμακα. Η προκαταρκτική έρευνα της Επιτροπής έδειξε ότι δεν μπορεί να αποκλειστεί το ενδεχόμενο δημιουργίας προβλημάτων ανταγωνισμού όσον αφορά τις αγορές λευκής ζάχαρης, ιδίως στη νότια Ευρώπη, τις εισαγωγές ακατέργαστης ζάχαρης από ζαχαροκάλαμο για ραφινάρισμα, για το σύνολο του Ευρωπαϊκού Οικονομικού Χώρου (ΕΟΧ)1 και μελάσας, ιδίως στην κεντρική Ευρώπη. Η κίνηση διαδικασίας για την έναρξη έρευνας σε βάθος δεν προδικάζει την τελική έκβαση της έρευνας. Η τελική απόφαση της Επιτροπής στην υπόθεση αυτή πρέπει να εκδοθεί μέχρι τις 23 Μαρτίου 2012.

«Η Επιτροπή έχει την υποχρέωση να επαγρυπνεί δεδομένου ότι πρόκειται για σημαντικό συστατικό τροφίμων και στη συγκεκριμένη αγορά, που χαρακτηρίζεται από αυξημένη συγκέντρωση και υψηλούς φραγμούς εισόδου, οι φορείς που δραστηριοποιούνται δεν είναι παρά ελάχιστοι. Οι πρόσφατες αυξήσεις των τιμών δείχνουν επίσης ότι θα πρέπει να διασφαλιστεί ότι δεν θα μειωθεί ακόμη περισσότερο αυτό το μικρό περιθώριο για την άσκηση ανταγωνισμού,» δήλωσε ο Joaquín Almunia, αντιπρόεδρος της Επιτροπής, αρμόδιος για την πολιτική ανταγωνισμού.

Η Südzucker σκοπεύει να αγοράσει μέρος του μετοχικού κεφαλαίου της ED&F MAN, καθώς και δικαιώματα αρνησικυρίας, τα οποία συνδυαζόμενα της εξασφαλίζουν τον αποκλειστικό έλεγχο επί της βρετανικής εταιρείας εμπορίας ζάχαρης. Η προτεινόμενη συμφωνία κοινοποιήθηκε στην Επιτροπή στις 19 Σεπτεμβρίου προκειμένου να εγκριθεί βάσει των ισχυουσών κανονιστικών ρυθμίσεων. Η ζάχαρη αποτελεί σημαντικό διατροφικό στοιχείο και βασικό συστατικό στην επεξεργασία τροφίμων. Η μελάσα είναι υποπροϊόν της διαδικασίας ραφιναρίσματος της ζάχαρης και χρησιμοποιείται σε διαδικασίες ζυμώσεων (μαγιά, κιτρικό οξύ, απόσταξη) και στις βιομηχανίες ζωοτροφών.

Η προκαταρκτική έρευνα έδειξε ότι, ιδίως στην Ιταλία και την Ελλάδα, η εξαγορά θα οδηγούσε σε υψηλά συνδυασμένα μερίδια αγοράς στη συγκεκριμένη αγορά προμήθειας ραφιναρισμένης ζάχαρης που παρουσιάζει ήδη αυξημένη συγκέντρωση. Επιπλέον, θα οδηγούσε στην εξάλειψη ενός ισχυρού εναλλακτικού φορέα προμήθειας μελάσας σε αρκετά κράτη μέλη, σε μια αγορά όπου οι εναλλακτικοί προμηθευτές είναι ελάχιστοι και οι φραγμοί εισόδου υψηλοί. Στο πλαίσιο της έρευνας σε βάθος, η Επιτροπή θα εξετάσει προσεκτικά κατά πόσο η προτεινόμενη πράξη θα μπορούσε τελικά να οδηγήσει σε υψηλότερες τιμές για τους καταναλωτές.

Δεδομένου ότι η EDFM πραγματοποιεί επίσης εισαγωγές ακατέργαστης ζάχαρης από ζαχαροκάλαμο στον ΕΟΧ, η Επιτροπή δεν μπορεί να αποκλείσει στο παρόν στάδιο ότι η πράξη δεν θα επηρεάσει επίσης αρνητικά την πρόσβαση των ανταγωνιστών της Südzucker σε ακατέργαστη ζάχαρη από ζαχαροκάλαμο, που είναι βασική ύλη για την παραγωγή λευκής ζάχαρης.

Τα μέρη υπέβαλαν διορθωτικά μέτρα κατά την πρώτη φάση της έρευνας, που όμως δεν θεωρήθηκαν ικανοποιητικά για την άρση των αρχικών επιφυλάξεων της Επιτροπής, η οποία ανησυχεί ότι η συγκέντρωση θα μπορούσε να παρακωλύσει σε σοβαρό βαθμό τον αποτελεσματικό ανταγωνισμό στον ΕΟΧ ή σε σημαντικό τμήμα του.

Κανόνες και διαδικασίες για τον έλεγχο των συγκεντρώσεων

Το 1989, δόθηκε στην Επιτροπή εξουσία ελέγχου των συγκεντρώσεων και των εξαγορών επιχειρήσεων με κύκλο εργασιών που υπερβαίνει ένα συγκεκριμένο κατώτατο όριο (βλ. άρθρο 1 του κανονισμού συγκεντρώσεων). Η Επιτροπή εγκρίνει το μεγαλύτερο μέρος των συγκεντρώσεων μετά από εξέταση διάρκειας ενός μηνός, αλλά εάν έχει αμφιβολίες για τις επιπτώσεις στον ανταγωνισμό, κινεί διαδικασία έρευνας σε βάθος (έρευνα φάσης II). Η έναρξη διαδικασίας εξέτασης σε βάθος, που διαρκεί 90 εργάσιμες ημέρες, δεν προδικάζει την έκβασή της. Για στατιστικές σχετικά με τον έλεγχο των συγκεντρώσεων μπορείτε να ανατρέξετε στη διεύθυνση:

http://ec.europa.eu/competition/mergers/statistics.pdf

Τη στιγμή αυτή είναι εν εξελίξει άλλες τρεις υποθέσεις έρευνας φάσης ΙΙ. Η πρώτη αφορά την προτεινόμενη εξαγορά της επιχειρηματικής δραστηριότητας που αφορά τους σκληρούς δίσκους της ιαπωνικής Hitachi από την Western Digital Corporation των ΗΠΑ (βλ. IP/11/660, με προθεσμία την 30ή Νοεμβρίου 2011). Η δεύτερη αφορά την προτεινόμενη εξαγορά της NYSE Euronext από την Deutsche Börse (βλ. IP/11/948, με προθεσμία την 22η Δεκεμβρίου 2011). Η τελευταία εν εξελίξει διαδικασία έρευνας φάσης II κινήθηκε πριν από λίγες ημέρες σχετικά με τη σχεδιαζόμενη εξαγορά της Synthes από την Johnson and Johnson, αμφότερες αμερικανικές εταιρείες που δραστηριοποιούνται στον τομέα των ορθοπεδικών ιατρικών βοηθημάτων (βλ. IP/11/1306). Η προθεσμία για την έκδοση τελικής απόφασης στην τελευταία υπόθεση είναι η 19η Μαρτίου 2012.

Η υπόθεση Südzucker-ED&F MAN καταχωρήθηκε με τον αριθμό M6286: :

http://ec.europa.eu/competition/elojade/isef/case_details.cfm?proc_code=2_M_6286

Αρμόδιοι επικοινωνίας :

Amelia Torres (+32 2 295 46 29)

Marisa Gonzalez Iglesias (+32 2 295 19 25)

1 :

Χώρες της ΕΕ καθώς και Ισλανδία, Λιχτενστάιν και Νορβηγία


Side Bar