Chemin de navigation

Left navigation

Additional tools

Autres langues disponibles: FR EN DE

Eiropas Komisijas paziņojums presei

Valsts atbalsts: Komisija apstiprina Latvijas ātrdarbīga platjoslas interneta atbalsta shēmu

Briselē, 2011. gada 9. novembrī. Eiropas Komisija saskaņā ar ES valsts atbalsta noteikumiem ir apstiprinājusi 71,5 miljonu latu vērtu atbalsta shēmu, kas paredzēta īpaši ātrdarbīga platjoslas interneta tīklu izvēršanai Latvijā. Tas dos iespēju iedzīvotājiem un uzņēmumiem izmantot kvalitatīvu internetu ar ātrumu no 30 līdz 100 megabitiem sekundē. Turklāt tādējādi tiks mazināta digitālā plaisa, kas pastāv starp pilsētas un lauku teritorijām.

Komisijas priekšsēdētāja vietnieks un par konkurences politiku atbildīgais komisārs Hoakins Almunja teica: “Latvijas platjoslas interneta shēma atbilst Komisijas Digitalizācijas programmas mērķim nodrošināt visiem Eiropas Savienības iedzīvotājiem piekļuvi īpaši ātrdarbīgam platjoslas internetam. Šī shēma ir izstrādāta tā, lai ierobežotu konkurences kropļošanu, un paredz atbalstu vienīgi tīkliem, kas bez jebkādas diskriminācijas pieejami visiem lietotājiem. Tas sekmēs konkurenci starp tīkla infrastruktūras operatoriem un pakalpojumu sniedzējiem.”

Latvija 2011. gada septembrī Komisijai paziņoja par valsts mēroga atbalsta pasākumu, lai izbūvētu īpaši ātrdarbīgus optiskās šķiedras platjoslas tīklus (tā dēvētie “nākamās paaudzes piekļuves tīkli”).

Šī shēma nodrošina, ka atbalstu varēs piešķirt tikai teritorijās, kurās tuvākajā nākotnē nav paredzēts ieviest šādus nākamās paaudzes tīklus, — lai neizstumtu privātos ieguldījumus.

Piekļuvi subsidētajai infrastruktūrai visiem interesentiem nodrošinās ar vienādiem nosacījumiem un par adekvātām cenām, ko uzraudzīs Sabiedrisko pakalpojumu regulēšanas komisija. Šī shēma ietilpst Latvijas darbības programmā “Infrastruktūra un pakalpojumi” 2007.–2013. gadam.

Latvijas ātrdarbīga platjoslas interneta atbalsta shēma tika vērtēta, pamatojoties uz ES pamatnostādnēm par valsts atbalstu platjoslas pakalpojumiem, kurās ir izsmeļoši aprakstīti Komisijas kritēriji valsts atbalsta pasākumu novērtēšanai šajā jomā (skatīt IP/09/1332, MEMO/09/396 un MEMO/10/31).

Vispārīga informācija

Stratēģijā “Eiropa 2020” akcentēts tas, cik svarīgi ir izvērst platjoslas tīklus, lai Eiropas Savienībā veicinātu sociālo integrāciju un konkurētspēju. Stratēģijā ir ietverta Digitalizācijas programma, kuras mērķi ir nodrošināt, lai līdz 2020. gadam 1) visiem Eiropas iedzīvotājiem būtu pieejams internets ar ātrumu virs 30 Mb/s un 2) vismaz 50 % Eiropas mājsaimniecību būtu interneta pieslēgums ar ātrumu virs 100 Mb/s (skatīt Digitalizācijas programmu, IP/10/581, MEMO/10/199,

MEMO/10/200).

Šos mērķus ir iespējams sasniegt vienīgi tad, ja privātos ieguldījumus papildina ar ES un valsts finansējumu. Tikai tad pašreizējās paaudzes un īpaši ātrdarbīgu platjoslas internetu varēs nodrošināt teritorijās, kur tirgus operatori tuvākajā nākotnē neplāno ieguldīt, jo tas nebūtu komerciāli izdevīgi. Kvalitatīvi un cenu ziņā pieejami platjoslas pakalpojumi šādu teritoriju iedzīvotājiem var dot ievērojamu ekonomisko un sociālo labumu. Arī platjoslas infrastruktūras pilnīga pārklājuma nodrošināšanai bieži vien ir nepieciešams valsts atbalsts, lai novērstu digitālo plaisu starp pilsētām un attālām lauku teritorijām.

Komisijas lēmuma nekonfidenciālā versija būs pieejama Konkurences ģenerāldirektorāta Valsts atbalsta reģistra tīmekļa vietnē ar numuru SA.33324, tiklīdz būs atrisināti ar konfidencialitāti saistītie jautājumi. Jaunākās interneta un Oficiālā Vēstneša publikācijas par valsts atbalsta jomā pieņemtajiem lēmumiem ir apkopotas elektroniskajā apkārtrakstā State Aid Weekly e-News.

Kontaktpersonas:

Amelia Torres (+32 2 295 46 29)

Maria Madrid Pina (+32 2 295 45 30)


Side Bar