Navigation path

Left navigation

Additional tools

Europeiska kommissionen - Pressmeddelande

Småföretag i världen stärker tillväxten i EU

Bryssel den 9 november 2011 – De europeiska små och medelstora företagen borde kunna ta bättre vara på snabbväxande marknader, såsom Kina, Indien, Ryssland, Sydostasien och Latinamerika. Det är avgörande för att få bukt med krisen, säger Europeiska kommissionen i meddelandet Företaget är litet, världen stor – ett nytt partnerskap för att hjälpa små och medelstora företag utnyttja globala möjligheter som läggs fram i dag. Bara 13 % av EU:s små och medelstora företag är verksamma utanför EU genom handel, investeringar eller andra former av samarbete med utomeuropeiska partner. Därför arbetar kommissionen för att upprätta en mer konsekvent, verkningsfull EU-strategi för stöd till små och medelstora företag på världsmarknaden. Det kan bl.a. ske genom stärkta företagsstödtjänster, genom bättre samordning och bättre utnyttjande av resurser som nätverket Enterprise Europe. Företagen får på så sätt lättare tillgång till relevant information och hjälp i sina försök att ta sig in på nya marknader och finna rätt partner.

– Stora, snabbväxande marknader utanför EU utgör stora möjligheter för EU:s småföretag. De företagen är EU:s ekonomiska ryggrad. Det är särskilt viktigt att hjälpa dem ta vara på sin potential på världsmarknaden, så att de kan stärka sin konkurrenskraft och skapa nya jobb, säger Europeiska kommissionens vice ordförande Antonio Tajani, som ansvarar för näringsliv.

Mer information:

http://ec.europa.eu/enterprise/policies/sme/market-access/internationalisation/index_en.htm

Bakgrund

De små och medelstora företagen står inför särskilda hinder för att ta sig ut på världsmarknaden, bl.a. när det gäller att finna information om marknader, potentiella kunder och rätt partner. De måste också hantera komplicerade frågor som utländsk juridik och tvingande avtalsrätt, tullregler, tekniska föreskrifter och standarder, tekniköverföring och immaterialrättsligt skydd. På sådana områden är de små och medelstora företagen vanligen mindre väl rustade än storföretagen, som oftast har intern expertis, mer personal och större finansiella resurser att luta sig mot.

EU:s 23 miljoner små och medelstora företag står för två tredjedelar av jobben i den privata sektorn och omkring 80 % av de nya jobben de senaste fem åren. I branscher som verkstadsindustri och kemikalieindustri i Brasilien och energiindustri i Indien har EU-företag redan kunnat nå avsevärda framgångar, och fler exempel kan nämnas. För att förenkla för de små och medelstora företagen måste EU stärka deras internationalisering och ge dem stöd i det.

Den nya EU-strategin innehåller följande åtgärder:

  • Stärka det nuvarande utbudet av stödtjänster på prioriterade marknader.

  • Förbättra ledningen av nätverket Enterprise Europe för bättre samarbete med värdorganisationer och berörda parter.

  • Göra stödsystemen på EU-nivå konsekventare för att öka deras effekt, eftersom det nu finns över 300 nationella stödprogram, ofta inriktade på en tillväxtregion medan nya tillväxtregioner tillkommit på senare år.

  • Främja kluster och nätverk för internationalisering av små och medelstora företag.

  • Organisera ett alleuropeiskt samarbete på prioriterade marknader för att utnyttja de investerade offentliga resurserna maximalt.

  • Skapa en nätportal för information för små och medelstora företag som vill göra affärer utanför EU.

  • Utnyttja EU:s befintliga politik för att påskynda de europeiska små och medelstora företagens internationella tillväxt.

Satsningarna i framtiden bör inriktas på hur befintliga stödtjänster kan samarbeta mer verkningsfullt, även över nationsgränserna, och vilka incitament som behövs för det. Det ska bygga på en heltäckande kartläggning av de europeiska stödtjänsterna. Alla EU-institutioner och berörda parter på området ska involveras i strategin och bör följa prioriteringarna och principerna i meddelandet när de överväger ny långsiktigt eller kortsiktig verksamhet till stöd för de små och medelstora företagens internationalisering.

Medlemsstaterna uppmanas att agera på liknande sätt och samarbeta med kommissionen för att skapa en vitalare stödmiljö för de europeiska små och medelstora företagens internationella tillväxt.

Se även MEMO/11/765

Kontaktperson:

Carlo Corazza +32 2 295 17 52


Side Bar