Navigation path

Left navigation

Additional tools

Evropska komisija – sporočilo za medije

Odprimo malim in srednjim podjetjem vrata v svet za večjo rast v EU

Bruselj, 9. novembra 2011: Evropska mala in srednja podjetja (MSP) morajo bolje izkoristiti priložnosti novih, hitro rastočih trgov, kakršni so na Kitajskem, v Indiji in Rusiji ali v regijah, kot sta Jugovzhodna Azija in Latinska Amerika. To je bistveno za izhod iz krize, poudarja Evropska komisija v danes predstavljenem sporočilu „Malo podjetje, velik svet – novo partnerstvo za možnosti MSP v svetu“. Samo 13 % MSP v Uniji je mednarodno dejavnih zunaj meja EU, bodisi prek trgovanja ali naložb bodisi prek drugih oblik sodelovanja s tujimi partnerji. Komisija si zato prizadeva za celovitejšo in učinkovitejšo strategijo, s katero bi MSP pomagala na mednarodnih trgih. To se lahko doseže s krepitvijo podpornih storitev za podjetja ter izboljšanjem usklajenosti in uporabe obstoječih virov, vključno z mrežo Enterprise Europe, kar bo MSP omogočilo boljši dostop do ustreznejših informacij in pomoči pri vstopanju na nove trge ter navezovanju stikov s primernimi lokalnimi partnerji.

Komisar za industrijo in podjetništvo ter podpredsednik Evropske komisije Antonio Tajani je povedal: „Veliki trgi zunaj EU z visokimi stopnjami rasti malim podjetjem v EU ponujajo pomembne priložnosti. MSP so največji adut evropskega gospodarstva. Če želimo povečati našo konkurenčnost in ustvariti nova delovna mesta, je treba MSP pomagati izkoristiti možnosti, ki jih imajo na svetovnih trgih.“

Več informacij:

http://ec.europa.eu/enterprise/policies/sme/market-access/internationalisation/index_en.htm

Ozadje

MSP se pri vstopanju na svetovne trge spopadajo s posebnimi ovirami, zlasti glede dostopa do informacij o trgih, odkrivanja potencialnih kupcev in vzpostavljanja stikov s primernimi partnerji. Poleg tega se spoprijemajo z zahtevnejšimi vprašanji, kot je upoštevanje tuje zakonodaje, na primer obveznih predpisov pogodbenega prava, carinskih predpisov, tehničnih predpisov in standardov, obvladovanja prenosa tehnologije ter varstva pravic intelektualne in industrijske lastnine. MSP imajo za reševanje takih izzivov običajno manj lastnega strokovnega znanja in manj finančnih ali človeških virov kot večja podjetja.

23 milijonov MSP v Evropi predstavlja dve tretjini delovnih mest v zasebnem sektorju. V zadnjih petih letih so MSP ustvarila okoli 80 % novih delovnih mest. V sektorjih, kot so stroji in oprema ali kemična industrija v Braziliji ali energetika v Indiji, so evropska podjetja že dosegla dobre rezultate. Da bi bilo takih primerov še več, mora Evropa okrepiti proces internacionalizacije MSP ter jim zagotoviti potrebno podporo pri vstopu na mednarodne trge.

V novi strategiji EU so predvideni naslednji ukrepi:

  • okrepiti je treba obstoječe podporne storitve na prednostnih trgih;

  • izboljšati je treba strukturo upravljanja mreže Enterprise Europe za boljše sodelovanje z organizacijami gostiteljicami in zainteresiranimi stranmi;

  • programe za podporo na ravni EU je treba bolje uskladiti, da bodo imeli večji učinek; trenutno na nacionalni ravni obstaja več kot 300 podpornih programov, ki se pogosto osredotočajo samo na eno rastočo regijo, medtem pa se drugje pojavljajo nove regije z visoko gospodarsko rastjo;

  • spodbujati je treba grozde in mreže za internacionalizacijo MSP;

  • na prednostnih trgih je treba pospešiti vseevropsko sodelovanje, da se javna sredstva izkoristijo v največji meri;

  • vzpostaviti je treba enotni virtualni portal za informiranje MSP, ki želijo poslovati zunaj meja EU;

  • okrepiti je treba obstoječe politike EU, da se evropskim MSP zagotovi hitrejša mednarodna rast.

V prihodnosti bo treba preučiti, kako lahko obstoječi ponudniki storitev učinkoviteje sodelujejo, pogosto tudi onkraj nacionalnih mej, ter na kakšen način se to lahko spodbuja. Temelj za ta proces bo obsežen pregled evropskih podpornih storitev. Pri izvajanju te strategije bodo partnersko sodelovale vse institucije EU in zadevne zainteresirane strani MSP, pri obravnavi novih dejavnosti v podporo internacionalizaciji MSP pa bodo s kratkoročnega in dolgoročnega vidika upoštevale prednostne naloge in vodilna načela iz tega sporočila.

Evropska komisija poziva države članice, da ravnajo podobno ter z njo tesno sodelujejo pri krepitvi podpornega okolja za mednarodno rast evropskih MSP.

Glej tudi MEMO/11/765.

Kontakt:

Carlo Corazza +32 22951752


Side Bar