Navigation path

Left navigation

Additional tools

Európska komisia – tlačová správa

Otvoriť svet malým a stredným podnikom v záujme väčšieho rastu EÚ

Brusel 9. novembra 2011: Európske malé a stredné podniky (MSP) by mali lepšie zúročiť možnosti, ktoré ponúkajú rýchlo rastúce trhy v rozvíjajúcich sa krajinách ako Čína, India, Rusko alebo regiónoch ako juhovýchodná Ázia a Latinská Amerika. Touto témou, ktorá má kľúčový význam z hľadiska prekonania krízy, sa zaoberá Európska komisia v dnes zverejnenom oznámení „Malý podnik, veľký svet – nové partnerstvo na pomoc MSP pri využívaní globálnych príležitostí“. Len 13 % malých a stredných podnikov so sídlom v EÚ pôsobí na medzinárodnej úrovni mimo EÚ prostredníctvom obchodu, investícií alebo iných foriem spolupráce so zahraničnými partnermi. Komisia preto v súčasnosti pracuje na vytvorení ucelenejšej a účinnejšej stratégie EÚ na podporu malých a stredných podnikov na medzinárodných trhoch. To by sa mohlo dosiahnuť posilnením služieb podpory podnikania a zlepšením koordinácie a využívania existujúcich zdrojov vrátane siete Enterprise Europe Network. Malé a stredné podniky tak budú mať lepší prístup k relevantnejším informáciám a získajú pomoc pri svojich pokusoch o preniknutie na nové trhy a pri hľadaní vhodných lokálnych partnerov.

Podpredseda Európskej komisie a komisár pre priemysel a podnikanie Antonio Tajani v tejto súvislosti uviedol: „Významné trhy mimo EÚ, ktoré vykazujú vysokú mieru rastu, ponúkajú malým podnikom z EÚ značné príležitosti. Malé a stredné podniky sú hlavnou ekonomickou silou Európy. V záujme podpory konkurencieschopnosti a tvorby pracovných miest je jednoznačnou prioritou pomôcť týmto podnikom lepšie využívať možnosti, ktoré ponúka svetový trh.“

Ďalšie informácie:

http://ec.europa.eu/enterprise/policies/sme/market-access/internationalisation/index_en.htm

Kontext

Malé a stredné podniky sa pri prenikaní na svetový trh stretávajú s mimoriadnymi prekážkami, v neposlednom rade spojenými s prístupom k informáciám o trhu, vyhľadávaním možných zákazníkov a získavaním vhodných partnerov. Musia tiež riešiť zložitejšie otázky, ako je súlad so zahraničnými zákonmi, napríklad záväznými predpismi zmluvného práva, colnými predpismi, technickými predpismi a normami, riadenie transferu technológií a ochrana práv duševného alebo priemyselného vlastníctva. Pri riešení takýchto výziev bývajú malé a stredné podniky spravidla horšie vybavené internými odbornými znalosťami a finančnými alebo ľudskými zdrojmi ako väčšie podniky.

Na 23 miliónov európskych malých a stredných podnikov pripadajú dve tretiny pracovných miest v súkromnom sektore, pričom za posledných päť rokov bolo malými a strednými podnikmi vytvorených približne 80 % nových pracovných miest. V odvetviach, ako je výroba strojov a zariadení alebo chemický priemysel v Brazílii či energetický priemysel v Indii už podniky z EÚ dokázali dosiahnuť významné výsledky a určite by sa dali uviesť aj mnohé ďalšie príklady. Na to, aby Európa pomohla podnikom vydať sa touto cestou, musí podporiť proces ich internacionalizácie a poskytovať malým a stredným podnikom potrebnú podporu pri prenikaní na medzinárodné trhy.

V tejto novej stratégii EÚ sa stanovujú nasledujúce opatrenia:

  • posilnenie existujúcej ponuky služieb podpory na prioritných trhoch,

  • zlepšenie štruktúry správy siete Enterprise Europe Network s cieľom umožniť lepšiu spoluprácu s hostiteľskými organizáciami a zainteresovanými stranami,

  • zjednotenie systémov podpory na úrovni EÚ v záujme zvýšenia ich vplyvu; v súčasnosti existuje viac ako 300 programov podpory na úrovni jednotlivých štátov, ktoré sa často zameriavajú len na jeden rastúci región, zatiaľ čo medzičasom vznikajú nové rastové regióny,

  • podporovanie klastrov a sietí v záujme internacionalizácie malých a stredných podnikov,

  • organizovanie celoeurópskej spolupráce na prioritných trhoch na účely čo najlepšieho využitia vynaložených verejných prostriedkov,

  • vytvorenie jednej virtuálnej brány k informáciám pre malé a stredné podniky, ktoré chcú podnikať za hranicami EÚ,

  • využívanie existujúcich politík EÚ na urýchlenie medzinárodného rastu európskych malých a stredných podnikov.

Budúce snahy by sa mali zameriavať na spôsob, akým by existujúci poskytovatelia služieb mohli účinnejšie spolupracovať, často nad rámec štátnych hraníc, a akým možno poskytovať stimuly na tento účel. Základom tohto procesu bude komplexné „zmapovanie“ služieb podpory, ktoré sú v Európe k dispozícii. Do uskutočňovania tejto stratégie sa zapoja všetky inštitúcie EÚ v spolupráci s príslušnými zainteresovanými stranami z radov malých a stredných podnikov, ktoré by sa pri zvažovaní nových aktivít v oblasti podpory internacionalizácie malých a stredných podnikov mali, tak z krátkodobého, ako aj z dlhodobého hľadiska, riadiť prioritami a usmerneniami stanovenými v tomto oznámení.

Členské štáty sa vyzývajú, aby prijali podobný prístup a úzko spolupracovali s Komisiou pri posilňovaní podporného prostredia pre medzinárodný rast európskych malých a stredných podnikov.

Pozri tiež MEMO/11/765.

Kontaktná osoba:

Carlo Corazza +32 22951752


Side Bar