Navigation path

Left navigation

Additional tools

Eiropas Komisijas paziņojums presei

Pasaules tirgu atvēršana maziem un vidējiem uzņēmumiem nolūkā sekmēt ES izaugsmi

Briselē, 2011. gada 9. novembrī. Eiropas mazajiem un vidējiem uzņēmumiem (MVU) būtu plašāk jāizmanto strauji augošie jaunie tirgi, piemēram, Ķīna, Indija, Krievija vai Dienvidaustrumāzijas un Latīņamerikas reģioni. Tas ir galvenais priekšnosacījums krīzes pārvarēšanai, kas iztirzāts šodien izplatītajā Eiropas Komisijas paziņojumā “Mazi uzņēmumi, liela pasaule – jaunas partnerattiecības, lai palīdzētu MVU izmantot globālās iespējas”. Tikai 13 % no Eiropas Savienības mazajiem un vidējiem uzņēmumiem darbojas starptautiskā mērogā ārpus Eiropas Savienības tirdzniecībā, ieguldījumu jomā vai citādi sadarbojoties ar ārvalstu partneriem. Tādēļ Komisija strādā, lai izveidotu saskaņotāku un efektīvāku ES stratēģiju MVU atbalstam starptautiskajos tirgos. To varētu panākt, nostiprinot uzņēmējdarbības atbalsta pakalpojumus un uzlabojot esošo resursu koordināciju un izmantošanu, tostarp Eiropas Biznesa atbalsta tīklu. Tādējādi MVU būtu labāka piekļuve būtiskai informācijai un palīdzībai, cenšoties iekļūt jaunos tirgos un meklējot piemērotus vietējos sadarbības partnerus.

Eiropas Komisijas priekšsēdētāja vietnieks, par rūpniecību un uzņēmējdarbību atbildīgais Komisijas loceklis Antonio Tajāni apgalvo, ka “lielākie tirgi ārpus Eiropas Savienības, kuros vērojama spēcīga izaugsme, piedāvā ievērojamas iespējas Eiropas Savienības mazajiem uzņēmumiem. MVU ir Eiropas galvenais ekonomiskais spēks. Lai uzlabotu konkurētspēju un radītu darbavietas, mums ir jāpalīdz šiem uzņēmumiem izmantot to potenciālu pasaules tirgos.”

Sīkāka informācija:

http://ec.europa.eu/enterprise/policies/sme/market-access/internationalisation/index_en.htm

Pamatinformācija

MVU sastopas ar konkrētiem šķēršļiem globālo tirgu apgūšanā, piemēram, kad jāpiekļūst informācijai par tirgu, jānoskaidro iespējamie klienti un jāatrod piemēroti partneri. Tiem jārisina arī sarežģītāki jautājumi, piemēram, jāievēro tādas ārvalstu tiesību aktu prasības kā obligātie noteikumi par līgumtiesībām, muitas noteikumi, tehniskie noteikumi un standarti, jāpārvalda tehnoloģijas nodošana un jāaizsargā intelektuālā un rūpnieciskā īpašuma tiesības. Šādu problēmu risināšanā MVU parasti nav tik daudz atbilstošas pieredzes un finanšu resursu vai cilvēkresursu kā lielajiem uzņēmumiem.

Eiropas 23 miljoni MVU nodrošina divas trešdaļas no darbavietām privātajā sektorā, un aptuveni 80 % no jaunajām darbavietām pēdējo piecu gadu laikā ir radījuši tieši MVU. Pateicoties tādiem sektoriem kā iekārtu un aprīkojuma vai ķīmisko vielu rūpniecība Brazīlijā vai enerģētika Indijā, ES uzņēmumi jau ir spējuši panākt ievērojamus rezultātus, un varētu minēt daudz vairāk piemēru. Lai uzņēmumiem nodrošinātu šo izaugsmes ceļu, Eiropai ir jāstimulē to internacionalizācijas process un jāsniedz vajadzīgais atbalsts MVU, kad tie iziet uz starptautiskās skatuves.

Šajā jaunajā ES stratēģijā ir šādas darbības jomas:

  • esošo atbalsta pakalpojumu uzlabošana prioritārajos tirgos;

  • Eiropas Biznesa atbalsta tīkla pārvaldības struktūras uzlabošana, lai panāktu labāku sadarbību starp uzņēmējām organizācijām un ieinteresētajām personām;

  • ES līmeņa atbalsta programmu saskaņotības uzlabošana, lai pastiprinātu to ietekmi; pašlaik pastāv vairāk nekā 300 atbalsta programmas valsts līmenī, kas bieži galveno uzmanību pievērš tikai vienam izaugsmes reģionam, lai gan starplaikā ir parādījušies jauni izaugsmes reģioni;

  • kopu un tīklu veidošanas veicināšana MVU internacionalizācijai;

  • visas Eiropas sadarbības organizēšana prioritārajos tirgos, lai izlietotais publiskais finansējums sniegtu vislielāko iespējamo labumu;

  • vienota virtuālā informācijas saņemšanas punkta izveide to MVU vajadzībām, kuri vēlas darboties ārpus ES robežām;

  • esošās ES politikas pastiprināta izmantošana, lai paātrinātu Eiropas MVU starptautisko izaugsmi.

Turpmākie centieni jāvērš uz to, lai esošie pakalpojumu sniedzēji varētu efektīvāk sadarboties, bieži pāri valstu robežām, un jādomā par stimuliem, ar kuriem to iespējams panākt. Šis process jāsāk ar esošo Eiropas atbalsta pakalpojumu vispusīgu noskaidrošanu. Visas ES iestādes sadarbībā ar attiecīgajām MVU ieinteresētajām personām tiks iesaistītas šīs stratēģijas īstenošanā, un tām jāievēro šajā paziņojumā izklāstītās prioritātes un pamatprincipi, apsverot jaunus MVU internacionalizācijas atbalsta pasākumus gan īstermiņā, gan ilgtermiņā.

Dalībvalstis tiek mudinātas pieņemt līdzīgu pieeju un cieši sadarboties ar Komisiju, lai uzlabotu atbalstu Eiropas MVU starptautiskajai izaugsmei.

Skat. arī MEMO/11/765

Kontaktpersona :

Carlo Corazza +32 2 295 17 52


Side Bar