Navigation path

Left navigation

Additional tools

Europos Komisijos pranešimas spaudai

Skatinant ES ekonomikos augimą mažosioms ir vidutinėms įmonėms atveriamos pasaulio rinkos

Briuselis, 2011 m. lapkričio 9 d. Europos mažosios ir vidutinės įmonės (MVĮ) turėtų gauti daugiau naudos iš sparčiai augančių besiformuojančių rinkų, pvz.: Kinijos, Indijos, Rusijos ar pietryčių Azijos ir Lotynų Amerikos regionų, teikiamomis galimybėmis. Tai labai svarbu siekiant įveikti krizę ir apie tai kalbama šiandien pristatytame Europos Komisijos komunikate „Smulkusis verslas dideliame pasaulyje – nauja partnerystė, kuria MVĮ padedama pasinaudoti pasaulinėmis galimybėmis“. Aktyvią tarptautinę veiklą už ES ribų vykdo – t. y. prekiauja, investuoja ar kitaip bendradarbiauja su užsienio partneriais – tik 13 proc. ES MVĮ. Todėl Komisija stengiasi parengti nuoseklesnę ir veiksmingesnę ES strategiją, kuria būtų remiamas MVĮ dalyvavimas tarptautinėse rinkose. Tai būtų galima pasiekti stiprinant verslo paramos paslaugas ir gerinant turimų išteklių, įskaitant Europos įmonių tinklą, koordinavimą ir naudojimą. Taip MVĮ, siekiančios patekti į naujas rinkas ir ieškančios tinkamų vietos partnerių, galėtų lengviau gauti reikiamą informaciją ir paramą.

Europos Komisijos pirmininko pavaduotojas, už pramonę ir verslumą atsakingas Komisijos narys Antonio Tajani sakė: „Pagrindinės sparčiai augančios ne ES rinkos mažosioms ES įmonėms teikia didžiulių galimybių. MVĮ yra Europos ekonominės galios pagrindas. Padėti joms geriau išnaudoti savo potencialą pasauliniu mastu yra aiškus prioritetas siekiant skatinti konkurencingumą ir kurti naujas darbo vietas.“

Daugiau informacijos

http://ec.europa.eu/enterprise/policies/sme/market-access/internationalisation/index_en.htm

Pagrindiniai faktai

Į pasaulinę rinką patekti siekiančioms MVĮ iškyla specifinių kliūčių, ypač renkant informaciją apie rinką, ieškant galimų klientų ar tinkamų partnerių. Be to, jos susiduria su sudėtingesnėmis problemomis, kaip antai užsienio įstatymų, privalomųjų sutarčių teisės normų, muitinės taisyklių, techninių taisyklių ir standartų laikymasis, technologijų perdavimo valdymas ir intelektinės ar pramoninės nuosavybės teisių apsauga. Tokiems uždaviniams spręsti MVĮ paprastai turi mažiau patirties ir finansinių ar žmogiškųjų išteklių nei didelės įmonės.

23 milijonuose Europos MVĮ dirba du trečdaliai privačiojo sektoriaus darbuotojų, o per pastaruosius penkerius metus MVĮ sukurta apie 80 proc. naujų darbo vietų. Brazilijos mašinų ir įrangos arba chemijos produktų sektorius ar Indijos energetikos sektorius jau suteikė galimybių ES įmonėms pasiekti reikšmingų rezultatų, ir tokių pavyzdžių yra daug. Kad praskintų kelią savo įmonėms, Europa turi paspartinti tarptautinimo procesą ir suteikti reikiamą paramą MVĮ, kurios imasi tarptautinio masto veiklos.

Naujojoje ES strategijoje nustatyti šie veiksmai:

  • esamos paramos paslaugų pasiūlos didinimas prioritetinėse rinkose;

  • Europos įmonių tinklo valdymo struktūros gerinimas, siekiant glaudesnio bendradarbiavimo su priimančiosiomis organizacijomis ir suinteresuotosiomis šalimis;

  • geresnis paramos sistemų derinimas ES lygmeniu, kad jų poveikis būtų didesnis; šiuo metu nacionaliniu lygmeniu vykdoma per 300 paramos programų, dažnai siejamų tik su vienu sparčiai augančiu regionu, o kol jos vykdomos, atsiranda naujų kylančios ekonomikos regionų.

  • inovacijų grupių ir tinklų kūrimo skatinimas MVĮ tarptautinimo tikslais;

  • Europos lygmens bendradarbiavimo prioritetinėse rinkose derinimas, siekiant gauti kuo didesnę naudą iš naudojamų viešųjų lėšų;

  • bendro virtualaus portalo, kuriame būtų teikiama informacija MVĮ, norinčioms imtis veiklos už ES ribų, kūrimas;

  • esamų ES politikos krypčių derinimas siekiant paspartinti Europos MVĮ augimą tarptautiniu mastu.

Vykdant veiklą ateityje pirmiausia reikėtų siekti, kad esami paslaugų teikėjai veiksmingiau bendradarbiautų, dažnai tarpvalstybiniu mastu, ir svarstyti, kokių iniciatyvų reikėtų imtis tam pasiekti. Šio proceso pagrindas bus išsami Europos paramos paslaugų pasiūlos apžvalga. Šią strategiją drauge įgyvendins visos ES institucijos ir su MVĮ susijusios suinteresuotosios šalys ir, svarstydamos naują veiklą, kuria remiamas MVĮ tarptautinimas tiek trumpuoju, tiek ilguoju laikotarpiu, jos turėtų vadovautis šiame komunikate išdėstytais prioritetais ir pagrindiniais principais.

Valstybės narės raginamos laikytis panašaus požiūrio ir glaudžiai bendradarbiauti su Komisija stiprinant paramą Europos MVĮ augimui tarptautiniu mastu.

Taip pat žr. MEMO/11/765

Asmenys ryšiams

Carlo Corazza +32 2 295 17 52


Side Bar