Navigation path

Left navigation

Additional tools

Euroopan komissio - Lehdistötiedote

Pk-yritykset maailmalle lisäämään kasvua EU:ssa

Bryssel 9.11.2011. Eurooppalaisten pienten ja keskisuurten yritysten (pk-yritysten) pitäisi paremmin hyödyntää uusia nopeasti kasvavia markkinoita esimerkiksi Kiinassa, Intiassa, Venäjällä, Kauko-Idässä ja Latinalaisessa Amerikassa. Se on avain kriisin selättämiseen, esittää Euroopan komissio tänään julkaistussa tiedonannossaan ’Pieni yritys, suuri maailma – uusi yhteistyöhanke avaa maailmanmarkkinoita pk-yrityksille’. Vain 13 prosentilla EU:n pk-yrityksistä on kansainvälistä toimintaa EU:n ulkopuolella kaupan, investointien tai muun ulkomaisten kumppanien kanssa harjoitettavan yhteistyön muodossa. Siksi komissio pyrkii luomaan johdonmukaisemman ja tehokkaamman EU-strategian pk-yritysten tukemiseksi kansainvälisillä markkinoilla. Tähän tavoitteeseen päästään vahvistamalla yritysten tukipalveluja, parantamalla koordinointia ja käyttämällä hyväksi olemassa olevia resursseja, kuten Enterprise Europe Network -verkostoa. Näin pk-yritykset saavat paremmin tarvitsemaansa tietoa ja apua, kun ne pyrkivät uusille markkinoille ja etsivät sopivia paikallisia kumppaneita.

Euroopan komission varapuheenjohtaja ja teollisuudesta ja yritystoiminnasta vastaava komissaari Antonio Tajani totesi suurten ja nopeasti kasvavien EU:n ulkopuolisten markkinoiden tarjoavan merkittäviä mahdollisuuksia EU:n pienyrityksille. Hänen mukaansa pk-yritykset ovat Euroopan tärkein taloudellinen valtti, ja niitä on autettava hyödyntämään paremmin mahdollisuuksiaan globaaleilla markkinoilla. Tajani katsoo, että se on ensisijaisen tärkeää kilpailukyvyn parantamiseksi ja työpaikkojen luomiseksi.

Lisätietoja:

http://ec.europa.eu/enterprise/policies/sme/market-access/internationalisation/index_en.htm

Taustaa

Pk-yrityksillä on tiettyjä vaikeuksia päästä maailmanmarkkinoille, varsinkin kun on kyse markkinatietojen saatavuudesta sekä potentiaalisten asiakkaiden ja sopivien kumppanien löytämisestä. Niillä on myös monimutkaisempia ongelmia, jotka liittyvät ulkomaisten lakien, esimerkiksi sopimusoikeuden pakottavien säännösten, tullisääntöjen, teknisten määräysten ja standardien noudattamiseen, teknologian siirron hallinnointiin ja teollis- tai tekijänoikeuksien suojaamiseen. Pk-yrityksillä on yleensä suuria yrityksiä vähemmän omaa asiantuntemusta, varoja ja henkilöstöä tällaisiin haasteisiin vastaamiseksi.

Euroopan 23 miljoonaa pk-yritystä tarjoavat 2/3 yksityissektorin työpaikoista. Viiden viime vuoden aikana noin 80 prosenttia uusista työpaikoista on luotu pk-yrityksissä. EU:n yritykset ovat jo saavuttaneet huomattavia tuloksia esimerkiksi kone- ja laiteteollisuuden ja kemianteollisuuden aloilla Brasiliassa sekä energia-alalla Intiassa. Yritysten toiminnan helpottamiseksi EU:n on edistettävä niiden kansainvälistymisprosessia ja tuettava kansainvälistyviä pk-yrityksiä.

Tämä EU:n uusi strategia koostuu seuraavista toimista:

  • vahvistetaan olemassa olevia tukipalveluja tärkeimmillä markkinoilla

  • parannetaan Enterprise Europe Network -verkoston hallintorakennetta tukiorganisaatioiden ja sidosryhmien kanssa tehtävän yhteistyön tehostamiseksi

  • parannetaan EU-tason tukijärjestelmien johdonmukaisuutta niiden vaikutusten lisäämiseksi; jäsenvaltioissa on nykyisin yli 300 tukiohjelmaa, jotka keskittvät vain yhteen kasvavaan alueeseen, mutta tällä välin on syntynyt uusia kasvualueita

  • edistetään pk-yritysten kansainvälistymiseen liittyviä klustereita ja verkostoja

  • koordinoidaan Euroopan laajuista yhteistyötä ensisijaisilla markkinoilla julkisten varojen käyttämiseksi optimaalisesti

  • perustetaan tietoportaali sellaisille pk-yrityksille suunnattua tiedotusta varten, jotka haluavat harjoittaa liiketoimintaa EU:n rajojen yli

  • hyödynnetään EU:n nykyisiä politiikkoja eurooppalaisten pk-yritysten kansainvälistymisvauhdin nopeuttamiseksi.

Tulevissa toimissa olisi keskityttävä siihen, kuinka nykyiset palveluntarjoajat voivat toimia tehokkaammin yhteistyössä, usein kansallisten rajojen yli, ja kuinka voidaan tarjota kannustimia tämän saavuttamiseksi. Euroopan tukipalvelujen tarjonnan kattava kartoittaminen luo perustan tälle prosessille. Kaikki EU:n toimielimet ja asiaankuuluvat pk-yritysten sidosryhmät osallistuvat yhdessä tämän strategian täytäntöönpanoon, ja niiden olisi noudatettava tässä tiedonannossa vahvistettuja painopisteitä ja ohjaavia periaatteita, kun ne harkitsevat pk-yritysten kansainvälistymistä tukevien uusien toimintojen käyttöönottoa sekä lyhyellä että pitkällä aikavälillä.

Jäsenvaltioita kehotetaan ottamaan käyttöön samantapainen lähestymistapa ja toimimaan läheisessä yhteistyössä komission kanssa eurooppalaisten pk-yritysten kansainvälisen kasvun tukiympäristön vahvistamiseksi.

Katso myös MEMO/11/765

Yhteyshenkilö:

Carlo Corazza +32 2 295 17 52


Side Bar