Navigation path

Left navigation

Additional tools

Euroopa Komisjon – pressiteade

Väikesed ja keskmise suurusega ettevõtjad maailmaturule ELi majanduskasvu edendamiseks

Brüssel, 9. november 2011: Euroopa väikesed ja keskmise suurusega ettevõtjad (VKEd) peaksid saama rohkem kasu sellistest kiiresti kasvavatest arenevatest turgudest nagu Hiina, India, Venemaa või sellistest piirkondadest nagu Kagu-Aasia ja Ladina-Ameerika. See on võti majanduskriisi ületamiseks, mida Euroopa Komisjon käsitleb täna esitatud teatises „Väike ettevõte, suured ideed – uus partnerlus, et aidata VKEdel saada osa üleilmsetest võimalustest”. Vaid 13 % ELi VKEdest tegutseb rahvusvaheliselt väljaspool ELi kaubanduse, investeeringute või muude koostöövormide kaudu koos välismaiste partneritega. Seepärast püüab komisjon luua sidusama ja tulemuslikuma ELi strateegia, et toetada VKEsid rahvusvahelistel turgudel. Seda on võimalik saavutada ettevõtluse tugiteenuseid tugevdades ning olemasolevate ressursside, sealhulgas ettevõtlusvõrgustiku Enterprise Europe Network koordineerimist ja kasutamist parandades. Seega oleks VKEdel parem juurdepääs olulisemale teabele ja abile, kui nad üritavad siseneda uutele turgudele ja otsida sobivaid kohalikke partnereid.

Euroopa Komisjoni asepresident ning tööstuse ja ettevõtluse volinik Antonio Tajani ütles: „Peamised väljaspool ELi asuvad jõuliselt kasvavad turud pakuvad märkimisväärseid võimalusi ELi väikeste ettevõtjate jaoks. VKEd on Euroopa majanduse peamine tugevuse alus. Selleks, et aidata neil paremini kasutada oma võimalusi ülemaailmsel tasandil, on esmatähtis edendada konkurentsivõimet ja luua töökohti”.

Lisateave:

http://ec.europa.eu/enterprise/policies/sme/market-access/internationalisation/index_en.htm

Taust

VKEdel seisavad üleilmsele turule sisenemisel ees erilised takistused, eelkõige siis, kui on tegemist juurdepääsuga turgu käsitlevale teabele ning võimalike klientide ja sobivate partnerite leidmisega. Nende ees seisavad ka keerulisemat laadi küsimused, nagu välisriigi õiguse järgimine, näiteks lepinguõiguse kohustuslikud eeskirjad, tollieeskirjad, tehnilised eeskirjad ja standardid, tehnosiirde juhtimine ning intellektuaal- või tööstusomandi õiguste kaitse. Selliste probleemidega tegelemiseks on VKEdel tavaliselt vähem asjatundjaid ja finants- või inimressursse kui suurematel ettevõtetel.

Euroopa 23 miljoni VKE arvele langeb kaks kolmandikku erasektori töökohtadest; ligikaudu 80 % uutest töökohtadest on viimase viie aasta jooksul loonud VKEd. ELi äriühingud on juba saavutanud märkimisväärseid tulemusi Brasiilias masinate ja seadmete ning keemiasektoris, samuti Indias energiasektoris – kui vaid paari näidet nimetada. Et sillutada ettevõtetele selleks teed, peab Euroopa edendama nende rahvusvahelistumise protsessi ja pakkuma VKEdele vajalikku abi rahvusvahelisele turule siirdumisel.

Selles uues ELi strateegias esitatakse järgmised meetmed:

  • juba pakutavate tugiteenuste tõhustamine esmatähtsatel turgudel;

  • ettevõtlusvõrgustiku Enterprise Europe Network juhtimisstruktuuri parandamine, et võimaldada paremat koostööd vastuvõtvate organisatsioonide ja sidusrühmadega;

  • ELi tasandi toetuskavade sidusamaks muutmine, et suurendada nende mõju; praegu on riiklikul tasandil rohkem kui 300 toetuskava, milles keskendutakse sageli vaid ühele kasvupiirkonnale, kuigi vahepeal on esile tõusnud uued kasvupiirkonnad;

  • klastrite ja tugivõrgustike edendamine VKEde rahvusvahelistumise eesmärgil;

  • üleeuroopalise koostöö korraldamine prioriteetsetel turgudel, et kasutada riiklikke vahendeid optimaalselt;

  • ühtse veebipõhise teabeportaali loomine nende VKEde jaoks, kes soovivad alustada oma äritegevust väljaspool ELi piire;

  • praeguse ELi poliitika kasutamine Euroopa VKEde rahvusvahelise kasvu kiirendamiseks.

Tulevased jõupingutused peaksid keskenduma sellele, kuidas olemasolevad teenusteosutajad saaksid teha tulemuslikumat koostööd, sageli ka piiriüleselt, ning kuidas seda eesmärki saavutada. Euroopa tugiteenuste pakkumise ulatusliku kaardistamisega luuakse sellele protsessile alus. Kõik ELi institutsioonid ja olulised VKEde sidusrühmad osalevad partneritena selle strateegia rakendamises ja peaksid järgima kõnealuses teatises esitatud prioriteete ja juhtpõhimõtteid VKEde rahvusvahelistumise toetamise uute meetmete kaalumisel nii lühikeses kui ka pikemas perspektiivis.

Liikmesriike õhutatakse järgima samasugust lähenemisviisi ja tegema komisjoniga tihedat koostööd, et tugevdada Euroopa VKEde rahvusvahelist kasvu toetavat keskkonda.

Vt ka MEMO/11/765

Kontaktisik :

Carlo Corazza +32 2 295 17 52


Side Bar