Navigation path

Left navigation

Additional tools

Ευρωπαϊκη ΕπιτροπηΔελτιο τυπου

Παγκόσμιο άνοιγμα για τις μικρές και μεσαίες επιχειρήσεις ώστε να ενισχυθεί η ανάπτυξη της ΕΕ

Βρυξέλλες, 9 Νοεμβρίου 2011: Οι ευρωπαϊκές μικρές και μεσαίες επιχειρήσεις (ΜΜΕ) πρέπει να επωφεληθούν περισσότερο από ταχέως αναπτυσσόμενες και αναδυόμενες αγορές, όπως η Κίνα, η Ινδία, η Ρωσία ή περιφέρειες όπως η νοτιανατολική Ασία και η Λατινική Αμερική. Αυτό είναι το κύριο ζητούμενο για το ξεπέρασμα της κρίσης, όπως αναφέρεται στην ανακοίνωση της Ευρωπαϊκής Επιτροπής «Μικρή επιχείρηση, μεγάλος κόσμος - μια νέα εταιρική σχέση που θα βοηθήσει τις ΜΜΕ να εκμεταλλευτούν τις ευκαιρίες της παγκοσμιοποίησης», που παρουσιάστηκε σήμερα. Μόλις το 13% των ΜΜΕ της ΕΕ δραστηριοποιούνται σε διεθνές επίπεδο εκτός της ΕΕ μέσω του εμπορίου, επενδύσεων ή άλλων μορφών συνεργασίας με αλλοδαπούς εταίρους. Ως εκ τούτου, η Επιτροπή εργάζεται για την κατάρτιση μιας συνεκτικότερης και αποτελεσματικότερης στρατηγικής της ΕΕ για την υποστήριξη των ΜΜΕ στις διεθνείς αγορές. Αυτό θα μπορούσε να επιτευχθεί με την ενίσχυση και επέκταση των υπηρεσιών στήριξης επιχειρήσεων, τη βελτίωση του συντονισμού και την αξιοποίηση των υφιστάμενων πόρων, συμπεριλαμβανομένου του δικτύου «Enterprise Europe Network». Έτσι, οι ΜΜΕ θα έχουν καλύτερη πρόσβαση σε κατάλληλη πληροφόρηση και υποστήριξη, στην προσπάθειά τους να διεισδύσουν σε νέες αγορές και στην αναζήτηση κατάλληλων τοπικών εταίρων.

Ο αντιπρόεδρος της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, επίτροπος Βιομηχανίας και Επιχειρηματικότητας, κ. Antonio Tajani δήλωσε: «Μεγάλες αγορές εκτός ΕΕ, με υψηλά ποσοστά ανάπτυξης, συνιστούν σημαντικές ευκαιρίες για τις μικρές επιχειρήσεις της ΕΕ. Οι ΜΜΕ αποτελούν την κύρια οικονομική ισχύ της Ευρώπης. Για να τις βοηθήσουμε να αξιοποιήσουν το δυναμικό τους στη διεθνή αρένα, σαφής προτεραιότητα είναι να ενισχυθεί η ανταγωνιστικότητα και να δημιουργηθεί απασχόληση.»

Για περισσότερες πληροφορίες:

http://ec.europa.eu/enterprise/policies/sme/market-access/internationalisation/index_en.htm

Ιστορικό

Οι ΜΜΕ αντιμετωπίζουν ιδιαίτερα εμπόδια σε σχέση με την αξιοποίηση της παγκόσμιας αγοράς, κυρίως όσον αφορά την πρόσβαση σε πληροφορίες της αγοράς, τον εντοπισμό πιθανών πελατών και την ανεύρεση των κατάλληλων εταίρων. Αντιμετωπίζουν επίσης περισσότερο περίπλοκα θέματα όπως η τήρηση της αλλοδαπής νομοθεσίας, για παράδειγμα υποχρεωτικοί κανόνες του δικαίου των συμβάσεων, τελωνειακοί κανόνες, τεχνικοί κανονισμοί και πρότυπα, η διαχείριση της μεταφοράς τεχνολογίας και η προστασία δικαιωμάτων διανοητικής ή βιομηχανικής ιδιοκτησίας. Συνήθως, οι ΜΜΕ είναι λιγότερο έτοιμες για την αντιμετώπιση αυτών των προκλήσεων, από πλευράς ενδοεταιρικής εμπειρογνωμοσύνης και οικονομικών πόρων ή ανθρώπινου δυναμικού, σε σύγκριση με τις μεγαλύτερες επιχειρήσεις.

Τα 23 εκατομμύρια ΜΜΕ της Ευρώπης αντιστοιχούν στα δύο τρίτα των θέσεων εργασίας στον ιδιωτικό τομέα, ενώ περίπου 80% των νέων θέσεων εργασίας κατά την τελευταία πενταετία δημιουργήθηκαν από ΜΜΕ. Τομείς όπως τα μηχανήματα και ο εξοπλισμός ή τα χημικά προϊόντα στη Βραζιλία, ή η ενέργεια στην Ινδία, έχουν ήδη επιτρέψει στις επιχειρήσεις της ΕΕ να επιτύχουν σημαντικά αποτελέσματα, ενώ θα μπορούσαν να παρατεθούν και πολλά ακόμα παραδείγματα. Για να ανοίξει αυτό το δρόμο για τις επιχειρήσεις, η Ευρώπη θα πρέπει να προωθήσει αυτή τη διαδικασία διεθνοποίησης και να παράσχει την απαραίτητη υποστήριξη στις ΜΜΕ μας όταν αυτές αποφασίζουν να δραστηριοποιηθούν διεθνώς.

Αυτή η νέα στρατηγική της ΕΕ ορίζει τις ακόλουθες δράσεις:

  • ενίσχυση της υφιστάμενης παροχής υπηρεσιών στήριξης σε αγορές προτεραιότητας·

  • βελτίωση της λειτουργικής δομής του «Enterprise Europe Network» για την καλύτερη συνεργασία με τους οργανισμούς υποδοχής και τα ενδιαφερόμενα μέρη

  • καλύτερος συντονισμός των συστημάτων υποστήριξης σε επίπεδο ΕΕ ώστε να αυξηθεί ο αντίκτυπός τους. Αυτή τη στιγμή υπάρχουν περισσότερα από 300 προγράμματα στήριξης σε εθνικό επίπεδο, τα οποία συνήθως εστιάζουν σε μία μόνο αναπτυσσόμενη περιφέρεια, ενώ ταυτόχρονα αναδύονται νέες αναπτυσσόμενες περιφέρειες·

  • προώθηση ομάδων και δικτύων για τη διεθνοποίηση των ΜΜΕ·

  • συντονισμός της πανευρωπαϊκής συνεργασίας σε αγορές προτεραιότητας για την καλύτερη αξιοποίηση των δημόσιων κονδυλίων·

  • δημιουργία ενιαίας εικονικής πύλης με πληροφορίες για τις ΜΜΕ που επιθυμούν να δραστηριοποιηθούν επιχειρηματικά πέρα από τα σύνορα της ΕΕ·

  • αξιοποίηση των υφιστάμενων πολιτικών της ΕΕ για την επιτάχυνση της διεθνούς ανάπτυξης των ευρωπαϊκών ΜΜΕ.

Οι μελλοντικές προσπάθειες θα πρέπει να εστιάσουν στον τρόπο με τον οποίο οι υφιστάμενοι φορείς παροχής υπηρεσιών μπορούν να έχουν αποτελεσματικότερη συνεργασία, συχνά διασυνοριακή, καθώς και στον τρόπο παροχής κινήτρων για να επιτευχθεί αυτός ο σκοπός. Η πλήρης «χαρτογράφηση» των ευρωπαϊκών «αποθεμάτων» υπηρεσιών υποστήριξης θα θέσει τα θεμέλια για την εν λόγω διαδικασία. Όλα τα θεσμικά όργανα της ΕΕ και οι ενδιαφερόμενοι από τις ΜΜΕ, σε σύμπραξη, θα συμμετέχουν στην υλοποίηση αυτής της στρατηγικής και θα πρέπει να τηρούν τις προτεραιότητες και τις καθοδηγητικές αρχές που θεσπίζονται στην παρούσα ανακοίνωση κατά την εξέταση νέων δραστηριοτήτων με σκοπό την υποστήριξη της διεθνοποίησης των ΜΜΕ, τόσο βραχυπρόθεσμα όσο και μακροπρόθεσμα.

Τα κράτη μέλη ενθαρρύνονται να υιοθετήσουν μια παρόμοια προσέγγιση και να συνεργαστούν στενά με την Επιτροπή με σκοπό την ενίσχυση του περιβάλλοντος υποστήριξης της διεθνούς ανάπτυξης των ευρωπαϊκών ΜΜΕ.

Βλ επίσης MEMO/11/765

Αρμόδιοι επικοινωνίας:

Carlo Corazza +32 2 295 17 52


Side Bar