Navigation path

Left navigation

Additional tools

Evropská komise – Tisková zpráva

Otevřít svět malým a středním podnikům: posílit růst EU

Brusel 9. listopadu 2011 – Evropské malé a střední podniky by měly lépe využívat rychle rostoucích vznikajících trhů, například v Číně, Indii, Rusku nebo v oblastech, jako je jihovýchodní Asie a Latinská Amerika. Tímto tématem, klíčovým pro řešení krize, se zabývá sdělení Evropské komise „Malé podniky, velký svět – nové partnerství na pomoc malým a středním podnikům při využívání celosvětových příležitostí“, které bylo zveřejněno dnes. Pouze 13 % malých a středních podniků se sídlem v EU působí na mezinárodní úrovni mimo území EU, ať již obchodují, investují nebo spolupracují se zahraničními partnery jinou formou. Z toho důvodu Komise pracuje na vytvoření soudržnější a účinnější strategie EU pro podporu malých a středních podniků na mezinárodních trzích. Toho by mohlo být dosaženo posílením služeb v oblasti podpory podnikání, zlepšením koordinace a využitím stávajících zdrojů včetně sítě Enterprise Europe Network. Malé a střední podniky by tak získaly lepší přístup k důležitým informacím a nalezly podporu při úsilí o pronikání na nové trhy a hledání vhodných místních partnerů.

Antonio Tajani, místopředseda Evropské komise a komisař odpovědný za průmysl a podnikání, uvedl: „Velké trhy mimo území Evropské unie, které vykazují vysoké rychlosti růstu, představují velkou příležitosti pro malé a střední podniky z EU. Malé a střední podniky jsou hlavní ekonomickou silou Evropy. Pomáhat jim lépe využívat svůj potenciál na celosvětové scéně je jasnou prioritou pro podporu konkurenceschopnosti a vytváření pracovních míst.“

Další informace:

http://ec.europa.eu/enterprise/policies/sme/market-access/internationalisation/index_en.htm

Souvislosti

Malé a střední podniky čelí při vstupu na světový trh specifickým překážkám, v neposlední řadě pokud jde o přístup k informacím o trhu, hledání potenciálních zákazníků a nacházení vhodných partnerů. Setkávají se rovněž se složitějšími problémy, jako je dodržování zahraničních právních předpisů, například závazných pravidel smluvního práva, celních předpisů, technických předpisů a norem, řízení převodu technologií a ochrana práv duševního nebo průmyslového vlastnictví. Pokud jde o vlastní odborné znalosti a finanční či lidské zdroje, nejsou malé a střední podniky na řešení těchto otázek obvykle připraveny tak dobře jako podniky větší.

Dvacet tři milionů evropských malých a středních podniků představuje dvě třetiny pracovních míst v soukromém sektoru a přibližně 80 % všech nových pracovních míst vytvořených v průběhu uplynulých pěti let. Některá odvětví, jako je například výroba strojů a zařízení nebo chemický průmysl v Brazílii nebo energetika v Indii, již umožnila podnikům z EU dosáhnout velmi dobrých výsledků, a bylo by možné uvést mnoho dalších příkladů. Aby Evropa pomohla podnikům vydat se uvedeným směrem, musí posílit proces jejich internacionalizace a poskytnout malým a středním podnikům při vstupu na mezinárodní půdu nezbytnou podporu.

Tato nová strategie EU stanovuje následující oblasti činnosti:

  • Posilování stávající nabídky podpůrných služeb na prioritních trzích;

  • Zlepšení struktury řízení sítě Enterprise Europe Network s cílem zlepšit spolupráci s hostitelskými organizacemi a zúčastněnými subjekty;

  • Zajišťování důslednějších podpůrných programů na úrovni EU, aby tak byl zlepšen jejich dopad; v současné době existuje na národních úrovních více než 300 podpůrných programů, které jsou často zaměřeny jen na jeden rostoucí region, zatímco mezitím dochází k růstu v nových regionech;

  • Propagace klastrů a sítí pro internacionalizaci malých a středních podniků;

  • Koordinace celoevropské spolupráce na prioritních trzích, aby vynaložené veřejné zdroje byly využívány nejlepším možným způsobem;

  • Vytvoření jednotného místa internetového přístupu k informacím pro malé a střední podniky, které hodlají pracovat za hranicemi EU;

  • Posilování stávajících politik EU s cílem urychlit mezinárodní růst evropských malých a středních podniků.

Budoucí úsilí by se mělo zaměřit na to, jak by stávající poskytovatelé služeb mohli účinněji spolupracovat, často přes státní hranice, a jaké pobídky by mohly být poskytovány, aby byl tento cíl splněn. Základ tohoto procesu bude poskytnut komplexním „zmapováním“ poskytovaných evropských podpůrných služeb. Všechny orgány EU se budou na provádění této strategie podílet ve spolupráci s příslušnými zúčastněnými stranami z malých a středních podniků a měly by se při zvažování nových aktivit na podporu internacionalizace malých a středních podniků držet priorit a základních zásad stanovených v tomto sdělení, a to jak v krátkodobém, tak i dlouhodobějším horizontu.

Členské státy se vybízejí, aby přijaly podobný přístup a při zdokonalování podpůrného prostředí pro mezinárodní růst evropských malých a středních podniků úzce spolupracovaly s Komisí.

Viz též MEMO/11/765

Kontaktní osoba:

Carlo Corazza +32 22951752


Side Bar