Navigation path

Left navigation

Additional tools

Еврпейска комисия - Съобщение за пресата

По-лесен достъп на малките предприятия до света с цел да се засили растежа в ЕС

Брюксел, 9 ноември 2011 г. Европейските малки и средни предприятия (МСП) би трябвало се възползват по-добре от бързоразвиващите се нови пазари като Китай, Индия, Русия или региони като Югоизточна Азия и Латинска Америка. Това е ключовият въпрос, свързан с преодоляване на кризата, разгледан в представеното днес съобщение на Европейската комисия : „Малък бизнес, голям свят — ново партньорство за подпомагане на МСП да се възползват от глобални възможности“. Само 13 % от европейските МСП извършват международна дейност извън ЕС чрез търговия, инвестиции или други форми на сътрудничество с чуждестранни партньори. Поради това Комисията има за цел да установи по-съгласувана и ефективна стратегия на ЕС за подпомагане на МСП на международните пазари. Това може да бъде постигнато чрез засилване на услугите за подкрепа на бизнеса, като се подобрява координацията и усвояването на наличните ресурси, в това число мрежата „Enterprise Europe Network“. По този начин МСП биха имали по-добър достъп до съответната информация и съдействие в опитите си да проникнат на нови пазари и да намерят подходящи местни партньори. .

Заместник-председателят на Европейската комисия Антонио Таяни, отговарящ за промишлеността и предприемачеството, заяви: Големите пазари със силен ръст извън ЕС предлагат значителни възможности за малките предприятия в ЕС. МСП са основната икономическа сила на Европа. Да им се помогне да разгърнат по-добре потенциала си на глобалната сцена, е ключов приоритет в насърчаването на растежа и създаването на заетост.“

За повече информация:

http://ec.europa.eu/enterprise/policies/sme/market-access/internationalisation/index_en.htm

Контекст

МСП се натъкват на различни пречки пред използване на възможностите на световния пазар, и не на последно място, когато става въпрос за достъп до информация за пазара, откриване на потенциални клиенти и намиране на правилните партньори. Наред с това те са изправени пред по-сложни проблеми като спазване на чуждестранни закони, като например задължителни норми на договорното право, митнически правила, технически разпоредби и стандарти, управление на трансфера на технологии и защита на правата на интелектуалната или индустриалната собственост. При справянето с тези предизвикателства МСП обикновено не разполагат в достатъчна степен с необходимия експертен опит и финансови или човешки ресурси в сравнение с по-големите предприятия.

23-те милиона МСП в Европа осигуряват две трети от работните места в частния сектор, като около 80 % от новите работни места, разкрити през последните пет години, са били създадени от МСП. Сектори като машиностроене и оборудване или производство на химикали в Бразилия или енергия в Индия вече позволиха на дружества в ЕС да постигнат значителни резултати и определено могат да се дадат още много други примери. За да се проправи пътя за предприятията, Европа трябва да засили процеса им на интернационализация и да осигури необходимата подкрепа на МСП при излизане на световните пазари.

Тази нова стратегия на ЕС предлага следните действия:

  • Засилване на съществуващите услуги за подкрепа, осигурявани на приоритетните пазари;

  • Подобряване на управленската структура на мрежата „Enterprise Europe Network“, за да се позволи сътрудничество с приемащите организации и заинтересовани страни.

  • Повишено съгласуване на схемите за подкрепа на равнище ЕС, така че да се повиши тяхното въздействие;

  • Насърчаване на клъстери и мрежи за интернационализация на МСП;

  • Организиране на общоевропейско сътрудничество на приоритетни пазари, така че публичните средства да се изразходват по най-рационален начин;

  • Създаване на единен виртуален портал за информация за МСП, желаещи да осъществяват бизнес извън границите на ЕС;

  • Умножаване на ефекта на съществуващите политики на ЕС с цел ускоряване на международния растеж на европейските МСП.

Бъдещите усилия следва да се насочат към това, как съществуващите доставчици на услуги могат да си сътрудничат по-ефективно, често през националните граници, и как могат да се осигурят стимули за постигане на тази цел. Изготвянето на цялостна „карта“ на осигуряваните европейски услуги за подкрепа ще положи основите за този процес. Всички институции на ЕС и съответните заинтересованите страни в МСП следва заедно да вземат участие в прилагането на тази стратегия и да се придържат към приоритетите и ръководните принципи, изложени в споменатото съобщение, когато обмислят нови дейности в подкрепа на интернационализацията на МСП, както в краткосрочен, така и в дългосрочен план.

Държавите-членки се насърчават да приемат подобен подход и да работят в близко сътрудничество с Комисията с цел осигуряване на по-силна среда за подкрепа на международния растеж на европейските МСП.

Вж. също MEMO/11/765.

За контакти:

Carlo Corazza +32 2 295 17 52


Side Bar