Chemin de navigation

Left navigation

Additional tools

Europeiska kommissionen – Pressmeddelande

EU:s budget 2014–2020: Kommissionen presenterar nya och omfattande hälso- och konsumentprogram

Bryssel den 9 november 2011 – EU-kommissionen antar idag förslag till två nya program för hälsa och konsumentskydd. De två programmen ska främja EU-medborgarnas hälsa och stärka deras ställning genom ökade kunskaper så att enskilda människor aktivt kan bidra till den ekonomiska tillväxten.

De nya programmen kommer att genomföras under 2014–2020. Programmet "Hälsa för tillväxt” har en budget på 446 miljoner euro och konsumentprogrammet en budget på 197 miljoner euro. Fokus kommer att ligga på färre konkreta åtgärder som ger ett tydligt mervärde på EU-nivå.

Programmet för hälsa och tillväxt ska stödja och komplettera medlemsstaternas arbete med att uppnå följande fyra mål:

 • Utveckla innovativa och långsiktigt hållbara hälso- och sjukvårdssystem.

 • Öka tillgången till bättre och tryggare hälso- och sjukvård.

 • Främja hälsa och förebygga ohälsa.

 • Skydda människor från gränsöverskridande hot mot hälsan.

Konsumentprogrammet ska stödja EU:s konsumentpolitik under de kommande åren. Programmet syftar till att ställa konsumenterna i centrum för den inre marknaden och stärka deras ställning så att de kan vara aktiva på en marknad som fungerar för konsumenterna, särskilt genom att

 • öka produktsäkerheten genom effektiv marknadsövervakning,

 • förbättra konsumentupplysningen och människors kunskaper om konsumenträttigheter,

 • stärka konsumenternas rättigheter och förbättra prövningsmöjligheterna, särskilt genom alternativ tvistelösning, och

 • förstärka regeltillämpningen över gränserna.

– De här två nya programmen handlar om människor och om att ge människor bättre förutsättningar att utnyttja sina möjligheter och fylla en viktig funktion i samhället och ekonomin, säger EU-kommissionär John Dalli. Att se till att människor håller sig friska och aktiva längre upp i åldrarna är bra för både sysselsättning och tillväxt. Starka konsumenter med goda kunskaper skapar blomstrande marknader. Jag är övertygad om att de två programmen i hög grad kommer att bidra till att vi uppnår målen i Europa 2020-strategin med sikte på att skapa en smart och hållbar tillväxt för alla i slutet av nästa decennium.

PROGRAMMETS MÅL

Hälsoprogrammet

Detta program ska bygga vidare på de tidigare hälsoprogrammen, stödja och se till att det vidtas åtgärder för att stimulera ökad innovation på hälsoområdet, verka för bättre och tryggare hälso- och sjukvård, främja god hälsa och förebygga ohälsa samt skydda människor mot gränsöverskridande hot mot hälsan.

Åtgärderna kommer att bygga på följande:

 • Samarbete om utvärdering av medicinska metoder, bestående av ett frivilligt EU-nätverk mellan EU-ländernas centrum för utvärdering av medicinska metoder. Syftet är att utbyta information om de medicinska metodernas effektivitet, t.ex. läkemedel, medicintekniska produkter och förebyggande åtgärder, till stöd för det nationella beslutsfattandet om metoderna.

 • Europeiskt samarbete om sällsynta sjukdomar för att förbättra det förebyggande arbetet, diagnoserna och vården för patienter med sällsynta sjukdomar i EU. Här ingår även EU-portalen för sällsynta sjukdomar (www.orpha.net), som är den internationella referensdatabasen för sådana sjukdomar.

 • Förebyggande och bekämpande av cancer, genom EU-riktlinjer för screening med sikte på tidig upptäckt så att sjukdomen kan diagnostiseras i ett tidigt skede och människoliv kan räddas samt genom utbyte av kunskaper och god praxis för cancerprevention, cancerforskning och cancervård.

Konsumentprogrammet

Detta program ska bygga vidare på tidigare program och inriktas på åtgärder för att stärka konsumenternas ställning i frågor som rör säkerhet, information och utbildning, rättigheter och prövningsmöjligheter samt säkerställande av regeltillämpningen. Åtgärderna inriktas på följande:

 • Övervaka och förstärka säkerheten genom EU-systemen, t.ex. Rapex, systemet för snabb varning för farliga konsumentvaror.

 • Information och utbildning för att upplysa människor om konsumenträttigheter, särskilt unga människor. I detta igår också vidareutveckling av evidensbasen för bättre beslutsfattande om konsumentfrågor både på EU-nivå och på nationell nivå, t.ex. resultattavlan för konsumentmarknaderna, med kartläggning av marknader som inte fungerar för konsumenterna i EU.

 • Utforma lagstiftning som stärker konsumenternas rättigheter, t.ex. direktivet om konsumentkrediter som garanterar att konsumenterna har samma grundläggande rättigheter i hela EU, inklusive rätt att få tydlig och jämförbar information innan de ingår ett kreditavtal, samt prövningsmöjligheter, där ett betydande förberedande arbete redan har utförts, särskilt när det gäller alternativ tvistelösning.

 • Tillsynsåtgärder genom marknadskontroller (s.k. sweeps), som samordnas av EU-kommissionen och genomförs samtidigt av de nationella tillsynsmyndigheterna för att ta reda på om konsumenternas rättigheter inskränks eller inte kan utövas.

Bakgrund

De nya EU-programmen bygger på de nuvarande hälso- och konsumentprogrammen, som ger EU-länderna goda möjligheter att investera i hälso- och konsumentskydd. De nuvarande programmen löper ut i slutet av 2013.

De nya hälso- och konsumentskyddsprogrammen ingår i EU:s finansiella prioriteringar för perioden 2014–2020 (EU:s fleråriga budgetram), som Europeiska kommissionen tillkännagav i juni.

Vad är nästa steg?

Rådet och Europaparlamentet kommer nu att diskutera förslagen med sikte på att de ska antas i slutet av 2013, så att de nya hälso- och konsumentprogrammen kan börja genomföras under 2014.

Förhandlingarna om den fleråriga budgetramen för hela EU-budgeten kommer att fortsätta parallellt.

Mer information

Information om den fleråriga budgetramen för 2014–2020 finns på:

http://europa.eu/press_room/press_packs/multiannual_financial_framework_2014_2020/index_en.htm

Information om hälsoprogrammet "Tillsammans för hälsa" för 2008–2013 finns på:

http://ec.europa.eu/health/programme/policy/index_en.htm

Information om konsumentprogrammet för 2008–2013 finns på:

http://ec.europa.eu/consumers/strategy/programmes_en.htm

EU-kommissionär John Dallis webbsida:

http://ec.europa.eu/commission_2010-2014/dalli/index_en.htm

Se även: MEMO/11/764

Kontaktpersoner:

Frédéric Vincent +32 2 298 71 66

Aikaterini Apostola +32 2 298 76 24


Side Bar