Navigation path

Left navigation

Additional tools

Európska komisia – Tlačová správa

Rozpočet EÚ na roky 2014 – 2020: Komisia predstavila nové a ambiciózne programy v oblasti zdravia a spotrebiteľskej politiky

V Bruseli 9. novembra 2011 – Európska komisia dnes prijala návrhy nových programov: Zdravie pre rast a Spotrebitelia. Cieľom týchto dvoch programov je pomôcť vytvoriť Európu, ktorá bude mať zdravých, aktívnych a informovaných občanov s posilneným postavením, ktorí môžu prispieť k hospodárskemu rastu.

Tieto nové programy sa budú realizovať v rokoch 2014 – 2020, s rozpočtom 446 miliónov EUR pre program Zdravie pre rast a 197 miliónov EUR pre program Spotrebitelia. Zamerané budú na menší počet konkrétnych činností, ktoré ponúkajú jasnú pridanú hodnotu EÚ.

Cieľom Programu zdravie pre rast je podporovať a dopĺňať prácu členských štátov v snahe dosiahnuť tieto štyri ciele:

 • rozvoj inovatívnych a udržateľných zdravotných systémov;

 • zlepšenie prístupu k lepšej a bezpečnejšej zdravotnej starostlivosti pre občanov;

 • podpora zdravia a predchádzanie chorobám a

 • ochrana občanov pred cezhraničnými ohrozeniami zdravia.

Programom Spotrebitelia sa bude v nasledujúcich rokoch podporovať spotrebiteľská politika EÚ. Cieľom je zabezpečiť, že spotrebitelia sú stredobodom záujmu jednotného trhu a posilniť ich postavenie, aby sa mohli aktívne zúčastňovať na trhu, a aby trh z ich pohľadu fungoval efektívne, najmä:

 • zvyšovaním bezpečnosti výrobkov prostredníctvom účinného dohľadu nad trhom;

 • zlepšovaním informovanosti spotrebiteľov, ich vzdelania a povedomia o ich právach;

 • posilnením práv spotrebiteľov a účinného odškodnenia, najmä alternatívnym riešením sporov;

 • posilnením cezhraničného presadzovania práv.

Pri predstavení nových programov v oblasti zdravia a spotrebiteľskej politiky, komisár Dalli povedal: „Tieto dva programy sú o ľuďoch, o podpore podmienok na to, aby ľudia mohli žiť naplno a mohli zaujať v spoločnosti a v hospodárstve kľúčové miesto. Zabezpečiť, aby ľudia boli dlhšie zdraví a aktívni je dobré pre nich a je dobré aj pre rast a zamestnanosť. Sebavedomí spotrebitelia s posilneným postavením tvoria prosperujúce trhy. Som presvedčený, že tieto dva programy značne prispejú k dosiahnutiu cieľov stratégie Európa 2020 – t.j. k dosiahnutiu inteligentného, udržateľného a inkluzívneho rastu do konca tohto desaťročia.“

AKÉ CIELE SA MAJÚ DOSIAHNUŤ TÝMITO PROGRAMAMI

Program Zdravie pre rast

Cieľom tohto programu je vychádzať z predošlých programov v oblasti zdravia, v záujme podpory a vykonávania opatrení zameraných na podporu zavádzania inovácií v oblasti zdravia, čím sa podporí lepšia a bezpečnejšia zdravotná starostlivosť, dobré zdravie, predchádza sa chorobám a občania sa chránia pred cezhraničnými ohrozeniami zdravia.

Príklady, z ktorých budú vychádzať ďalšie opatrenia:

 • spolupráca v oblasti hodnotenia zdravotníckych technológií (HZT), v rámci dobrovoľnej siete agentúr HZT z členských štátov v rámci celej EÚ, ktorá slúži na výmenu informácií o účinnosti zdravotníckych technológií ako napríklad liekov, zdravotníckych pomôcok a preventívnych opatrení na podporu vnútroštátneho rozhodovania o technológiách;

 • spolupráca na európskej úrovni v súvislosti so zriedkavými chorobami s cieľom zlepšiť prevenciu, diagnostikovanie a liečbu pacientov so zriedkavými chorobami v rámci EÚ, vrátane spolupráce s portálom EÚ pre zriedkavé choroby (www.orpha.net), svetovou referenčnou databázou zriedkavých chorôb;

 • prevencia a boj proti rakovine, prostredníctvom usmernení týkajúcich sa skríningu v rámci EÚ na zlepšenie včasného zistenia, aby bolo možné diagnostikovať chorobu v skorom štádiu a mohli sa zachrániť životy; a prostredníctvom výmeny vedomostí a najlepšieho postupu pokiaľ ide o prevenciu rakoviny a výskum a starostlivosť.

Program Spotrebitelia

Cieľom tohto programu je vychádzať z predošlých programov tak, že opatrenia sa zamerajú na posilnenie postavenia spotrebiteľa prostredníctvom bezpečnosti, informovanosti a vzdelávania, práv na odškodnenie a presadzovania práv. Opatrenia sa zamerajú na:

 • monitorovanie a posilnenie bezpečnosti prostredníctvom systémov EÚ, ako je napríklad RAPEX – systém rýchleho varovania pre nebezpečné spotrebiteľské výrobky;

 • informačné a vzdelávacie iniciatívy, aby sa zvýšila informovanosť spotrebiteľov o ich právach, najmä mladých spotrebiteľov. Zahŕňa to aj nepretržitý rozvoj poznatkov s cieľom tvorby lepšej politiky na vnútroštátnej úrovni a úrovni EÚ, ktoré sa týkajú spotrebiteľských záležitostí, napríklad prostredníctvom hodnotiacej tabuľky spotrebiteľských trhov. Touto tabuľkou sa mapujú trhy, ktoré v Európe zlyhávajú zo spotrebiteľského hľadiska;

 • prijatie právnych predpisov zameraných na posilnenie práv spotrebiteľov, napríklad smernicou o spotrebiteľskom úvere sa zabezpečuje, že spotrebitelia v rámci Európy majú rovnaký súbor základných práv, vrátane práva dostať zrozumiteľné a porovnateľné informácie predtým, ako sa finančne zaviažu; a odškodnenie, kde sa spravilo veľa prípravnej práce, najmä pokiaľ ide o alternatívne riešenie sporov;

 • presadzovanie práva prostredníctvom „celoplošných kontrol“, ktoré sú koordinované Európskou komisiou a súčasne vykonávané vnútroštátnymi orgánmi presadzujúcimi záujmy spotrebiteľov, aby sa zistilo, kde sa ohrozujú alebo odopierajú práva spotrebiteľa.

Súvislosti

Tieto nové programy EÚ vychádzajú z prebiehajúcich programov v oblasti zdravia a spotrebiteľskej politiky, ktoré poskytujú členským štátom cennú príležitosť investovať v oblastiach zdravia a ochrany spotrebiteľa. Programy prebiehajúce v súčasnosti budú trvať do konca roka 2013.

Nové programy v oblasti zdravia a ochrany spotrebiteľa tvoria súčasť finančných priorít EÚ na roky 2014 – 2020 (viacročný finančný rámec EÚ), ktoré Európska komisia predstavila v júni.

Postup/Čo nasleduje?

O týchto návrhoch sa teraz bude diskutovať v Európskom parlamente a v Rade ministrov s plánovaným prijatím do konca roku 2013, aby sa v roku 2014 mohli začať realizovať nové programy v oblasti zdravia a ochrany spotrebiteľa.

Súčasne budú prebiehať rokovania o viacročnom finančnom rámci pre celý rozpočet EÚ.

Ďalšie informácie:

Informácie o viacročnom finančnom rámci na roky 2014 – 2020 nájdete na:

http://europa.eu/press_room/press_packs/multiannual_financial_framework_2014_2020/index_en.htm

Informácie o programe v oblasti zdravia na roky 2008 – 2013 Spoločne za zdravie nájdete na:

http://ec.europa.eu/health/programme/policy/index_en.htm

Informácie o programe Spotrebitelia na roky 2008 – 2013 nájdete na:

http://ec.europa.eu/consumers/strategy/programmes_en.htm

Internetová stránka komisára Johna Dalliho:

http://ec.europa.eu/commission_2010-2014/dalli/index_en.htm

Pozri aj: MEMO/11/764

Kontaktné osoby:

Frédéric Vincent +32 22987166

Aikaterini Apostola +32 22987624


Side Bar