Navigation path

Left navigation

Additional tools

Komisja Europejska – Komunikat prasowy

Budżet UE na lata 2014–2020: Komisja prezentuje nowe, ambitne programy w dziedzinie zdrowia i ochrony konsumentów

Bruksela, 9 listopada 2011 r. – Komisja przyjęła dzisiaj wnioski w sprawie dwóch nowych programów – „Zdrowie na rzecz wzrostu gospodarczego” i program ochrony konsumentów. Ich celem jest budowanie Europy zdrowych, aktywnych i świadomych swoich praw obywateli, którzy mogą współtworzyć wzrost gospodarczy.

Programy realizowane w latach 2014–2020 będą skupione na mniejszej liczbie konkretnych działań o wyraźnej unijnej wartości dodanej. Program „Zdrowie na rzecz wzrostu gospodarczego” ma dysponować budżetem w wysokości 446 mln euro, natomiast na program ochrony konsumentów przewiduje się przeznaczyć 197 mln euro.

Program „Zdrowie na rzecz wzrostu gospodarczego” ma stanowić wsparcie i uzupełnienie dla działań prowadzonych przez państwa członkowskie z myślą o osiągnięciu następujących czterech celów:

 • rozwoju innowacyjnych i stabilnych systemów ochrony zdrowia;

 • poprawy dostępu do wysokiej jakości, bezpiecznej opieki zdrowotnej dla obywateli;

 • promocji zdrowia i zapobiegania chorobom;

 • ochrony obywateli przed transgranicznymi zagrożeniami zdrowotnymi.

Program ochrony konsumentów służyć będzie unijnej polityce ochrony konsumentów w nadchodzących latach. Jego celem jest nadanie konsumentom centralnej roli na jednolitym rynku oraz umożliwienie im czynnego udziału w rynku i czerpania z niego korzyści, w szczególności:

 • zwiększenie bezpieczeństwa produktów przez skuteczne monitorowanie rynku;

 • poprawa informacji dla konsumentów, edukacja i zwiększanie wiedzy konsumentów na temat przysługujących im praw;

 • konsolidacja praw konsumentów i poprawa skuteczności dochodzenia roszczeń, zwłaszcza za pośrednictwem alternatywnych metod rozwiązywania sporów;

 • skuteczniejsze transgraniczne egzekwowanie praw konsumentów.

Przy okazji ogłoszenia nowych programów w dziedzinie ochrony zdrowia i konsumentów komisarz John Dalli powiedział: „W tych programach najważniejszy jest człowiek. Chodzi o poprawę warunków życia, tak aby każdy mógł w pełni wykorzystać swój potencjał i odgrywać ważną rolę w społeczeństwie i gospodarce. Zapewnienie dłuższego zdrowego i aktywnego życia jest dobre nie tylko dla ludzi, ale także dla rynku pracy i wzrostu gospodarczego. Pewni siebie i swoich praw konsumenci tworzą dobrze prosperujące rynki. Jestem przekonany, że te dwa programy w znacznym stopniu przyczynią się do osiągnięcia celów strategii »Europa 2020« – zapewnienia do końca obecnej dekady inteligentnego, trwałego wzrostu gospodarczego, sprzyjającego włączeniu społecznemu.”

JAKIE SĄ CELE PROGRAMÓW?

Program w dziedzinie zdrowia

Program ten będzie się opierał na dokonaniach wcześniejszych programów w dziedzinie zdrowia i służył realizacji działań mających na celu wykorzystanie innowacji w ochronie zdrowia, poprawę jakości i bezpieczeństwa opieki zdrowotnej, promocję zdrowia i zapobieganie chorobom oraz ochronę obywateli przed transgranicznymi zagrożeniami zdrowotnymi.

Do przykładów działań, które będą kontynuowane w ramach nowego programu, należą:

 • współpraca w dziedzinie oceny technologii medycznych: działająca w całej UE na zasadzie dobrowolnego udziału sieć agencji oceny technologii medycznych z państw członkowskich. Jej celem jest wymiana informacji na temat efektywności technologii medycznych, takich jak leki, wyroby medyczne i środki profilaktyczne, aby służyć pomocą przy podejmowaniu decyzji dotyczących technologii medycznych na poziomie krajowym;

 • współpraca na poziomie unijnym dotycząca chorób rzadkich, której celem jest poprawa poziomu zapobiegania, rozpoznawania i leczenia pacjentów cierpiących na choroby rzadkie w całej UE; przykładem jest unijny portal poświęcony chorobom rzadkim (www.orpha.net), wykorzystywana na całym świecie baza danych na temat chorób rzadkich;

 • zapobieganie chorobom nowotworowym i ich kontrola za pomocą unijnych wytycznych w sprawie badań przesiewowych, których celem jest wczesne rozpoznanie choroby, ratujące życie; a także wymiana wiedzy i najlepszych praktyk dotyczących zapobiegania chorobom nowotworowym, badań naukowych w tej dziedzinie i opieki nad pacjentami.

Program ochrony konsumentów

Program ten ma być kontynuacją poprzedniego, ale działania będą się koncentrowały przede wszystkim na upodmiotowieniu konsumentów przez zapewnienie im bezpieczeństwa, informacji i edukacji oraz mechanizmów egzekwowania praw i dochodzenia roszczeń. Przedmiotem tych działań będą:

 • monitorowanie i egzekwowanie bezpieczeństwa za pomocą unijnych systemów, takich jak RAPEX, unijny system szybkiego informowania;

 • inicjatywy w zakresie informowania i edukowania konsumentów, zwłaszcza młodych konsumentów, na temat przysługujących im praw. Stale rozwijany będzie także zasób materiałów stanowiących podstawy wiedzy dla kształtowania unijnej i krajowej polityki w kwestiach dotyczących konsumentów, na przykład tablica wyników dla rynków konsumenckich, która pokazuje, które rynki nie spełniają oczekiwań konsumentów w Europie;

 • prawodawstwo, którego celem jest rozszerzenie praw konsumentów, na przykład dyrektywa w sprawie kredytu konsumenckiego zapewniająca konsumentom w całej Europie ten sam zestaw podstawowych praw, w tym prawo do jasnych i porównywalnych informacji przed podjęciem zobowiązania finansowego; dochodzenie roszczeń: w tej kwestii wykonano już prace przygotowawcze, szczególnie w zakresie alternatywnych metod rozwiązywania sporów;

 • działania na rzecz egzekwowania prawa z wykorzystaniem akcji kontrolnych koordynowanych przez Komisję Europejską i prowadzonych równocześnie przez krajowe organy ds. egzekwowania praw konsumentów dla ustalenia, gdzie te prawa są łamane lub zagrożone.

Informacje podstawowe

Nowe unijne programy są kontynuacją realizowanych obecnie programów w dziedzinie ochrony zdrowia i konsumentów, które oferują państwom członkowskim nieocenione możliwości inwestowania w tych obszarach. Okres obowiązywania tych programów upływa z końcem 2013 r.

Nowe programy w dziedzinie ochrony zdrowia i konsumentów należą do priorytetów finansowych UE na lata 2014–2020 (wieloletnie ramy finansowe UE), które zostały ogłoszone przez Komisję Europejską w czerwcu tego roku.

Procedura / Co dalej?

Wnioski Komisji zostaną teraz poddane pod dyskusję w Parlamencie Europejskim i Radzie Unii Europejskiej z zamiarem ich przyjęcia do końca 2013 r., aby umożliwić rozpoczęcie nowych programów w dziedzinie ochrony zdrowia i konsumentów w 2014 r.

Negocjacje w sprawie wieloletnich ram finansowych dla całego budżetu UE będą kontynuowane równolegle.

Dodatkowe informacje:

Informacje na temat wieloletnich ram finansowych na lata 2014–2020:

http://europa.eu/press_room/press_packs/multiannual_financial_framework_2014_2020/index_en.htm

Informacje na temat programu „Razem na rzecz zdrowia” na lata 2008–2013:

http://ec.europa.eu/health/programme/policy/index_pl.htm

Informacje na temat programu ochrony konsumentów na lata 2008–2013:

http://ec.europa.eu/consumers/strategy/programmes_en.htm

Strona internetowa komisarza Johna Dallego:

http://ec.europa.eu/commission_2010-2014/dalli/index_en.htm

Zobacz także: MEMO/11/764

Kontakt:

Frédéric Vincent (+32 2 298 71 66)

Aikaterini Apostola (+32 2 298 76 24)


Side Bar