Chemin de navigation

Left navigation

Additional tools

Europese Commissie - Persbericht

EU-begroting 2014-2020: Commissie maakt nieuwe en ambitieuze gezondheids- en consumentenprogramma's bekend

Brussel 9 november 2011 – De Europese Commissie heeft vandaag de voorstellen voor het nieuwe programma "Gezondheid voor groei" en het nieuwe consumentenprogramma goedgekeurd. De twee programma's beogen de bevordering van een Europa van gezonde, actieve, goed geïnformeerde en mondige burgers die kunnen bijdragen tot economische groei.

Deze nieuwe programma's zullen lopen van 2014 tot en met 2020 met een begroting van 446 miljoen euro voor het programma "Gezondheid voor groei" en 197 miljoen euro voor het consumentenprogramma. Zij zullen worden gericht op een kleiner aantal concrete acties die een duidelijke EU-meerwaarde bieden.

Het programma "Gezondheid voor groei" beoogt de ondersteuning en de aanvulling van de werkzaamheden van de lidstaten om de volgende vier doelstellingen te verwezenlijken:

 • ontwikkeling van innovatieve en duurzame gezondheidsstelsels;

 • verbetering van de toegang tot betere en veiligere gezondheidszorg voor de burgers;

 • gezondheidsbevordering en ziektepreventie; en

 • bescherming van de burgers tegen grensoverschrijdende bedreigingen van de gezondheid.

Et HetHHet consumentenprogramma zal het consumentenbeleid van de EU de komende jaren ondersteunen. Het heeft tot doel om de consumenten in het centrum van de interne markt te plaatsen en hen in staat te stellen om actief aan de markt deel te nemen en hun voordeel daarmee te doen, met name door:

 • de vergroting van de productveiligheid door een doeltreffend markttoezicht;

 • de verbetering van de voorlichting en de opvoeding van de consumenten en de bewustmaking van hun rechten;

 • de consolidatie van de rechten van de consumenten en de versterking van de rechtsmiddelen, met name door alternatieve geschillenbeslechting;

 • de versterking van de grensoverschrijdende handhaving van de rechten.

Bij de bekendmaking van de nieuwe gezondheids- en consumentenprogramma's zei commissaris Dalli: "Deze twee programma's gaan om mensen; om de bevordering van de omstandigheden die de mensen in staat stellen om hun volledig levenspotentieel te ontwikkelen en een belangrijke rol in de maatschappij en de economie te spelen. Het langer gezond en actief houden van de mensen is goed voor de mensen en is goed voor banen en groei. Zelfverzekerde, mondige consumenten creëren bloeiende markten. Ik ben er zeker van dat de twee programma's een aanzienlijke bijdrage zullen leveren aan de verwezenlijking van de doelstellingen van Europa 2020 – het tot stand brengen van een slimme, duurzame en inclusieve groei vóór het einde van dit decennium".

DOELSTELLINGEN VAN DE PROGRAMMA'S

Gezondheidsprogramma

Dit programma wil voortbouwen op de vorige gezondheidsprogramma's door de ondersteuning en de uitvoering van acties, gericht op de aanmoediging van innovatie in de gezondheidszorg, de stimulering van een betere en veiligere gezondheidszorg, de bevordering van een goede gezondheid en de preventie van ziekten, en de bescherming van de burgers tegen grensoverschrijdende bedreigingen van de gezondheid.

Voorbeelden van activiteiten waarop verdere acties zullen worden gebaseerd:

 • samenwerking op het gebied van de beoordeling van gezondheidstechnologieën (HTA), een EU-wijd vrijwilligersnetwerk van HTA-agentschappen in de lidstaten voor de uitwisseling van informatie over de doeltreffendheid van gezondheidstechnologieën zoals geneesmiddelen, medische hulpmiddelen en preventieve maatregelen, ter ondersteuning van de nationale besluitvorming over technologie;

 • samenwerking op het gebied van zeldzame ziekten op Europees niveau ter vebetering van de preventie, de diagnose en de behandeling van patiënten met zeldzame ziekten in de gehele EU, waaronder het EU-portaal voor zeldzame ziekten (www.orpha.net), de mondiale referentiegegevensbank over zeldzame ziekten;

 • kankerpreventie en -bestrijding aan de hand van EU-wijde screeningrichtsnoeren ter verbetering van de vroegtijdige opsporing, zodat de ziekte in een vroeg stadium kan worden gediagnosticeerd en levens kunnen worden gered; en via de uitwisseling van kennis en beste praktijken over kankerpreventie, ‑onderzoek en -zorg.

Consumentenprogramma

Dit programma wil voortbouwen op het vorige programma door acties die zijn gericht op de versterking van de positie van de consumenten op het gebied van veiligheid, voorlichting en opvoeding, rechten en rechtsmiddelen, en handhaving. De acties betreffen:

 • monitoring en handhaving van de veiligheid via EU-wijde systemen zoals RAPEX, het snelle waarschuwingssysteem van de EU voor gevaarlijke consumentenproducten;

 • voorlichtings- en opvoedingsinitiatieven om de consumenten, met name jonge consumenten, bewust te maken van hun rechten. Dit omvat ook de continue ontwikkeling van de feitenbank voor betere besluitvorming op zowel EU- als nationaal niveau inzake consumentenaangelegenheden, met bijvoorbeeld het scorebord voor consumentenmarkten dat de markten in kaart brengt die in Europa tekortschieten wat de bescherming van de consumenten betreft;

 • vaststelling van wetgeving ter versterking van de rechten van de consumenten, bijvoorbeeld de richtlijn consumentenkrediet die ervoor zorgt dat de consumenten in geheel Europa een gemeenschappelijke reeks kernrechten kunnen doen gelden, waaronder het recht op het ontvangen van duidelijke en vergelijkbare informatie voordat financiële verplichtingen worden aangegaan; en rechtsmiddelen, waar, met name, goed voorbereidend werk is verricht in verband met alternatieve geschillenbeslechting;

 • handhavingsacties via "sweeps", die door de Europese Commissie mede worden georganiseerd en gelijktijdig door de nationale handhavingsautoriteiten op het gebied van consumentenbescherming worden uitgevoerd om na te gaan waar de consumentenrechten in gevaar zijn of worden misacht.

Achtergrond

Deze nieuwe EU-programma's bouwen voort op de lopende gezondheids- en consumentenprogramma's die de lidstaten waardevolle kansen bieden om in de bescherming van de gezondheid en de consumenten te investeren. De huidige programma's lopen tot eind 2013.

De nieuwe gezondheids- en consumentenprogramma's maken deel uit van de financiële prioriteiten van de EU voor 2014-2020 (het meerjarige financiële kader van de EU), die door de Commissie in juni zijn bekendgemaakt.

Procedure / Volgende stappen

Deze voorstellen zullen nu door het Europees Parlement en de Raad worden besproken met het oog op de goedkeuring daarvan vóór eind 2013, zodat de nieuwe gezondheids- en consumentenprogramma's in 2014 van start kunnen gaan.

De onderhandelingen over het meerjarige financiële kader voor de gehele EU-begroting zullen parallel daaraan worden voortgezet.

Nadere informatie:

Voor informatie over het meerjarige financiële kader 2014-2020 zie:

http://europa.eu/press_room/press_packs/multiannual_financial_framework_2014_2020/index_en.htm

Voor informatie over het gezondheidsprogramma 2008-2013 "Samen werken aan gezondheid":

http://ec.europa.eu/health/programme/policy/index_en.htm

Voor informatie over het consumentenprogramma 2008-2013:

http://ec.europa.eu/consumers/strategy/programmes_en.htm

Website van commissaris John Dalli:

http://ec.europa.eu/commission_2010-2014/dalli/index_en.htm

Zie ook: MEMO/11/764

Contact :

Frédéric Vincent (+32 22987166)

Aikaterini Apostola (+32 22987624)


Side Bar