Chemin de navigation

Left navigation

Additional tools

Eiropas Komisijas paziņojums presei

ES budžets 2014.–2020. gadam: Komisija iepazīstina ar jaunām un vērienīgām veselības aprūpes un patērētāju tiesību aizsardzības programmām

Brisele, 2011. gada 9. novembris. Eiropas Komisija šodien pieņēmusi priekšlikumus jaunajām “Veselība izaugsmei” un patērētāju tiesību aizsardzības programmām. Šo divu programmu mērķis ir veidot Eiropu, kuras iedzīvotāji ir veselīgi, aktīvi, informēti un pilntiesīgi, un kas var sniegt ieguldījumu ekonomiskajā izaugsmē.

Šīs jaunās programmas realizēs no 2014.–2020. gadam, tērējot EUR 446 miljonus programmai “Veselība izaugsmei” un EUR 197 miljonus patērētāju tiesību aizsardzības programmai. Uzsvars tiks likts uz mazāku skaitu konkrētām darbībām ar skaidru ES pievienoto vērtību.

Programmas “Veselība izaugsmei” nolūks ir atbalstīt un papildināt dalībvalstu darbu šādu četru mērķu sasniegšanā:

 • izveidot novatoriskas un ilgtspējīgas veselības aprūpes sistēmas;

 • veicināt labākas un drošākas veselības aprūpes pieejamību iedzīvotājiem;

 • uzlabot veselību un novērst slimības; un

 • aizsargāt iedzīvotājus no veselības pārrobežu apdraudējumiem.

Ar patērētāju tiesību aizsardzības programmu tiks atbalstīta ES patērētāju tiesību aizsardzības politika turpmākajiem gadiem. Tās mērķis ir vienotajā tirgū galveno uzmanību veltīt patērētājiem un sniegt tiem iespēju aktīvi piedalīties tirgū un izmantot to savā labā, jo īpaši:

 • palielinot produktu drošumu ar efektīvas tirgus uzraudzības palīdzību;

 • uzlabojot patērētājiem domāto informāciju, padziļinot izglītošanu un savu tiesību izpratni;

 • konsolidējot patērētāju tiesības un veicinot tiesību rezultatīvu aizsardzību, jo īpaši ar alternatīvas strīdu izšķiršanas palīdzību;

 • veicinot tiesību pārrobežu īstenošanu.

Paziņojot par jaunajām veselības un patērētāju aizsardzības programmām, komisārs Dalli sacīja: “Šīs divas programmas ir orientētas uz cilvēkiem, uz apstākļu uzlabošanu tā, lai cilvēki varētu realizēt savu potenciālu pilnībā un ieņemt būtisku vietu sabiedrībā un ekonomikā. Cilvēku veselības un aktivitātes ilgāka saglabāšana ir vērtīga cilvēkiem un ir vērtīga darbavietām un izaugsmei. Pārliecināti, savas iespējas zinoši patērētāji rada plaukstošus tirgus. Esmu pārliecināts, ka šīs divas programmas sniegs ievērojamu ieguldījumu stratēģijas “Eiropa 2020” mērķu sasniegšanā – radīt gudru, ilgtspējīgu un integrējošu izaugsmi līdz šīs desmitgades beigām.”

KĀDS IR PROGRAMMU MĒRĶIS

Veselības aprūpes programma

Šīs programmas nolūks ir turpināt iepriekšējo veselības aprūpes programmu iesākto, atbalstot un realizējot darbības, kuru mērķis ir iedrošināt novatorisma ieviešanu veselības aprūpē, izveidot labāku un drošāku veselības aprūpi, veicināt labu veselību un novērst slimības, kā arī aizsargāt iedzīvotājus no pārrobežu veselības apdraudējumiem.

Kā piemērus tam, uz kā balstīsies nākamās darbības, var minēt:

 • sadarbību veselības aprūpes tehnoloģiju novērtējumā (HTA), kas ir Eiropas mēroga brīvprātīgs dalībvalstu atbildīgo iestāžu veidots tīkls, lai dalītos informācijā par veselības aprūpes tehnoloģiju, piemēram, zāļu, medicīnisko iekārtu un profilakses pasākumu efektivitāti, un atbalstītu lēmumu pieņemšanu valsts līmenī attiecībā uz šīm tehnoloģijām;

 • Eiropas līmeņa sadarbību attiecībā uz retām slimībām, lai uzlabotu profilaksi, diagnosticēšanu un pacientu, kurus skārušas retas slimības, ārstēšanu visā Eiropas Savienībā, tai skaitā ES tīmekļa portālu retām slimībām (www.orpha.net) – reto slimību pasaules atsauces datubāze;

 • vēža novēršanu un kontroli, izmantojot Eiropas mēroga skrīninga pamatnostādnes, lai uzlabotu agrīnu atklāšanu, tādējādi diagnosticējot slimību agrīnās stadijās un glābjot dzīvības; kā arī dalīšanos zināšanās un labākajā praksē attiecībā uz vēža novēršanu, izpēti un aprūpi.

Patērētāju tiesību aizsardzības programma

Šīs programmas nolūks ir papildināt iepriekšējo programmu, koncentrējot darbību patērētāja ietekmes palielināšanai ar drošuma, informācijas un izglītošanas palīdzību, tiesībām, tiesiskās aizsardzības un tiesību īstenošanas darbībām. Darbības koncentrēsies uz:

 • drošuma kontroli un ievērošanu ar Eiropas mēroga sistēmām, kā RAPEX, ES agrīnās brīdināšanas sistēma par patērētājiem bīstamiem produktiem;

 • informēšanas un izglītošanas iniciatīvām, informējot patērētājus, jo īpaši jaunos patērētājus, par viņu tiesībām; tas ietver arī faktu bāzes nepārtrauktu attīstīšanu labākas politikas veidošanai par patērētāju tiesību jautājumiem gan ES, gan valstu līmenī, piemēram, ar patēriņa tirgu “rezultātu tablo”, kuros izcelti tirgi, kas Eiropā pieviļ patērētājus;

 • tiesību aktu pieņemšanu patērētāju tiesību palielināšanai, piemēram, pieņemot Patēriņa kredītu direktīvu, kura patērētājiem visā Eiropas teritorijā nodrošina vienotu pamattiesību kopumu, tai skaitā tiesības saņemt skaidru un salīdzināmu informāciju pirms finansiālu saistību uzņemšanās; un uz tiesisko aizsardzību, kā pamatu izmantojot kvalitatīvu sagatavošanās darbu, jo īpaši attiecībā uz alternatīvu strīdu izšķiršanu;

 • īstenošanas darbībām ar vērienīgu pārbaužu palīdzību, ko koordinē Eiropas Komisija, un ko vienlaicīgi veic valstu patērētāju tiesību aizsardzības īstenošanas iestādes, lai pārbaudītu, kur patērētāju tiesības ir apdraudētas vai netiek ievērotas.

Pamatinformācija

Šīs jaunās ES programmas balstās uz esošajām veselības aprūpes un patērētāju tiesību aizsardzības programmām, kas sniedz dalībvalstīm vērtīgu iespēju sekmēt veselības aprūpi un patērētāju tiesību aizsardzību. Esošās programmas darbojas līdz 2013. gada beigām.

Jaunās veselības aprūpes un patērētāju tiesību aizsardzības programmas ir daļa no ES finansiālajām prioritātēm 2014.–2020. gadam (ES daudzgadu finanšu shēma), par ko jūnijā paziņoja Eiropas Komisija.

Procedūra/Turpmākie pasākumi

Šos priekšlikumus apspriedīs Eiropas Parlaments un Ministru padome, lai līdz 2013. gada beigām tos varētu pieņemt un lai 2014. gadā varētu sākt jaunās veselības aprūpes un patērētāju tiesību aizsardzības programmas.

Līdztekus norisināsies sarunas par daudzgadu finanšu shēmu visam ES budžetam.

Papildinformācija

Informāciju par 2014.–2020. gada daudzgadu finanšu shēmu var iegūt:

http://europa.eu/press_room/press_packs/multiannual_financial_framework_2014_2020/index_en.htm

Informāciju par 2008.–2013. gada veselības aprūpes programmu “Vienoti veselībai” var iegūt:

http://ec.europa.eu/health/programme/policy/index_en.htm.

Informāciju par 2008.–2013. gada patērētāju tiesību aizsardzības programmu var iegūt:

http://ec.europa.eu/consumers/strategy/programmes_en.htm

Komisāra Džona Dalli tīmekļa vietne:

http://ec.europa.eu/commission_2010-2014/dalli/index_en.htm

Skatīt arī: MEMO/11/764

{0>Contacts :<}100{>Kontaktinformācija:<0}

{0>Frédéric Vincent (+32 2 298 71 66)<}100{>Frédéric Vincent (tālr. +32 2 298 71 66)<0}

{0>Aikaterini Apostola (+32 2 298 76 24)<}100{>Aikaterini Apostola (tālr. +32 2 298 76 24)<0}


Side Bar