Navigation path

Left navigation

Additional tools

Europos komisijos pranešimas spaudai

ES 2014–2020 m. biudžetas. Komisija pristato naujas plataus užmojo sveikatos ir vartotojų programas

Briuselis, 2011 m. lapkričio 9 d. Šiandien Europos Komisija priėmė naujų sveikatos ir vartotojų programų pasiūlymus. Šių dviejų programų tikslas – ugdyti sveikus, aktyvius, informuotus ir savo teises išmanančius Europos piliečius, galinčius prisidėti prie ekonomikos augimo.

Naujosios programos bus vykdomos 2014–2020 m. Sveikatos programai skirta 446 mln. eurų, o vartotojų programai – 197 mln. eurų. Programose daugiausia dėmesio bus skiriama keliems konkretiems papildomos naudos ES suteiksiantiems veiksmams.

Programos Sveikata ekonomikos augimui skatinti“ tikslas – skatinti ir papildyti valstybių narių veiklą siekiant šių keturių tikslų:

 • plėtoti naujoviškas ir tvarias sveikatos sistemas;

 • didinti piliečių galimybes naudotis geresnėmis ir patikimesnėmis sveikatos priežiūros paslaugomis;

 • gerinti sveikatą ir išvengti ligų ir

 • apsaugoti piliečius nuo tarptautinio pobūdžio grėsmių sveikatai.

Vartotojų programa artimiausiais metais bus remiama ES vartotojų reikalų politika. Programa siekiama, kad bendrojoje rinkoje svarbiausi būtų vartotojai, kad jiems būtų suteikta galimybių aktyviai dalyvauti rinkoje ir kad rinka būtų pritaikyta jiems, visų pirma:

 • užtikrinant didesnį produktų saugumą (vykdant veiksmingą rinkos stebėseną);

 • gerinant vartotojų informuotumą, švietimą ir teisių išmanymą;

 • įtvirtinant vartotojų teises ir užtikrinant veiksmingas žalos atlyginimo priemones, visų pirma taikant alternatyvų ginčų sprendimo būdą;

 • užtikrinant teisių įgyvendinimą tarpvalstybiniu lygmeniu.

Pranešdamas apie naująsias sveikatos ir vartotojų programas Komisijos narys Dalli sakė: „Tai programos, skirtos žmonėms – jiems sudaromos sąlygos išnaudoti visas galimybes ir atlikti svarbų vaidmenį visuomenėje ir ekonomikoje. Kuo ilgiau išliekame sveiki ir aktyvūs, tuo geriau mums patiems, darbo vietoms ir ekonomikos augimui. Pasitikintys ir savo teises išmanantys vartotojai kuria klestinčią rinką. Esu tikras, kad šiomis programomis bus labai prisidėta siekiant strategijos „Europa 2020“ tikslo – iki šio dešimtmečio pabaigos užtikrinti pažangų, tvarų ir integracinį augimą.“

PROGRAMŲ TIKSLAI

Sveikatos programa

Šios programos tikslas – papildant ankstesnes sveikatos programas remti ir vykdyti veiksmus, kuriais skatinamas naujovių diegimas sveikatos srityje ir geresnių bei patikimesnių sveikatos priežiūros paslaugų teikimas, gerinama sveikatos priežiūra, vykdoma ligų prevencija ir saugoma nuo tarptautinio pobūdžio grėsmių sveikatai.

Pavyzdžiai, kuriais bus grindžiami tolesni veiksmai:

 • bendradarbiavimas medicinos technologijų vertinimo srityje – savanoriškas visų ES valstybių narių medicinos technologijų vertinimo agentūrų tinklas, kur dalijamasi informacija apie medicinos technologijų (vaistų, medicinos prietaisų ir prevencinių priemonių) veiksmingumą ir taip padedama priimti nacionalinius sprendimus dėl technologijų;

 • Europos masto bendradarbiavimas retųjų ligų klausimais, siekiant visoje ES gerinti retųjų ligų prevenciją, diagnostiką ir pacientų gydymą, įskaitant ES retųjų ligų portalą (www.orpha.net) – pasaulinę retųjų ligų duomenų bazę;

 • vėžio prevencija ir kontrolė, taikant ES tyrimų gaires, kad būtų galima sutrumpinti ligos aptikimo laiką, kuo anksčiau diagnozuoti ligą ir išgelbėti pacientų gyvybę, ir dalijantis žiniomis apie vėžio prevenciją, tyrimus ir gydymą bei gerąja patirtimi.

Vartotojų programa

Šia programa siekiama papildyti ankstesnę programą, daugiausia dėmesio skiriant tam, kad vartotojams būtų suteikta daugiau galių užtikrinant jų saugumą, informavimą ir švietimą, teises bei žalos atlyginimo priemones ir imantis priežiūros veiksmų. Veiklos sritys:

 • stebėsena ir saugumo užtikrinimas pasitelkiant ES sistemas, kaip antai RAPEX (skubių pranešimų apie vartotojams skirtus pavojingus ne maisto produktus sistema);

 • informavimo ir švietimo iniciatyvos, kad vartotojai, visų pirma jaunimas, išmanytų savo teises. Bus toliau plėtojama faktinių duomenų bazė, siekiant tobulinti tiek ES, tiek nacionalinę vartotojų reikalų politiką, taip pat Vartotojų rinkų rezultatų suvestinė, kurioje nurodomos vartotojus Europoje nuvylusios rinkos;

 • teisės aktų (pavyzdžiui, Vartojimo kreditų direktyvos, kuria užtikrinama, kad visoje Europoje vartotojai galėtų naudotis vienodomis pagrindinėmis teisėmis, įskaitant teisę gauti aiškią ir palyginamą informaciją prieš įsipareigojant finansiškai), kuriais siekiama didinti vartotojų teises, įgyvendinimas; žalos atlyginimas, kur atliktas nemenkas parengiamasis darbas visų pirma kuriant alternatyvaus ginčų sprendimo sistemą;

 • priežiūros veiksmai vykdant Europos Komisijos koordinuojamus patikrinimus, kuriuos vienu metu atlieka nacionalinės vartotojų apsaugos institucijos, kad būtų nustatyta, kur pažeidžiamos vartotojų teisės arba jų nepaisoma.

Pagrindiniai faktai

Naujosios ES programos paremtos vykdomomis sveikatos ir vartotojų programomis, kuriomis valstybėms narėms suteikiamos puikios galimybės investuoti į sveikatos ir vartotojų apsaugą. Dabartinės programos bus vykdomos iki 2013 m. pabaigos.

Kaip birželio mėn. pranešė Europos Komisija, į naująsias sveikatos ir vartotojų programas įtraukta dalis 2014–2020 m. ES finansinių prioritetų (ES daugiametė finansinė programa).

Procedūra ir tolesni veiksmai

Dabar šie pasiūlymai bus svarstomi Europos Parlamente ir Ministrų Taryboje ir turėtų būti priimti iki 2013 m. pabaigos, kad naująsias sveikatos ir vartotojų programas būtų galima pradėti vykdyti 2014 m.

Drauge bus tęsiamos derybos dėl viso ES biudžeto daugiametės finansinės programos.

Išsami informacija:

Informacija apie 2014–2020 m. daugiametę finansinę programą:

http://europa.eu/press_room/press_packs/multiannual_financial_framework_2014_2020/index_en.htm

Informacija apie 2008–2013 m. sveikatos programą „Kartu sveikatos labui“:

http://ec.europa.eu/health/programme/policy/index_lt.htm

Informacija apie 2008–2013 m. vartotojų programą:

http://ec.europa.eu/eahc/consumers/index.html

Komisijos nario Johno Dalli interneto svetainė:

http://ec.europa.eu/commission_2010-2014/dalli/index_en.htm

Taip pat žr. MEMO/11/764

Asmenys ryšiams:

Frédéric Vincent (+32 2 298 71 66)

Aikaterini Apostola (+32 2 298 76 24)


Side Bar