Chemin de navigation

Left navigation

Additional tools

Euroopan komissio – Lehdistötiedote

EU:n budjetti 2014–2020: komissio esittelee uudet ja pitkälle tähtäävät kansanterveys- ja kuluttajaohjelmat

Bryssel 9. marraskuuta 2011 – Euroopan komissio on tänään hyväksynyt ehdotukset uusiksi kansanterveys- ja kuluttaja-alan ohjelmiksi. Näillä kahdella ohjelmalla on tarkoitus pyrkiä sellaiseen Eurooppaan, jossa kansalaiset ovat terveitä ja valistuneita, heillä on hyvät vaikutusmahdollisuudet ja he voivat antaa panoksensa talouskasvun hyväksi.

Uudet ohjelmat toteutetaan vuosina 2014–2020. Kansanterveys kasvun tukena ‑ohjelman määrärahat ovat 446 miljoonaa euroa ja kuluttajaohjelman 197 miljoonaa euroa. Ohjelmissa keskitytään entistä pienempään määrään toimia, jotka ovat konkreettisia ja joista on saatavissa selkeää EU:n tason lisäarvoa.

Kansanterveys kasvun tukena ‑ohjelmalla tuetaan ja täydennetään jäsenvaltioiden toimia seuraavien neljän tavoitteen hyväksi:

 • Kehitetään terveydenhuoltojärjestelmistä innovatiivisia ja kestäväpohjaisia.

 • Parannetaan kansalaisten mahdollisuuksia saada parempia ja turvallisempia terveydenhuoltopalveluja.

 • Edistetään terveyttä ja ehkäistään sairauksia.

 • Suojellaan kansalaisia rajatylittäviltä terveysuhkilta.

Kuluttajaohjelma tukee EU:n tulevien vuosien kuluttajapolitiikkaa. Sen tavoitteena on asettaa kuluttajat sisämarkkinoiden keskiöön ja antaa heille mahdollisuudet osallistua markkinoiden toimintaan aktiivisesti ja saada ne toimimaan hyväkseen. Siihen pyritään erityisesti seuraavilla tavoilla:

 • Parannetaan tuoteturvallisuutta tehokkaalla markkinavalvonnalla.

 • Parannetaan kuluttajien tiedonsaantia, kuluttajavalistusta ja kuluttajien tietoisuutta omista oikeuksistaan.

 • Lujitetaan kuluttajien oikeuksia ja tehostetaan muutoksenhakua etenkin vaihtoehtoisten riidanratkaisumenetelmien kautta.

 • Vahvistetaan oikeuksien kunnioittamisen valvontaa valtionrajojen ylitse.

Uusista kansanterveys- ja kuluttajaohjelmista kertoessaan komissaari John Dalli totesi, että ohjelmissa on kysymys ihmisistä. ”Ohjelmilla pyritään luomaan sellaiset olosuhteet, joissa ihmiset voivat elää täyden potentiaalinsa mukaisesti ja toimia keskeisinä tekijöinä yhteiskunnassa ja taloudessa”, sanoi Dalli. ”Siitä että ihmiset pysyvät pitempään terveinä ja aktiivisina, on hyötyä paitsi heille itselleen myös työllisyydelle ja kasvulle”, jatkoi komissaari. Hän muistuttaa, että kukoistavien markkinoiden taustalla on hyvillä vaikutusmahdollisuuksilla varustettujen kuluttajien luottamus. ”Olen varma, että nämä kaksi ohjelmaa vaikuttavat merkittävällä tavalla Eurooppa 2020 ‑strategian tavoitteiden saavuttamiseen”, vakuutti komissaari Dalli. Strategian tavoitteena on luoda älykästä, kestävää ja osallistavaa kasvua kuluvan vuosikymmenen loppuun mennessä.

MITÄ OHJELMILLA PYRITÄÄN SAAMAAN AIKAAN

Terveysalan ohjelma

Ohjelma rakentuu aiempien terveysalan ohjelmien saavutuksille, ja sillä tuetaan ja toteutetaan toimia, joilla edistetään innovaatioiden käyttöönottoa terveysalalla, pyritään parempaan ja turvallisempaan terveydenhuoltoon, edistetään terveyttä ja ehkäistään tauteja ja suojellaan kansalaisia rajatylittäviltä terveysuhkilta.

Esimerkkejä lisätoimista:

 • Terveysteknologian arviointiin liittyvä yhteistyö. Kyse on EU:n laajuisesta vapaaehtoisesta verkostosta, jonka muodostavat jäsenvaltioissa terveysteknologiaa arvioivat elimet ja joka kansallisen teknologiaan liittyvän päätöksenteon tueksi jakaa tietoja terveysalan teknologioiden tehokkuudesta – aiheina esim. lääkkeet, lääkinnälliset laitteet ja ennaltaehkäisytoimet.

 • Harvinaisia sairauksia koskeva Euroopan tason yhteistyö. Tarkoituksena on parantaa harvinaisten sairauksien ehkäisyä sekä potilaiden diagnosointia ja hoitoa eri puolilla EU:ta. Apuna on myös EU:n harvinaisten sairauksien portaali (www.orpha.net), joka on alan johtava tietokanta maailmassa.

 • Syövän torjunta ja valvonta. Tätä varten laaditaan koko EU:n kattavat seulontaohjeet, joilla pyritään parantamaan syövän varhaista havaitsemista, jotta voidaan tehdä diagnoosi aikaisessa vaiheessa ja pelastaa henkiä. Lisäksi vaihdetaan osaamista ja parhaita toimintamalleja, jotka liittyvät syövän ehkäisemiseen, tutkimukseen ja hoitoon.

Kuluttajaohjelma

Ohjelma rakentuu edellisen ohjelman saavutuksille, ja siinä toimet keskitetään kuluttajien vaikutusmahdollisuuksien parantamiseen turvallisuuden, kuluttajavalistuksen ja ‑kasvatuksen, oikeuksien sekä muutoksenhaun ja täytäntöönpanon kautta. Toimissa keskitytään seuraaviin:

 • Seurataan ja valvotaan turvallisuutta EU:n laajuisilla järjestelmillä, kuten RAPEXilla, vaarallisia kulutustavaroita koskevalla EU:n nopealla tietojenvaihtojärjestelmällä.

 • Toteutetaan tiedotus- ja valistustoimia, jotta kuluttajat ja erityisesti nuoret tulisivat tietoisiksi oikeuksistaan. Sitä varten mm. jatketaan tietoperustan kehittämistä pohjaksi kuluttajakysymyksiä koskevan politiikan muotoilulle niin EU:n tasolla kuin jäsenvaltioissakin. Siihen käytetään esimerkiksi kuluttajamarkkinoiden tulostaulua, jossa selvitetään, mitkä markkinoiden osa-alueet eivät täytä kuluttajien tarpeita Euroopassa.

 • Huolehditaan kuluttajien oikeuksien vahvistamiseen tähtäävän lainsäädännön täytäntöönpanosta. Esimerkkinä voidaan mainita kulutusluottodirektiivi, jolla varmistetaan, että kuluttajilla koko Euroopassa on yhteiset perusoikeudet, joihin kuuluu oikeus saada selkeitä ja vertailukelpoisia tietoja ennen taloudellisen sitoumuksen tekemistä. Toinen esimerkki on muutoksenhaku, jonka suhteen on tehty hyvää valmistelutyötä etenkin vaihtoehtoisten riidanratkaisumenettelyjen osalta.

 • Täytäntöönpanotoimet. Järjestetään Euroopan komission koordinoimia tehoiskuja, joita kansalliset kuluttaja-asioista vastaavat viranomaiset suorittavat samanaikaisesti selvittääkseen, missä kuluttajien oikeuksia rikotaan tai jätetään noudattamatta.

Tausta

Kyseiset uudet EU:n ohjelmat perustuvat käynnissä oleviin terveys- ja kuluttaja-alan ohjelmiin, jotka tarjoavat jäsenvaltioille arvokkaita mahdollisuuksia investoida terveyteen ja kuluttajansuojaan. Nykyiset ohjelmat jatkuvat vuoden 2013 loppuun.

Uudet kansanterveys- ja kuluttajaohjelmat ovat osa Euroopan komission kesäkuussa esittämiä EU:n rahoituksen painopisteitä vuosina 2014–2020 (EU:n monivuotinen rahoituskehys).

Menettely / seuraavat vaiheet

Ehdotuksista keskustellaan seuraavaksi Euroopan parlamentissa ja ministerineuvostossa. Ne on määrä hyväksyä vuoden 2013 loppuun mennessä, jotta uudet kansanterveys- ja kuluttajaohjelmat voisivat käynnistyä vuonna 2014.

Samanaikaisesti jatketaan neuvotteluja EU:n talousarvion monivuotisesta rahoituskehyksestä.

Lisätietoja:

Tietoja vuosien 2014–2020 monivuotisesta rahoituskehyksestä:

http://europa.eu/press_room/press_packs/multiannual_financial_framework_2014_2020/index_en.htm

Tietoja vuosien 2008–2013 terveysalan ohjelmasta – Yhdessä terveyden hyväksi:

http://ec.europa.eu/health/programme/policy/index_fi.htm

Tietoja vuosien 2008–2013 kuluttajaohjelmasta:

http://ec.europa.eu/consumers/strategy/programmes_en.htm

Komissaari John Dallin verkkosivusto:

http://ec.europa.eu/commission_2010-2014/dalli/index_en.htm

Ks. myös MEMO/11/764

Yhteyshenkilöt:

Frédéric Vincent (+32-2) 298 71 66

Aikaterini Apostola (+32-2) 298 76 24


Side Bar