Chemin de navigation

Left navigation

Additional tools

Euroopa Komisjon – Pressiteade

ELi eelarve aastateks 2014–2020: komisjon avalikustab uue ambitsioonika tervishoiu- ja tarbijakaitseprogrammi

Brüssel, 9. november 2011. Täna võttis Euroopa Komisjon vastu uue tervishoiuprogrammi ja tarbijakaitseprogrammi ettepanekud. Nende kahe programmi eesmärk on aidata kaasa sellele, et Euroopa kodanikud oleksid terved, aktiivsed, informeeritud ja mõjukad ning suudaksid anda oma panuse majanduskasvu.

Uued programmid kestavad ajavahemikul 2014–2020 ning eelarve on programmil „Tervis majanduskasvuks” 446 miljonit eurot ja tarbijakaitseprogrammil 197 miljonit eurot. Programmid keskenduvad väiksemale arvule konkreetsetele meetmetele, mis pakuvad selget ELi lisaväärtust.

Programmi „Tervis majanduskasvuks” eesmärk on toetada ja täiendada liikmesriikide tegevust järgmise nelja eesmärgi saavutamisel:

 • innovaatiliste ja jätkusuutlike tervishoiusüsteemide väljaarendamine;

 • kodanikele paremate ja ohutumate tervishoiuteenuste kättesaadavuse suurendamine;

 • tervise edendamine ja haiguste ennetamine ning

 • kodanike kaitse piiriüleste terviseohtude eest.

Tarbijakaitseprogramm toetab eelseisvatel aastatel ELi tarbijapoliitikat. Selle eesmärk on tuua tarbijad ühtse turu keskmesse ning anda neile võimalus osaleda turul aktiivselt ja panna turg enda heaks tööle, eelkõige järgmiselt:

 • suurendades tulemusliku turujärelevalve kaudu toodete ohutust;

 • parandades tarbijate informeeritust, haritust ja teadlikkust oma õigustest;

 • konsolideerides tarbijaõigusi ja tugevdades tulemuslikku kaebuste lahendamise võimalusi, eelkõige alternatiivse vaidluste lahendamise mehhanismi kaudu;

 • tugevdades õiguste jõustamist piiriülestel juhtudel.

Uue tervishoiu- ja tarbijakaitseprogrammi väljakuulutamisel ütles volinik Dalli: „Nende kahe programmi keskmes on inimesed – soodsamate võimaluste loomine, et inimesed saaksid teostada oma potentsiaali ja täita olulist osa ühiskonnas ja majanduses. Kui inimesed püsivad kauem terved ja aktiivsed, on see hea niihästi neile endile kui ka töökohtadele ja majanduskasvule. End kindlalt tundvad, mõjukad tarbijad loovad hästi edeneva turu. Olen kindel, et need kaks programmi annavad olulise panuse Euroopa 2020. aasta strateegia eesmärkide saavutamisse – aruka, jätkusuutliku ja kaasava majanduskasvu loomisse juba selle aastakümne lõpuks.”

MIDA PROGRAMMIDEGA TAHETAKSE SAAVUTADA

Tervishoiuprogramm

Programmi eesmärk on jätkata varasemate tervishoiuprogrammide tööd – toetada ja ellu viia meetmeid, mille eesmärk on julgustada innovatsiooni kasutuselevõttu tervishoius, soodustada paremaid ja ohutumaid tervishoiuteenuseid, edendada head tervist ja ennetada haigusi ning kaitsta kodanikke piiriüleste terviseohtude eest.

Näiteid meetmetest, mis saavad aluseks edaspidisele tegevusele:

 • koostöö tervishoiutehnoloogia hindamise (HTA) alal: tegemist on kogu ELi hõlmava liikmesriikide tervishoiutehnoloogia hindamise asutuste vabatahtliku võrgustikuga, mille eesmärk on jagada teavet tervishoiutehnoloogiate, nagu ravimite, meditsiiniseadmete, aga ka ennetusmeetmete tõhususe kohta, et toetada riiklike otsuste tegemist tehnoloogia küsimustes;

 • üleeuroopaline koostöö haruldaste haiguste alal, et parandada haruldaste haiguste ennetamist, diagnoosi ja ravi kogu ELis, sealhulgas ELi haruldaste haiguste portaal (www.orpha.net), mis on ülemaailmne haruldaste haiguste viiteandmebaas;

 • vähktõve ennetus ja tõrje kogu ELi hõlmavate sõeluuringute suuniste kaudu eesmärgiga parandada haiguse varajast avastamist, et seda saaks diagnoosida varases staadiumis ja päästa elusid; samuti teadmiste ja hea tava vahetamise kaudu vähktõve ennetamise, uurimise ja ravi alal.

Tarbijakaitseprogramm

Selle programmi eesmärk on olla jätkuks eelmisele programmile ning selle meetmed keskenduvad tarbijate võimestamisele ohutuse, informeerimise ja harimise, tarbijaõiguste ja kaebuste lahendamise ning täitemeetmete kaudu. Tegevuses keskendutakse järgmistele teemadele:

 • ohutuse järelevalve ja tagamine kogu ELi hõlmavate süsteemide kaudu, nagu ELi ohtlike tarbekaupade kiirhoiatussüsteem RAPEX;

 • informeerimis- ja harimisalgatused, mis aitavad teadvustada tarbijatele, eriti noortele tarbijatele, nende õigusi. Siia hulka kuulub ka tõendusbaasi jätkuv väljatöötamine paremaks poliitikakujunduseks tarbijakaitse küsimustes nii ELi kui ka riigi tasandil, näiteks kasutades tarbijaturgude tulemustabelit, mis toob Euroopas esile turud, mis ei vasta tarbijate ootustele;

 • tarbijate õigusi toetavate õigusaktide väljatöötamine, näiteks tarbijakrediidi direktiiv, mis tagab, et tarbijatel oleks Euroopa kõikides osades ühesugused põhiõigused, sealhulgas õigus saada selget ja võrreldavat teavet, enne kui nad endale rahalisi kohustusi võtavad; samuti kaebuste lahendamine, kus on ära tehtud hea ettevalmistustöö, eelkõige alternatiivse vaidluste lahendamise valdkonnas;

 • täitemeetmed lauskontrollide näol, mida koordineerib Euroopa Komisjon ja mille riiklikud tarbijakaitseasutused viivad üheaegselt läbi, et näha, kas tarbijate õigusi on piiratud või kas tarbijaid on õigustest ilma jäetud.

Taust

Need uued ELi programmid lähtuvad praegusest tervishoiu- ja tarbijakaitseprogrammist, mis annavad liikmesriikidele hinnalise võimaluse investeerida tervishoidu ja tarbijakaitsesse. Praegused programmid kestavad 2013. aasta lõpuni.

Uus tervishoiuprogramm ja uus tarbijakaitseprogramm on osa ELi 2014.‑2020. aastaks ette nähtud finantsprioriteetidest (ELi mitmeaastasest finantsraamistikust), mille Euroopa Komisjon kuulutas välja juunikuus.

Menetlus / Mis saab edasi?

Ettepanekuid asuvad nüüd arutama Euroopa Parlament ja nõukogu ning eesmärk on võtta need vastu 2013. aasta lõpuks, et uus tarbijakaitse- ja tervishoiuprogramm saaksid alata 2014. aastal.

Paralleelselt jätkatakse läbirääkimisi kogu ELi eelarve mitmeaastase finantsraamistiku üle.

Lisateave

Lisateavet aastate 2014–2020 mitmeaastase finantsraamistiku kohta saab veebilehelt

http://europa.eu/press_room/press_packs/multiannual_financial_framework_2014_2020/index_en.htm

Teave aastate 2008–2013 tervishoiuprogrammi „Üheskoos tervise nimel” kohta:

http://ec.europa.eu/health/programme/policy/index_et.htm

Teave aastate 2008–2013 tarbijakaitseprogrammi kohta:

http://ec.europa.eu/consumers/strategy/programmes_en.htm

Volinik John Dalli veebisait:

http://ec.europa.eu/commission_2010-2014/dalli/index_en.htm

Vt ka MEMO/11/764

Kontaktisikud:

Frédéric Vincent (+32 2 298 71 66)

Aikaterini Apostola (+32 2 298 76 24)


Side Bar