Chemin de navigation

Left navigation

Additional tools

Evropská komise – Tisková zpráva

Rozpočet EU na období 2014–2020: Komise představila nové ambiciózní programy v oblasti zdraví a ochrany spotřebitele

Brusel 9. listopadu 2011 – Evropská komise dnes přijala návrhy na nové programy v oblasti zdraví a ochrany spotřebitele. Cílem obou programů je podporovat Evropu zdravých, aktivních, informovaných a zodpovědných občanů, kteří mohou přispět k hospodářskému růstu.

Tyto nové programy budou probíhat v letech 2014–2020 s rozpočtem 446 milionů EUR pro program Zdraví pro růst a 197 milionů EUR pro program v oblasti ochrany spotřebitele a budou zaměřeny na omezený počet konkrétních činností, které poskytují jasnou přidanou hodnotu EU.

Cílem programu Zdraví pro růst je podporovat a doplňovat práci členských států při dosažení těchto čtyř cílů:

 • rozvoj inovativních a udržitelných zdravotnických systémů,

 • zvýšení přístupu k lepší a bezpečnější zdravotní péči pro občany,

 • podpora zdraví a prevence chorob a

 • ochrana občanů před přeshraničními zdravotními hrozbami.

Program v oblasti ochrany spotřebitele bude podporovat spotřebitelskou politiku EU v nadcházejících letech. Jeho cílem bude zajistit, aby byl spotřebitel ve středu zájmu jednotného trhu a byla mu umožněna aktivní účast na tomto pro něj dobře fungujícím trhu díky:

 • zvýšení bezpečnosti výrobků zajištěnému účinným dohledem nad trhem,

 • zlepšení informovanosti spotřebitelů, jejich vzdělání a povědomí o jejich právech,

 • posílení práv spotřebitelů a účinných způsobů nápravy, zejména díky alternativním řešením sporů,

 • posílení přeshraniční vymahatelnosti práva.

Při představování těchto nových programů v oblasti zdraví a ochrany spotřebitele komisař Dalli prohlásil: „Tyto dva programy jsou zaměřeny na občany, chtějí zlepšit podmínky pro to, aby lidé mohli naplno využít svůj potenciál a hrát klíčovou úlohu ve společnosti a v hospodářství. Pokud jsou lidé déle zdraví a aktivní, je to dobré nejen pro ně samotné, ale také pro zaměstnanost a růst. Sebevědomí spotřebitelé, kteří jsou si vědomi svých práv, vytvářejí prosperující trh. Jsem přesvědčen, že tyto dva programy významným způsobem přispějí k dosažení cíle strategie Evropa 2020, kterým je vytvořit inteligentní a udržitelný růst zahrnující všechny občany.“

Jaké jsou cíle programů

Program v oblasti zdraví

Cílem tohoto programu, který navazuje na předchozí programy v oblasti zdraví, je podporovat a vytvářet činnost zaměřenou na podporu přijímání inovací v oblasti zdraví, na lepší a bezpečnější zdravotní péči, na dobré zdraví a předcházení nemocem a na ochranu občanů před přeshraničními zdravotními hrozbami.

Příklady činností, na které budou tyto programy navazovat:

 • spolupráce při hodnocení zdravotnických technologií (Health technology assessment, HTA), celounijní dobrovolné sítě agentur HTA ve členských státech, jejichž náplní je sdílet informace o účinnosti zdravotnických technologií (léků, lékařských zařízení) a o preventivních opatřeních, která mohou pomoci při rozhodování jednotlivých států o využití technologií,

 • spolupráce v oblasti vzácných onemocnění na evropské úrovni s cílem zlepšit prevenci, diagnostiku a léčbu pacientů se vzácnými onemocněními v celé EU, zahrnující portál EU pro vzácná onemocnění (www.orpha.net), světovou referenční databázi vzácných onemocnění,

 • prevence rakoviny a boj proti ní prostřednictvím celoevropských pokynů pro screening rakoviny s cílem zlepšit její včasné odhalení tak, aby mohla být diagnostikována v raném stádiu, a tím se zvýšila šance na záchranu života, a prostřednictvím výměny znalostí a osvědčených postupů o prevenci rakoviny, výzkumu a péči.

Program v oblasti ochrany spotřebitele

Tento program navazuje na program z předchozího období tím, že se zaměřuje na posílení postavení spotřebitele zvýšením bezpečnosti, informovanosti a vzdělání, práva a možností nápravy a vymahatelnosti práva. Činnost se zaměří na:

 • sledování a dodržování bezpečnosti prostřednictvím celoevropských systémů, jako je RAPEX, systém včasné výměny informací EU týkajících se nebezpečných spotřebních výrobků,

 • informační a vzdělávací iniciativy, které mají za úkol informovat spotřebitele, zejména ty mladé, o jejich právech. Součástí je i pokračující rozvoj informační základny pro tvorbu lepších předpisů týkajících se ochrany spotřebitelů jak na úrovni EU, tak na úrovni jednotlivých států, jako například Hodnotící zpráva o spotřebitelských trzích, která mapuje evropské trhy, které plně nedodržují práva spotřebitelů,

 • vytváření právních předpisů zaměřených na posílení práv spotřebitelů, například směrnice o spotřebitelském úvěru, která zajišťuje, že spotřebitelé v celé Evropě mají stejná základní práva včetně práva obdržet jasné a srovnatelné informace před tím, než se finančně zaváží; a právních předpisů zaměřených na odškodnění, v případech, kde již byla provedena dobrá přípravná práce, zejména na směrnici o alternativním řešení sporů,

 • vymáhání práva prostřednictvím „razií“, které jsou koordinovány Evropskou komisí a prováděny zároveň národními orgány prosazujícími zájmy spotřebitelů za účelem zjištění případů, kdy jsou práva spotřebitelů potlačována.

Souvislosti

Tyto nové programy EU navazují na probíhající programy v oblasti zdraví a ochrany spotřebitele, které členským státům poskytují možnost investovat do zdraví a ochrany spotřebitele. Současné programy budou probíhat do konce roku 2013.

Nové programy v oblasti zdraví a ochrany spotřebitele jsou součástí finančních priorit EU na období 2014–2020 (víceletého finančního rámce EU), který vyhlásila Evropská komise v červnu.

Postup / Co bude následovat?

Tyto návrhy nyní projedná Evropský parlament a Rada ministrů tak, aby mohly být případně přijaty do konce roku 2013 a v roce 2014 mohly být zahájeny nové programy v oblasti zdraví a ochrany spotřebitelů.

Současně budou probíhat jednání o víceletém finančním rámci pro celý rozpočet EU.

Další informace:

Informace o víceletém finančním rámci na období 2014–2020:

http://europa.eu/press_room/press_packs/multiannual_financial_framework_2014_2020/index_en.htm

Informace o programu v oblasti zdraví „Společně pro zdraví“ v období 2008–2013:

http://ec.europa.eu/health/programme/policy/index_cs.htm

Informace o programu v oblasti ochrany spotřebitele v období 2008–2013:

http://ec.europa.eu/consumers/strategy/programmes_en.htm

Stránky komisaře Johna Dalliho:

http://ec.europa.eu/commission_2010-2014/dalli/index_en.htm

Viz též: MEMO/11/764

Kontaktní osoby:

Frédéric Vincent (+32 22987166)

Aikaterini Apostola (+32 22987624)


Side Bar