Navigation path

Left navigation

Additional tools

Европейска комисия — Съобщение за пресата

Бюджет на ЕС за периода 2014—2020 г.: Комисията представя нови амбициозни програми, посветени на здравето и потребителите

Брюксел, 9 ноември 2011 г. — Европейската комисия прие днес предложения за нови програми в областта на здравето и на потребителите. Целта на двете програми е гражданите на Европа да бъдат здрави, активни, информирани и способни да отстояват правата си и да допринасят за икономическия растеж.

Тези нови програми ще се изпълняват в периода 2014—2020 г. и ще разполагат съответно с бюджет от 446 млн. евро за програмата „Здраве за растеж“ и 197 млн. евро за програма ,,Потребители“. Вниманието на програмите ще бъде съсредоточено върху по-малък брой конкретни действия, които носят доказана добавена стойност за ЕС.

Целта на програмата „Здраве за растеж“ е да подкрепя и допълва работата на държавите-членки за постигане на следните четири цели:

 • създаване на новаторски и устойчиви здравни системи;

 • подобряване на достъпа на гражданите до по-висококачествено и по‑безопасно здравно обслужване;

 • насърчаване на здравето и профилактика на заболяванията; и

 • защита на гражданите от трансгранични заплахи за здравето.

Програма ,,Потребители“ ще подкрепя политиката на ЕС за потребителите през следващите години. Целта на програмата е на потребителите да бъде отредено централно място в единния пазар и да им бъдат предоставени условия пълноценно да участват на пазара и да се възползват от възможностите, които той предлага, по-специално чрез:

 • повишаване на безопасността на продуктите чрез ефективно наблюдение на пазара;

 • подобряване на информираността, грамотността на потребителите и осведомеността за техните права;

 • укрепване правата на потребителите и повишаване на ефективността на средствата за защита, особено чрез алтернативно разрешаване на спорове;

 • подобряване на зачитането на правата на потребителите зад граница.

При представянето на новите програми „Здраве за растеж“ и „Потребители“ комисар Дали заяви: „Тези две програми са предназначени да служат на хората; целта им е да се създадат условия хората да разгърнат целия си потенциал и да бъдат значими фактори в обществото и в икономиката. Запазването на здравето и активността на хората за по-дълъг период ще бъде от полза както за самите тях, така и за пазара на труда и за растежа. Уверените и способни да отстояват правата си потребители са в основата на преуспяващите пазари. Сигурен съм, че двете програми ще имат значителен принос за изпълнението на целите на стратегията „Европа 2020“ — постигане на интелигентен, устойчив и приобщаващ растеж до края на десетилетието“.

Какви са целите на програмите

Програмата в областта на здравето

Тази програма, която се основава на постиженията на предходните програми в областта на здравето, има за цел да подкрепя действията, насочени към внедряване на иновациите в здравния сектор, насърчаване на по-висококачествено и по-сигурно здравно обслужване, подкрепа за постигане на добро здраве и профилактика на болестите и защита на гражданите от трансгранични заплахи за здравето.

Сред инициативите в рамките на програмата са:

 • сътрудничество при оценката на здравните технологии — доброволна европейска мрежа на агенциите за оценка на здравните технологии на отделните държави-членки, предназначена за споделяне на информация за ефективността на здравните технологии (например лекарства, медицински изделия) и за профилактичните мерки, с цел подкрепа при вземане на решения на национално равнище относно технологиите;

 • сътрудничество на европейско равнище в сферата на редките заболявания за подобряване на профилактиката, диагностиката и лечението на пациенти с редки заболявания в ЕС, включително порталът на ЕС за редки заболявания (www.orpha.net), който представлява световна референтна база данни за редките заболявания;

 • контрол и профилактика на рака чрез насоки на ЕС за провеждане на скрининг с цел подобряване на ранното откриване на болестта, за да може тя да бъде диагностицирана в ранен стадий и да бъдат спасени човешки животи; и чрез обмен на знания и най-добри практики в областта на профилактиката на рака, научните изследвания и медицинските грижи.

Програма ,,Потребители“

Тази програма има за цел да надгради постигнатото от предходната програма, като насочи действията към укрепване на позициите на потребителите, акцентирайки върху мерките за безопасност, информацията и ограмотяването, правата и средствата за защита и осигуряване спазването на приложимото законодателство. Действията ще бъдат насочени по-конкретно към:

 • наблюдение и повишаване на безопасността посредством европейски системи като RAPEX — системата за бързо предупреждение за опасни потребителски стоки;

 • инициативи за информиране и ограмотяване, за да са наясно потребителите, особено по-младите сред тях, какви са правата им. Това включва също продължаване разработването на информационната база, позволяваща да се подобри политиката за потребителите както на европейско, така и на национално равнище с помощта, например, на индекса за развитие на пазарите на дребно, който дава сведения кои пазари показват пропуски по отношение на потребителите в Европа;

 • прилагане на законодателството в подкрепа на зачитането на правата на потребителите, например Директивата относно потребителските кредити, която осигурява на потребителите в ЕС единен набор от основни правила, сред които правото да получат ясна и сравнима информация, преди да поемат финансов ангажимент; и средствата за защита, в която област беше извършена добра подготвителна работа, особено по отношение на алтернативното разрешаване на спорове.

 • действия по правоприлагане посредством внезапни проверки, координирани от Европейската комисия и извършвани едновременно от националните правоприлагащи органи по въпросите на потребителите, за да се установи в които сектори има случаи на незачитане на правата на потребителите или на отказ те да бъдат признати.

Контекст

Тези нови програми на ЕС се основават на съществуващите програми в областта на здравето и на потребителите, които предлагат ценни възможности за държавите-членки да инвестират в тези две сфери. Сегашните програми ще се изпълняват до края на 2013 г.

Новите програми „Здраве за растеж“ и „Потребители“ представляват част от финансовите приоритети на ЕС за периода 2014—2020 г. (Многогодишната финансова рамка на ЕС), които бяха представени от Европейската комисия през м. юни т.г.

Каква е процедурата и какво следва сега?

Предстои предложенията да бъдат обсъдени от Европейския парламент и Съвета на министрите с цел да бъдат приети до края на 2013 г., което ще позволи през 2014 г. да започне изпълнението на новите програми „Здраве за растеж“ и „Потребители“.

Паралелно с това ще продължат преговорите по Многогодишната финансова рамка за целия бюджет на ЕС.

Допълнителна информация:

Информация за Многогодишната финансова рамка за периода 2014—2020 г. можете да намерите на:

http://europa.eu/press_room/press_packs/multiannual_financial_framework_2014_2020/index_en.htm

Информация за програмата за периода 2008—2013 г., озаглавена „Заедно за здраве“, можете да намерите на:

http://ec.europa.eu/health/programme/policy/index_bg.htm

Информация за Програмата за действие на Общността в областта на политиката за защита на потребителите за периода 2007—2013 г. можете да намерите на:

http://ec.europa.eu/consumers/strategy/programmes_en.htm

Уебсайт на комисар Джон Дали:

http://ec.europa.eu/commission_2010-2014/dalli/index_en.htm

Вж. също: MEMO/11/764

За контакти :

Frédéric Vincent (+32 2 298 71 66)

Aikaterini Apostola (+32 2 298 76 24)


Side Bar