Navigation path

Left navigation

Additional tools

Europeiska kommissionen – Pressmeddelande

EU tar krafttag mot våld och intolerans inom idrott

Bryssel den 8 november 2011 – EU-kommissionen ger bidrag till projekt för att stoppa våld och intolerans och förbättra styrelseformerna inom europeisk idrott. Tolv gränsöverskridande projekt har fått ta emot bidrag på mellan 125 000 och 200 000 euro (se detaljer nedan). Bidragen ingår i ett paket med förberedande åtgärder som ska bereda vägen för lanseringen av EU:s delprogram för idrott. Inom delprogrammet kommer stöd även att ges till gräsrotskampanjer för fysisk aktivitet, för social integration genom idrott och mot dopning.

– Att stödja idrott på gräsrotsnivå är en av mina prioriteringar. Utan EU-bidrag skulle många värdefulla idrottsinitiativ aldrig komma igång. Det gläder mig att dessa tolv projekt får stöd och jag önskar dem lycka till, säger Androulla Vassiliou, EU-kommissionär med ansvar för utbildning, kultur, flerspråkighet och ungdom.

Bakgrund: Projekt som får stöd inom ramen för 2011 års förberedande åtgärder

EU-stödet ges inom två områden:

Förebyggande och bekämpande av våld och intolerans inom idrott: Projekt som valts ut inom detta område stöder innovativa gränsöverskridande nätverk som verkar för att förebygga och bekämpa våld och diskriminering. Finansieringen används för att stödja utbyte av goda metoder mellan idrottssektorn, utbildningsinstitutioner, supporterklubbar, icke-statliga organisationer och nationella och lokala myndigheter med målet att främja respekten för grundläggande europeiska värden inom idrotten.

Följande projekt får stöd:

Benämning

ELYS – Educational LABs for European Young Supporters

Mål

Utbilda unga människor i att motverka idrottsrelaterat våld

Ansvarig organisation

Den italienska olympiska kommitténs (CONI) regionala kommitté i Lombardiet

Medverkande länder

EL, ES, IE, IT, NL, NO, PT, RO, UK

Bidrag

200 000 euro

Benämning

Prevention of sexualized violence in sport

Mål

Skapa ett nätverk av experter och organisationer för att förebygga sexuellt våld inom idrotten.

Ansvarig organisation

Deutsche Sportjugend, en del av den tyska olympiska kommittén (Deutschen Olympischen Sportbund e.V.)

Medverkande länder

DE, GR, NO, UK, CZ, ES, CY, DK, BE, SI

Bidrag

200 000 euro

Benämning

Preventing and fighting homophobic violence and intolerance in sport – Pride in Sport

Mål

Utveckla ett nätverk för att bekämpa homofobi inom idrotten.

Ansvarig organisation

European Gay & Lesbian Sport Federation

Medverkande länder

DE, FR, HU, SL, UK, europatäckande organisation

Bidrag1

160 000 euro

Benämning

Pro Supporters – Prevention through empowerment

Mål

Utveckla metoder för att bekämpa fotbollsrelaterat våld och rasism genom förebyggande fanbaserade projekt runt om i Europa.

Ansvarig organisation

Fonds Wiener Institut für internationalen Dialog und Zusammenarbeit

Medverkande länder

AT, CZ, IE, UK, DE, NL, europatäckande organisationer

Bidrag1

200 000 euro

b) Främjande av nyskapande tillvägagångssätt som förstärker idrottens organisation i Europa: Goda styrelseformer är en förutsättning för idrottsorganisationernas självständighet och självreglering. Finansieringen används för att stödja gränsöverskridande nätverk som verkar för att utveckla en europeisk dimension inom idrotten. Dessa nätverk verkar också för att stärka idrottsorganisationernas administrativa förmåga och konkurrenskraften hos europeisk idrott.

Följande projekt får stöd:

Benämning

Sport 4 Good Governance (S4G)

Mål

Ge stöd och vägledning för goda styrelseformer inom idrottsorganisationer

Ansvarig organisation

De europeiska olympiska kommittéernas EU-kontor

Medverkande länder

BE, CR, CY, DE, DK, EE, HR, IT, NL, SI, CH, europatäckande organisation

Bidrag1

200 000 euro

Benämning

Good governance in grassroots’ sports

Mål

Stärka den organisatoriska kapaciteten

Ansvarig organisation

Isca, Internationella idrotts- och kulturföreningen

Medverkande länder

CZ, DE, DK, EE, ES, FR, IT, IE, RO, UK, europatäckande organisation

Bidrag

200 000 euro

Benämning

The further development of a coordinated network for sport coaching in Europe (CoachNet)

Mål

Inrätta ett samordningssystem för att förbättra idrottsträning

Ansvarig organisation

Leeds Metropolitan University

Medverkande länder

DE, ES, FI, FR, HU, IE, NL, PT

Bidrag1

200 000 euro

Benämning

European Rugby League Governance Foundation Project

Mål

Utveckla en europeisk dimension inom rugbyförbundet.

Ansvarig organisation

Europeiska rugbyförbundet

Medverkande länder

CZ, DE, FR, IE, IT, LV, NL, SE, UK

Bidrag1

100 000 euro

Benämning

Improving football governance through supporter involvement and community ownership.

Mål

Stärka supporterägande i klubbar

Ansvarig organisation

Supporters Direct

Medverkande länder

BE, DE, ES, FR, IT, PT, SE, UK

Bidrag1

200 000 euro

Benämning

Better Boards, Stronger Sport

Mål

Verka för effektiva styrelser i idrottsföreningar

Ansvarig organisation

Sport and Recreation Alliance

Medverkande länder

EE, FI, HU, IE, PL och gränsöverskridande idrottsnätverk

Bidrag1

125 000 euro

Benämning

Action for Good Governance in International Sports organisations

Mål

Fastställa riktlinjer och möjliga lösningar för att förbättra styrelseformerna i internationella och europeiska idrottsorganisationer

Ansvarig organisation

Idrottens analysinstitut i Danmark / Play the Game

Medverkande länder

BE, CH, DE, DK, NL, SI, UK

Bidrag1

200 000 euro

Benämning

European ABC (Academy for Billiard Champions) on the way to Sport Excellence

Mål

Förbättra biljardorganisationers organisatoriska och institutionella kapacitet

Ansvarig organisation

Bulgarian Billiard Federation

Medverkande länder

BG, CZ, PL, RO, SI

Bidrag1

130 000 euro

1 Avrundade summor

EU:s roll inom idrotten

EU:s roll är att stödja, komplettera och samordna verksamheten i medlemsstaterna och att utveckla en europeisk dimension inom idrotten. Enligt artikel 165 i Fördraget om Europeiska unionens funktionssätt ska EU " bidra till att främja europeiska idrottsfrågor och ska då beakta idrottens specifika karaktär, dess strukturer som bygger på frivilliga insatser samt dess sociala och pedagogiska funktion. … [Målen för EU:s] insatser ska vara att … utveckla idrottens europeiska dimension genom att främja rättvisa och öppenhet i idrottstävlingar och samarbetet mellan organisationer och myndigheter med ansvar för idrott samt genom att skydda idrottsutövarnas fysiska och moraliska integritet, särskilt när det gäller de yngsta utövarna.”

Det föreslagna EU-delprogrammet för idrott är en del av ett större program för utbildning och ungdomsfrågor (Erasmus för alla) som ska antas av kommissionen senare denna månad. Kommissionen har föreslagit ett stöd på 15,2 miljarder euro till programmet mellan 2014 och 2020 (se IP/11/857)

För närmare upplysningar se:

Androulla Vassilious webbplats:

http://ec.europa.eu/commission_2010-2014/vassiliou/index_en.htm

Idrottsfrågor i EU:

http://ec.europa.eu/sport/index_en.htm

Kontaktpersoner:

Dennis Abbott (+32 22959258)

Dina Avraam (+32 22959667)


Side Bar