Chemin de navigation

Left navigation

Additional tools

Európska komisia – Tlačová správa

EÚ sa zamerala na otázku násilia a neznášanlivosti v športe

Brusel 8. novembra 2011 Európska komisia udelila granty na podporu iniciatív zameraných na riešenie otázky násilia a neznášanlivosti v športe a na zlepšenie riadenia športu v Európe. Dvanásť nadnárodných projektov získalo granty v rozmedzí od 125 000 eur do 200 000 eur (podrobnosti sú uvedené ďalej) ako súčasť balíka prípravných činností zmeraných na prípravu spustenia podprogramu EÚ pre šport, ktorý by podporoval aj miestne kampane na podporu fyzickej aktivity, sociálneho začlenenia prostredníctvom športu a boja proti dopingu.

Androulla Vassiliouová, európska komisárka pre vzdelávanie, kultúru, viacjazyčnosť a mládež, v tejto súvislosti uviedla: Podpora športu na miestnej úrovni je jednou z mojich priorít. Bez financovania EÚ by sa mnoho hodnotných športových iniciatív neuskutočnilo. Som veľmi rada, že týchto dvanásť projektov dostáva financovanie EÚ a prajem im veľa úspechov.“

Súvislosti: Projekty financované v rámci „prípravných činností“ v roku 2011

Podpora EÚ sa vzťahuje na dve oblasti:

a) prevencia násilia a neznášanlivosti v športe a boj proti nim: projekty vybrané v tejto oblasti podporujú inovatívne nadnárodné siete zamerané na prevenciu násilia a diskriminácie a na boj proti nim. Toto financovanie podporuje výmenu osvedčených postupov medzi odvetvím športu, vzdelávacími inštitúciami, organizáciami fanúšikov, mimovládnymi organizáciami a vnútroštátnymi a miestnymi orgánmi s cieľom podpory rešpektovania základných európskych hodnôt v športe.

Financované projekty sú:

Názov

ELYS - Educational LABs for European Young Supporters

Ciele

Boj proti násiliu v športe prostredníctvom vzdelávania mladých ľudí v tejto oblasti

Vedúca organizácia

Regionálny výbor CONI, Lombardia

Zapojené krajiny

EL, ES, IE, IT, NL, NO, PT, RO, UK

Grant

200 000 €

Názov

Prevencia sexuálneho násilia v športe

Ciele

Vytvorenie siete odborníkov a organizácií na prevenciu sexuálneho násilia v športe

Vedúca organizácia

Deutsche Sportjugend im Deutschen Olympischen Sportbund e.V.

Zapojené krajiny

DE, GR, NO, UK, CZ, ES, CY, DK, BE, SI

Grant

200 000 €

Názov

Prevencia a boj proti homofóbnemu násiliu a neznášanlivosti v športe – Pride in Sport

Ciele

Vytvorenie siete s cieľom bojovať proti homofóbii v športe

Vedúca organizácia

European Gay & Lesbian Sport Federation

Zapojené krajiny

DE, FR, HU, SL, UK, organizácia s celoeurópskou pôsobnosťou

Grant1

160 000 €

Názov

Pro Supporters - Prevention through empowerment

Ciele

Vývoj opatrení na boj proti násiliu a rasizmu v súvislosti s futbalom prostredníctvom preventívnych programov zameraných na fanúšikov v celej Európe

Vedúca organizácia

Fonds Wiener Institut für internationalen Dialog und Zusammenarbeit

Zapojené krajiny

AT, CZ, IE, UK, DE, NL, organizácie s celoeurópskou pôsobnosťou

Grant1

200 000 €

b) podpora inovačných prístupov na účely posilnenia organizácie športu v Európe: Podmienkou autonómie a samoregulácie športových organizácií je dobré riadenie v športe. Toto financovanie podporuje nadnárodné siete zamerané na rozvoj európskeho rozmeru v športe. Tieto siete sa tiež usilujú o posilnenie administratívnej kapacity športových organizácií a zvýšenie úrovne konkurencieschopnosti športu v Európe.

Financované projekty sú:

Názov

Sport 4 Good Governance (S4G)

Ciele

Podpora a usmernenia pre dobré riadenie v športových organizáciách

Vedúca organizácia

Úrad európskych olympijských výborov pri EÚ

Zapojené krajiny

BE, CR, CY, DE, DK, EE, HR, IT, NL, SI, CH, organizácia s celoeurópskou pôsobnosťou

Grant1

200 000 €

Názov

Dobré riadenie v amatérskych športoch na miestnej úrovni

Ciele

Zlepšenie organizačnej kapacity

Vedúca organizácia

International Sport and Culture Association

Zapojené krajiny

CZ, DE, DK, EE, ES, FR, IT, IE, RO, UK, organizácia s celoeurópskou pôsobnosťou

Grant

200 000 €

Názov

Ďalší rozvoj koordinovanej siete pre odborné vedenie v oblasti športu v Európe (CoachNet)

Ciele

Zriadenie koordinačného systému pre zlepšenie odborného vedenia v športe

Vedúca organizácia

Leeds Metropolitan University

Zapojené krajiny

DE, ES, FI, FR, HU, IE, NL, PT

Grant1

200 000 €

Názov

European Rugby League Governance Foundation Project

Ciele

Rozvoj európskeho rozmeru v rugbyovej lige

Vedúca organizácia

Rugby League European Federation

Zapojené krajiny

CZ, DE, FR, IE, IT, LV, NL, SE, UK

Grant1

100 000 €

Názov

Zlepšenie vedenia futbalových klubov prostredníctvom zapojenia fanúšikov a obecného vlastníctva

Ciele

Posilnenie príslušnosti fanúšikov ku klubom

Vedúca organizácia

Supporters Direct

Zapojené krajiny

BE, DE, ES, FR, IT, PT, SE, UK

Grant1

200 000 €

Názov

Better Boards, Stronger Sport

Ciele

Podpora efektívneho riadenia správnych rád športových organizácií

Vedúca organizácia

Sport and Recreation Alliance

Zapojené krajiny

EE, FI, HU,IE, PL a nadnárodné športové siete

Grant1

125 000 €

Názov

Akcia pre dobré riadenie v medzinárodných športových organizáciách

Ciele

Identifikovať usmernenia a možné riešenia na zlepšenie správy medzinárodných a európskych športových organizácií

Vedúca organizácia

Danish Institute for Sports Studies / Play the Game

Zapojené krajiny

BE, CH, DE, DK, NL, SI, UK

Grant1

200 000 €

Názov

European ABC (Academy for Billiard Champions) on the way to Sport Excellence

Ciele

Zlepšenie organizačnej a inštituciálnej kapacity biliardových organizácií

Vedúca organizácia

Bulharská biliardová federácia

Zapojené krajiny

BG, CZ, PL, RO, SI

Grant1

130 000 €

1 Zaokrúhlené sumy

Úloha EÚ v športe

Úlohou EÚ je podporovať, dopĺňať a koordinovať činnosti uskutočňované členskými štátmi a rozvíjať európsky rozmer v športe. Podľa článku 165 Zmluvy o fungovaní Európskej únie, EÚ „prispieva k podpore európskych záležitostí týkajúcich sa športu, pričom zohľadňuje jeho osobitnú povahu, jeho štruktúry založené na dobrovoľnosti, ako aj jeho spoločenskú a vzdelávaciu úlohu… [činnosť EÚ] sa zameriava na rozvoj európskeho rozmeru v športe podporovaním spravodlivosti a otvorenosti pri športových súťažiach a spolupráce medzi subjektmi zodpovednými za šport, ako aj ochranou fyzickej a morálnej integrity športovcov, najmä mladých športovcov“.

Navrhovaný podprogram EÚ pre šport bude súčasťou širšieho programu na podporu vzdelávania, odbornej prípravy a mládeže („Erasmus pre všetkých“), ktorý má Komisia prijať ešte tento mesiac. Komisia navrhla sumu 15,2 miliardy eur na financovanie programu Erasmus pre všetkých v období rokov 2014 a 2020 (pozri IP/11/857).

Ďalšie informácie:

Webová stránka Androully Vassiliouvej

http://ec.europa.eu/commission_2010-2014/vassiliou/index_en.htm

Webová stránka o športe:

http://ec.europa.eu/sport/index_en.htm

Kontaktné osoby:

Dennis Abbott (+32 2 295 92 58)

Dina Avraam (+32 2 295 96 67)


Side Bar