Navigation path

Left navigation

Additional tools

Eiropas Komisijas paziņojums presei

Pietiek! ES pievēršas vardarbības un neiecietības apkarošanai sportā

Brisele, 2011. gada 8. novembrī. Eiropas Komisija ir piešķīrusi finansējumu, lai atbalstītu iniciatīvas vardarbības un neiecietības novēršanai sportā un attīstītu sporta organizēšanu Eiropā. Divpadsmit starpvalstu projekti ir saņēmuši finansējumu no EUR 125 000 līdz EUR 200 000 apmērā (sīkāka informācija turpmāk) kā daļu no “sagatavošanās darbībām” ES apakšprogrammas uzsākšanai sporta jomā, kas atbalstītu arī iedzīvotājiem tuvā līmenī rīkotās kampaņas fizisko aktivitāšu veicināšanai, sociālo iekļautību ar sporta palīdzību un cīņu pret dopingu.

Izglītības, kultūras, daudzvalodības un jaunatnes Eiropas komisāre Andrula Vasiliu sacīja: “Sporta atbalstīšana iedzīvotājiem tuvā līmenī ir viena no manām prioritātēm. Bez ES finansējuma nevarētu uzsākt daudz vērtīgu sporta iniciatīvu. Man ir liels prieks, ka šie 12 projekti saņem ES finansējumu, un es vēlu tiem daudz veiksmes.”

Pamatinformācija. Saskaņā ar 2011. gada “sagatavošanās darbībām” finansētie projekti

Ar ES finansējumu atbalsta divas jomas:

a) vardarbības un neiecietības novēršana sportā un cīņa pret to. Šajā jomā izvēlētie projekti atbalsta novatoriskus starpvalstu tīklus, kas koncentrējas uz vardarbības un diskriminācijas novēršanu sportā un cīņu pret to. Ar finansējumu atbalsta labas prakses apmaiņu starp sporta sektoru, izglītības iestādēm, atbalstītāju organizācijām, nevalstiskām organizācijām un valsts un pašvaldību iestādēm, lai veicinātu cieņu pret Eiropas pamatvērtībām sportā.

Finansētie projekti ir šādi.

Nosaukums

Izglītojošas laboratorijas Eiropas jaunajiem atbalstītājiem (ELYS – Educational LABs for European Young Supporters)

Mērķi

Jauniešu izglītošana par to, kā cīnīties ar vardarbību sportā

Vadošā organizācija

Regional Committee CONI, Lombardy

Iesaistītās valstis

EL, ES, IE, IT, NL, NO, PT, RO, UK

Finansējums

EUR 200 000

Nosaukums

Seksuālas vardarbības sportā novēršana

Mērķi

Radīt ekspertu un organizāciju tīklu, lai novērstu seksuālu vardarbību sportā

Vadošā organizācija

Deutsche Sportjugend im Deutschen Olympischen Sportbund e.V.

Iesaistītās valstis

DE, GR, NO, UK, CZ, ES, CY, DK, BE, SI

Finansējums

EUR 200 000

Nosaukums

Homofobiskas vardarbības un neiecietības novēršana un cīņa ar to sportā – “Pride” sportā

Mērķi

Tīkla izveidošana cīņai ar homofobiju sportā

Vadošā organizācija

European Gay & Lesbian Sport Federation

Iesaistītās valstis

DE, FR, HU, SL, UK, Eiropas mēroga organizācija

Finansējums1

EUR 160 000

Nosaukums

{0>Pro Supporters - Prevention through empowerment<}100{>Pro Supporters – novēršana, vairojot līdzdalības iespējas0}

Mērķi

Pasākumu izstrādāšana cīņai ar vardarbību un rasismu futbolā, balstoties uz atbalstītāju veidotiem novēršanas mehānismiem visā Eiropā

Vadošā organizācija

Fonds Wiener Institut für internationalen Dialog und Zusammenarbeit

Iesaistītās valstis

AT, CZ, IE, UK, DE, NL, Eiropas mēroga organizācijas

Finansējums1

EUR 200 000

b) inovatīvu pieeju veicināšana ar mērķi sekmēt sporta organizēšanu Eiropā. Sporta organizāciju autonomijas un pašregulācijas priekšnoteikums ir laba pārvaldība. Ar finansējumu atbalsta starpvalstu tīklus, kuru mērķis ir attīstīt Eiropas dimensiju sportā. Ar šo tīklu palīdzību mēģina stiprināt arī sporta organizāciju administratīvo veiktspēju un palielināt sporta konkurences līmeni Eiropā.

Finansētie projekti ir šādi.

Nosaukums

Sports labai pārvaldībai (Sport 4 Good Governance (S4G))

Mērķi

Ieteikumi un atbalsts sporta organizāciju labai pārvaldībai

Vadošā organizācija

Eiropas olimpisko komiteju ES birojs (EU Office of the European Olympic Committees)

Iesaistītās valstis

BE, CR, CY, DE, DK, EE, HR, IT, NL, SI, CH, Eiropas mēroga organizācija

Finansējums1

EUR 200 000

Nosaukums

Laba pārvaldība iedzīvotājiem tuva līmeņa sportā

Mērķi

Palielināt organizatorisko veiktspēju

Vadošā organizācija

International Sport and Culture Association

Iesaistītās valstis

CZ, DE, DK, EE, ES, FR, IT, IE, RO, UK, Eiropas mēroga organizācija

Finansējums

EUR 200 000

Nosaukums

Koordinēta tīkla sporta apmācībām Eiropā pilnveidošana (CoachNet)

Mērķi

Koordinēšanas sistēmas izveidošana sporta apmācību uzlabošanai

Vadošā organizācija

Leeds Metropolitan University

Iesaistītās valstis

DE, ES, FI, FR, HU, IE, NL, PT

Finansējums1

EUR 200 000

Nosaukums

Eiropas regbija līgas pārvaldības uzsākšanas projekts

Mērķi

Attīstīt Eiropas dimensiju regbija līgā

Vadošā organizācija

Rugby League European Federation

Iesaistītās valstis

CZ, DE, FR, IE, IT, LV, NL, SE, UK

Finansējums1

EUR 100 000

Nosaukums

Futbola pārvaldības uzlabošana – gan iesaistot atbalstītājus, gan ar kopienas īpašumtiesību palīdzību

Mērķi

Veicināt atbalstītāju īpašumtiesības klubos

Vadošā organizācija

Supporters Direct

Iesaistītās valstis

BE, DE, ES, FR, IT, PT, SE, UK

Finansējums1

EUR 200 000

Nosaukums

Labākas valdes, spēcīgāks sports (Better Boards, Stronger Sport)

Mērķi

Sekmēt efektīvas valdes sporta organizācijās

Vadošā organizācija

Sport and Recreation Alliance

Iesaistītās valstis

EE, FI, HU, IE, PL un starpvalstu sporta tīkli

Finansējums1

EUR 125 000

Nosaukums

Kustība labai pārvaldībai starptautiskās sporta organizācijās (Action for Good Governance in International Sports organisations)

Mērķi

Noteikt vadlīnijas un iespējamos risinājumus starptautisko un Eiropas sporta organizāciju pārvaldības uzlabošanai

Vadošā organizācija

Danish Institute for Sports Studies / Play the Game

Iesaistītās valstis

BE, CH, DE, DK, NL, SI, UK

Finansējums1

EUR 200 000

Nosaukums

Eiropas ABC (Academy for Billiard Champions) ceļā uz izcilību sportā

Mērķi

Uzlabot biljarda organizāciju institucionālo un organizatorisko veiktspēju

Vadošā organizācija

Bulgarian Billiard Federation

Iesaistītās valstis

BG, CZ, PL, RO, SI

Finansējums1

EUR 130 000

1 Noapaļotas summas

ES nozīme sportā

ES uzdevums ir atbalstīt, papildināt un koordinēt dalībvalstu darbības un attīstīt Eiropas dimensiju sportā. Saskaņā ar Līguma par Eiropas Savienības darbību 165. pantu ES “palīdz risināt Eiropas sporta nozares jautājumus, ņemot vērā šīs nozares īpatnības, tās struktūras, kas balstās uz brīvprātīgu darbību, un tās sociālo un audzinošo nozīmi. [...] Savienības rīcības mērķi ir […] attīstīt Eiropas dimensiju sportā, veicinot taisnīgumu un atklātību sporta sacensībās un sadarbību starp struktūrām, kas ir atbildīgas par sportu, kā arī sargājot sportistu, jo īpaši jaunāko sportistu, fizisko un morālo integritāti”.

Ierosinātā ES sporta apakšprogramma būs daļa no plašākas programmas, kuras ietvaros atbalstīs izglītību, apmācības un jauniešus (“Erasmus visiem”), ko šomēnes plāno pieņemt Komisija. Komisija ir ierosinājusi EUR 15,2 miljardus finansējuma “Erasmus visiem” programmai no 2014. līdz 2020. gadam. (Skat. IP/11/857)

Plašāka informācija:

Andrula Vasiliu tīmekļa vietne

http://ec.europa.eu/commission_2010-2014/piebalgs/index_en.htm

Sporta tīmekļa vietne

http://ec.europa.eu/sport/index_en.htm

Kontaktinformācija:

Dennis Abbott (tālr. +32 2 295 92 58)

Dina Avraam (tālr. +32 2 295 96 67)


Side Bar