Navigation path

Left navigation

Additional tools

Europos komisijos pranešimas spaudai

ES siekia mažinti smurtą ir netoleranciją sporto srityje

Briuselis, 2011 m. lapkričio 8 d. Europos Komisija skyrė dotacijų sporto iniciatyvoms, kuriomis siekiama mažinti smurtą ir netoleranciją sporto srityje ir Europos mastu gerinti sporto veiklos organizavimą. 12 tarpvalstybinių projektų skirtos 125 000–200 000 EUR dotacijos (daugiau informacijos pateikiama toliau). Šie projektai priskiriami prie parengiamųjų veiksmų, vykdomų prieš pradedant įgyvendinti sportui skirtą ES paprogramę, pagal kurią taip pat bus remiamos visuomeninės kampanijos, kuriomis irgi bus skatinama fizinė veikla, socialinė įtrauktis plėtojant sporto veiklą ir kova su dopingo vartojimu.

Už švietimą, kultūrą, daugiakalbystę ir jaunimą atsakinga Europos Komisijos narė Androulla Vassiliou kalbėjo: „Svarbiausias mūsų prioritetas – remti mėgėjų sportą. Be ES finansavimo nebūtų pradėta daug svarbių sporto iniciatyvų. Man labai malonu, kad šiems 12 projektų skirtas ES finansavimas, ir tikiuosi, kad jie bus vykdomi itin sėkmingai."

Pagrindiniai faktai. Projektai, finansuojami pagal 2011 m. parengiamuosius veiksmus

ES parama skirta dviems sritimis

a) smurto ir netolerancijos sporte prevencija ir kova su jais: šios srities projektais remiami naujoviški tarpvalstybiniai tinklai, kurių svarbiausia užduotis – smurto ir netolerancijos sporte prevencija ir kova su jais. Remiami sporto sektoriaus, švietimo institucijų, sirgalių organizacijų, nevyriausybinių organizacijų, nacionalinių ir vietos valdžios institucijų gerosios patirties mainai, kad būtų puoselėjamos pagrindinės Europos vertybės sporto srityje.

Projektai, kuriems skirtas finansavimas

Pavadinimas

Jauniesiems sirgaliams skirtos edukacijos laboratorijos (ELYS - Educational LABs for European Young Supporters)

Tikslai

Lavinti jaunimą siekiant mažinti smurto apraiškas sporte

Vadovaujančioji organizacija

Regoninis komitetas CONI, Lombardija

Dalyvaujančios šalys

EL, ES, IE, IT, NL, NO, PT, RO, UK

Dotacija

200 000 EUR

Pavadinimas

Smurto dėl lyties prevencija sporto srityje

Tikslai

Sukurti ekspertų ir organizacijų tinklą siekiant užkirsti kelią smurtui dėl lyties

Vadovaujančioji organizacija

Deutsche Sportjugend im Deutschen Olympischen Sportbund e.V.

Dalyvaujančios šalys

DE, GR, NO, UK, CZ, ES, CY, DK, BE, SI

Dotacija

200 000 EUR

Pavadinimas

Homofobinio smurto ir netolerancijos sporte prevencija ir kova su jais „Pride in Sport“

Tikslai

Sukurti kovos su homofobija sporte tinklą

Vadovaujančioji organizacija

Europos gėjų ir lesbiečių sporto federacija (European Gay & Lesbian Sport Federation)

Dalyvaujančios šalys

DE, FR, HU, SL, UK, Europos organizacijos

Dotacija1

160 000 EUR

Pavadinimas

Pro Supporters - Prevention through empowerment

Tikslai

Parengti priemones, kuriomis būtų sprendžiama su futbolu susijusio smurto ir rasizmo problema visoje Europoje įgyvendinant prevencines sirgaliams skirtas programas

Vadovaujančioji organizacija

Fonds Wiener Institut für internationalen Dialog und Zusammenarbeit

Dalyvaujančios šalys

AT, CZ, IE, UK, DE, NL, Europos organizacijos

Dotacija1

200 000 EUR

b) novatoriškų metodų skatinimas siekiant stiprinti sporto veiklos organizavimą Europoje: geras valdymas yra išankstinė sporto organizacijų autonomijos ir savivaldos sąlyga. Remiami tarpvalstybiniai tinklai, kurių tikslas – europinės pakraipos sporto srityje plėtojimas. Šiais tinklais taip pat siekiama sustiprinti sporto organizacijų administracinius pajėgumus ir padidinti sporto srities konkurencingumą Europoje.

Projektai, kuriems skirtas finansavimas

Pavadinimas

Sport 4 Good Governance (S4G)

Tikslai

Teikti paramą ir gero valdymo rekomendacijas sporto organizacijoms

Vadovaujančioji organizacija

Europos olimpinių komitetų ES biuras (EU Office of the European Olympic Committees)

Dalyvaujančios šalys

BE, CR, CY, DE, DK, EE, HR, IT, NL, SI, CH, Europos organizacijos

Dotacija1

200 000 EUR

Pavadinimas

Geras mėgėjų sporto veiklos valdymas

Tikslai

Didinti organizacinius pajėgumus

Vadovaujančioji organizacija

Tarptautinė sporto ir kultūros asociacija (International Sport and Culture Association)

Dalyvaujančios šalys

CZ, DE, DK, EE, ES, FR, IT, IE, RO, UK, Europos organizacijos

Dotacija

200 000 EUR

Pavadinimas

Tolesnė sporto trenerių rengimo koordinavimo tinklo (CoachNet) plėtra

Tikslai

Sukurti geresnio sporto trenerių rengimo koordinavimo sistemą

Vadovaujančioji organizacija

Lidso miesto universitetas (Leeds Metropolitan University)

Dalyvaujančios šalys

DE, ES, FI, FR, HU, IE, NL, PT

Dotacija1

200 000 EUR

Pavadinimas

European Rugby League Governance Foundation Project

Tikslai

Plėtoti europinę regbio lygos pakraipą

Vadovaujančioji organizacija

Europos regbio lygos federacija (Rugby League European Federation)

Dalyvaujančios šalys

CZ, DE, FR, IE, IT, LV, NL, SE, UK

Dotacija1

100 000 EUR

Pavadinimas

Pagerinti valdymą futbolo srityje skatinant dalyvauti sirgalius ir bendruomenę

Tikslai

Didinti sirgalių dalyvavimą klubų veikloje

Vadovaujančioji organizacija

Supporters Direct

Dalyvaujančios šalys

BE, DE, ES, FR, IT, PT, SE, UK

Dotacija1

200 000 EUR

Pavadinimas

Better Boards, Stronger Sport

Tikslai

Siekti sporto organizacijų tarybų veiksmingumo

Vadovaujančioji organizacija

Sport and Recreation Alliance

Dalyvaujančios šalys

EE, FI, HU,IE, PL ir tarpvalstybiniai sporto tinklai

Dotacija1

125 000 EUR

Pavadinimas

Action for Good Governance in International Sports organisations

Tikslai

Nustatyti gaires ir rasti galimus būdus, kaip gerinti tarptautinių ir Europos sporto organizacijų valdymą

Vadovaujančioji organizacija

Danish Institute for Sports Studies / Play the Game

Dalyvaujančios šalys

BE, CH, DE, DK, NL, SI, UK

Dotacija1

200 000 EUR

Pavadinimas

European ABC (Academy for Billiard Champions) on the way to Sport Excellence

Tikslai

Gerinti biliardo organizacijų organizacinius ir institucinius pajėgumus

Vadovaujančioji organizacija

Bulgarijos biliardo federacija (Bulgarian Billiard Federation)

Dalyvaujančios šalys

BG, CZ, PL, RO, SI

Dotacija1

€130 000

1 Suapvalintos sumos

ES vaidmuo sporto srityje

ES vaidmuo – remti, papildyti ir koordinuoti valstybių narių veiksmus ir plėtoti europinę pakraipą sporto srityje. Pagal Sutarties dėl ES veikimo 165 straipsnį, „Sąjunga prisideda prie Europos sporto reikalų skatinimo, kartu atsižvelgdama į jo specifinį pobūdį, savanoriška veikla paremtas struktūras bei jo socialinę ir švietimo funkciją... [Sąjunga savo veiksmais siekia] plėtoti europinę pakraipą sporto srityje skatinant teisingumą bei atvirumą sporto varžybose ir už sportą atsakingų organizacijų bendradarbiavimą, taip pat saugant sportininkų, ypač pačių jauniausių, fizinį ir moralinį integralumą“.

Siūloma ES sporto paprogramė priklausys platesnei švietimo, mokymo ir jaunimo rėmimo programai („Erasmus visiems“), kurią Komisija turi patvirtinti šį mėnesį. Komisija pasiūlė programai „Erasmus visiems“ 2014–2020 m. skirti 15,2 mlrd. EUR (žr. IP/11/857).

Daugiau informacijos

Androulla Vassiliou svetainėje

http://ec.europa.eu/commission_2010-2014/vassiliou/index_en.htm

Sporto svetainė

http://ec.europa.eu/sport/index_en.htm

Asmenys ryšiams:

Dennis Abbott (+32 2 295 92 58)

Dina Avraam (+32 2 295 96 67)


Side Bar