Navigation path

Left navigation

Additional tools

Euroopa Komisjon – Pressiteade

EL võitleb spordis valitseva vägivalla ja sallimatuse vastu

Brüssel, 8. november 2011 Euroopa Komisjon jagas toetusi, et edendada algatusi, mille eesmärgiks on võidelda spordis valitseva vägivalla ja sallimatuse vastu ning tõhustada spordijuhtimise meetodeid Euroopas. Kaheteistkümnele riikidevahelisele projektile on eraldatud 125 000‑200 000 euroseid toetusi (üksikasjad allpool). See on osa ettevalmistavate meetmete paketist, mille eesmärgiks on sillutada teed ELi spordivaldkonna programmi käivitamisele ning ühtlasi toetada kohalikul tasandil toimuvaid füüsilise aktiivsuse ja spordi abil saavutatava sotsiaalse kaasatuse kampaaniaid ning dopinguvastast võitlust.

Euroopa hariduse, kultuuri, mitmekeelsuse ja noorsoo volinik Androulla Vassiliou märkis: „Pean väga oluliseks spordi toetamist kohalikul tasandil. Ilma Euroopa Liidu toetuseta jääksid soiku palju väärtuslikud spordialased algatused. Mul on väga hea meel selle üle, et need 12 projekti saavad Euroopa Liidult rahalist toetust ja ma soovin neile palju edu.”

Taust: 2011. aasta ettevalmistavate meetmete raames rahastatavad projektid

ELi rahaline toetus hõlmab kahte valdkonda:

a) Spordis valitseva vägivalla ja sallimatuse ennetamine ja nende vastu võitlemine: Kõnealusesse valdkonda kuuluvad projektid toetavad riikidevahelisi võrgustikke, mis on suunatud vägivalla ja diskrimineerimise ennetamisele ja nende vastasele võitlusele. Rahaline toetus on mõeldud spordisektori, haridusasutuste, spordisõprade organisatsioonide, valitsusväliste organisatsioonide ning kohalike ja piirkondlike omavalitsuste vaheliste heade tavade vahetamiseks eesmärgiga edendada Euroopa spordi alustalasid.

Rahastatavad projektid on:

Nimi

ELYS - õpitoad Euroopa noortele spordisõpradele (Educational LABs for European Young Supporters)

Eesmärgid

Noorte innustamine spordis valitseva vägivalla vastu astuma

Vastutav organisatsioon

Itaalia Riikliku Olümpiakomitee piirkondlik komitee, Lombardia

Osalevad riigid

EL, ES, IE, IT, NL, NO, PT, RO, UK

Toetus

€200,000

Nimi

Spordis valitseva seksuaalse vägivalla ennetamine

Eesmärgid

Ekspertide ja organisatsioonide võrgustiku loomine spordis valitseva seksuaalse vägivalla ennetamiseks

Vastutav organisatsioon

Deutsche Sportjugend im Deutschen Olympischen Sportbund e.V.

Osalevad riigid

DE, GR, NO, UK, CZ, ES, CY, DK, BE, SI

Toetus

€200,000

Nimi

Spordis valitseva homofoobiaga seotud vägivalla ja sallimatuse ennetamine ja selle vastane võitlus - Pride in Sport

Eesmärgid

Võrgustiku loomine spordis valitseva homofoobia vastu võitlemiseks

Vastutav organisatsioon

European Gay & Lesbian Sport Federation

Osalevad riigid

DE, FR, HU, SL, UK, üle-euroopaline organisatsioon

Toetus1

€160,000

Nimi

Pro Supporters – Ennetamine kaasamise kaudu

Eesmärgid

Jalgpalliga seotud vägivalla ja rassismi vastaste meetmete loomine Euroopa spordisõpru hõlmava ennetava tegevuse kaudu

Vastutav organisatsioon

Fonds Wiener Institut für internationalen Dialog und Zusammenarbeit

Osalevad riigid

AT, CZ, IE, UK, DE, NL, üle-euroopaline organisatsioon

Toetus1

200,000

b) Uuenduslike lähenemisviiside toetamine Euroopa spordikorralduse tõhustamiseks: Hea juhtimistava spordis on spordiorganisatsioonide iseseisvuse ja eneseregulatsiooni eeltingimus. Käesolev toetus antakse riikidevahelistele võrgustikele, mille eesmärk on Euroopa mõõtme arendamine spordis. Eelnimetatud võrgustike eesmärk on ka spordiorganisatsioonide haldussuutlikkuse tõhustamine ja Euroopa spordi konkurentsivõime suurendamine.

Rahastatavad projektid on:

Nimi

Sport 4 Good Governance (S4G)

Eesmärgid

Heade juhtimistavade edendamine ja toetamine spordiorganisatsioonides

Vastutav organisatsioon

Euroopa Olümpiakomitee ELi büroo

Osalevad riigid

BE, CR, CY, DE, DK, EE, HR, IT, NL, SI, CH, üle-euroopaline organisatsioon

Toetus1

200,000

Nimi

Hea juhtimistava kohaliku tasandi spordis

Eesmärgid

Organisatsioonilise suutlikkuse suurendamine

Vastutav organisatsioon

Rahvusvaheline Spordi- ja Kultuuriassotsiatsioon

Osalevad riigid

CZ, DE, DK, EE, ES, FR, IT, IE, RO, UK, üle-euroopaline organisatsioon

Toetus

€200,000

Nimi

Treeningute juhendamise kooskõlastatud Euroopa koordinatsioonivõrgustiku (CoachNet) edasiarendamine

Eesmärgid

Treeningute juhendamise täiustamiseks mõeldud koordinatsioonisüsteemi loomine

Vastutav organisatsioon

Leedsi Ülikool

Osalevad riigid

DE, ES, FI, FR, HU, IE, NL, PT

Toetus1

€200,000

Nimi

European Rugby League Governance Foundation Project

Eesmärgid

Euroopa mõõtme loomine ragbiliigas

Vastutav organisatsioon

Rugby League European Federation

Osalevad riigid

CZ, DE, FR, IE, IT, LV, NL, SE, UK

Toetus1

€100,000

Nimi

Jalgpalli juhtimistava edendamine jalgpallisõprade kaasamise ja klubi liikmesuse kaudu

Eesmärgid

Tõhustada jalgpallisõprade ja -klubide vahelist seotust

Vastutav organisatsioon

Supporters Direct

Osalevad riigid

BE, DE, ES, FR, IT, PT, SE, UK

Toetus1

€200,000

Nimi

Better Boards, Stronger Sport

Eesmärgid

Spordiorganisatsioonide juhtkondade tõhususe parandamine

Vastutav organisatsioon

Sport and Recreation Alliance

Osalevad riigid

EE, FI, HU, IE, PL ja riikidevahelised spordivõrgustikud

Toetus1

€125,000

Nimi

Hea juhtimistava edendamine rahvusvahelistes spordiorganisatsioonides

Eesmärgid

Juhiste ja lahenduste väljatöötamine, et parandada rahvusvaheliste ja Euroopa spordiorganisatsioonide juhtimistava

Vastutav organisatsioon

Danish Institute for Sports Studies / Play the Game

Osalevad riigid

BE, CH, DE, DK, NL, SI, UK

Toetus1

€200,000

Nimi

Euroopa spordi tipptaseme ABC (piljarditšempionite akadeemia)

Eesmärgid

Piljardiorganisatsioonide organisatsioonilise ja institutsioonilise suutlikkuse parandamine

Vastutav organisatsioon

Bulgaaria Piljardiliit (Bulgarian Billiard Federation)

Osalevad riigid

BG, CZ, PL, RO, SI

Toetus1

€130,000

1 Ümardatud summad

Euroopa Liidu roll spordis

Euroopa Liidu roll on liikmesriikide poolt rakendatavate meetmete toetamine, täiendamine ja kooskõlastamine ning Euroopa mõõtme arendamine spordis. Euroopa Liidu toimimise lepingu artikli 165 kohaselt Euroopa Liit „panustab Euroopa spordiküsimuste edendamisse, võttes arvesse selle eripära, vabatahtlikkusel põhinevaid struktuure ning selle sotsiaalset ja kasvatuslikku funktsiooni… [Liidu tegevusega püütakse] arendada Euroopa mõõdet spordis spordivõistluste aususe ning avatuse ja sporditöö eest vastutavate asutuste omavahelise koostöö edendamise ning sportlaste, iseäranis noorte sportlaste füüsilise ja vaimse puutumatuse kaitsmise kaudu.”

Välja pakutud spordivaldkonna Euroopa Liidu allprogramm on üks osa haridust, koolitust ja noorsugu toetavast suuremast programmist („Erasmus for All”), millele komisjon annab oma heakskiidu käesoleva kuu jooksul. Komisjoni on teinud ettepaneku 15,2 miljardi euro suuruse toetuse andmiseks programmile „Erasmus for All” ajavahemikuks 2014‑2020 (vt IP/11/857).

Lisateave:

Androulla Vassiliou koduleht:

http://ec.europa.eu/commission_2010-2014/vassiliou/index_en.htm

Spordi veebileht:

http://ec.europa.eu/sport/index_en.htm

Kontaktisikud:

Dennis Abbott (+32 2 295 92 58)

Dina Avraam (+32 2 295 96 67)


Side Bar