Navigation path

Left navigation

Additional tools

Европейска комисия — Съобщение за медиите

ЕС: червен картон за насилието и нетолерантността в спорта

Брюксел, 8 ноември 2011 г. Европейската комисия отпусна безвъзмездни средства в подкрепа на инициативи за справяне с насилието и нетолерантността в спорта и с цел подобряване на начина, по който се организира практикуването на спорт в Европа. Дванадесет транснационални проекта получиха безвъзмездни средства в размер между 125 000 и 200 000 евро (вж. подробностите по-долу) като част от пакет, включващ „подготвителни действия“, които имат за цел да създадат необходимите условия за стартирането на подпрограма на ЕС в областта на спорта, която ще подпомага също така кампании по места за насърчаване на физическата дейност, социалното приобщаване чрез спорт и борбата с допинга.

Андрула Василиу, европейски комисар по въпросите на образованието, културата, многоезичието и младежта, заяви: „Оказването на подкрепа на спорта на местно равнище е сред моите приоритети. Без финансовата подкрепа на ЕС много стойностни инициативи в областта на спорта биха останали нереализирани. Много се радвам, че тези 12 проекта получават финансиране от страна на ЕС и им пожелавам успехи.“

Контекст: Проектите, финансирани в рамките на „Подготвителните действия“ за 2011 г.

Подкрепата от страна на ЕС обхваща две области:

а) Превенция на насилието и нетолерантността в спорта и борба с тях: Проектите, избрани в тази област, подкрепят новаторски транснационални мрежи, насочени към превенцията на насилието и дискриминацията и към борбата с тях. Финансирането подкрепя обмена на добри практики между спортния сектор, образователните институции, организациите на спортните привърженици, неправителствените организации и националните и местните органи с цел насърчаване на зачитането на основните европейски ценности в спорта.

Финансират се следните проекти:

Наименование

ELYS - Educational LABs for European Young Supporters (Образователни лаборатории за млади европейски спортни привърженици)

Цели

Младите хора се възпитават да се борят с насилието в спорта

Водеща организация

Regional Committee CONI, Lombardy (Регионален комитет на Италианския национален олимпийски комитет в Ломбардия)

Участващи държави

Гърция, Испания, Ирландия, Италия, Нидерландия, Норвегия, Португалия, Румъния, Обединено кралство

Безвъзмездни средства

200 000 евро

Наименование

Prevention of sexualized violence in sport (Превенция на сексуалното насилие в спорта)

Цели

Създаване на мрежа от експерти и организации за превенция на сексуалното насилие в спорта

Водеща организация

Deutsche Sportjugend im Deutschen Olympischen Sportbund e.V.

Участващи държави

Германия, Гърция, Норвегия, Обединеното кралство, Чешка република, Испания, Кипър, Дания, Белгия, Словения

Безвъзмездни средства

200 000 евро

Наименование

Preventing and fighting homophobic violence and intolerance in sport - Pride in Sport (Превенция на хомофобското насилие и нетолерантност в спорта и борба с тях — Гордост в спорта)

Цели

Разработване на мрежа за борба с хомофобията в спорта

Водеща организация

European Gay & Lesbian Sport Federation

Участващи държави

Германия, Франция, Унгария, Словения, Обединено кралство, организация от европейски мащаб

Безвъзмездни средства1

160 000 евро

Наименование

Pro Supporters - Prevention through empowerment (Pro Supporters — превенция чрез предоставяне на повече права)

Цели

Разработване на мерки за борба с насилието и расизма във футбола чрез превантивни схеми, разчитащи на привържениците в цяла Европа

Водеща организация

Fonds Wiener Institut für internationalen Dialog und Zusammenarbeit

Участващи държави

Австрия, Чешка република, Ирландия, Обединено кралство, Германия, Нидерландия, организация от европейски мащаб

Безвъзмездни средства1

200 000 евро

б) Насърчаване на новаторски подходи за подобряване на организацията на спорта в Европа: Доброто управление е предпоставка за независимостта и саморегулирането на спортните организации. Финансирането подкрепя транснационални мрежи, насочени към разработването на европейско измерение в спорта. Тези мрежи имат за цел също така да укрепят административния капацитет на спортните организации и да повишат състезателното ниво на спорта в Европа.

Финансират се следните проекти:

Наименование

Sport 4 Good Governance (S4G) (Спорт за добро управление)

Цели

Подкрепа и насоки за добро управление в спортните организации

Водеща организация

EU Office of the European Olympic Committees (Бюро на Европейските олимпийски комитети към ЕС)

Участващи държави

Белгия, Кипър, Германия, Дания, Естония, Хърватия, Италия, Нидерландия, Словакия, Швейцария, организация от европейски мащаб

Безвъзмездни средства1

200 000 евро

Наименование

Good governance in grassroots' sports (Добро управление на спорта на местно равнище)

Цели

Повишаване на организационния капацитет

Водеща организация

International Sport and Culture Association

Участващи държави

Чешка република, Германия, Дания, Естония, Испания, Франция, Италия, Ирландия, Румъния, Обединено кралство, организация от европейски мащаб

Безвъзмездни средства

200 000 евро

Наименование

The further development of a coordinated network for sport coaching in Europe (Доразработване на координирана мрежа на спортните треньори в Европа) (CoachNet)

Цели

Създаване на координирана система за подобряване работата на спортните треньори

Водеща организация

Leeds Metropolitan University

Участващи държави

Германия, Испания, Финландия, Франция, Унгария, Ирландия, Нидерландия, Португалия

Безвъзмездни средства1

200 000 евро

Наименование

European Rugby League Governance Foundation Project (Проект за управление на европейската ръгби лига)

Цели

Изграждане на европейско измерение в ръгби лигата

Водеща организация

Rugby League European Federation

Участващи държави

Чешка република, Германия, Франция, Ирландия, Италия, Латвия, Нидерландия, Швеция, Обединено кралство

Безвъзмездни средства1

100 000 евро

Наименование

Improving football governance through supporter involvement and community ownership (Подобряване на управлението във футбола посредством привличането на спортните привърженици и обществеността)

Цели

Привличане на спортните привърженици към организацията и ръководството на клубовете

Водеща организация

Supporters Direct

Участващи държави

Белгия, Германия, Испания, Франция, Италия, Португалия, Швеция, Обединено кралство

Безвъзмездни средства1

200 000 евро

Наименование

Better Boards, Stronger Sport (По-добри управителни съвети за по-силен спорт)

Цели

Насърчаване на ефективността на управителните съвети в спортните организации

Водеща организация

Sport and Recreation Alliance

Участващи държави

Естония, Финландия, Унгария, Ирландия, Полша и транснационални спортни мрежи

Безвъзмездни средства1

125 000 евро

Наименование

Action for Good Governance in International Sports organisations (Действие за добро управление в международните спортни организации)

Цели

Определяне на насоки и възможни решения за подобряване на управлението на международни и европейски спортни организации

Водеща организация

Danish Institute for Sports Studies / Play the Game

Участващи държави

Белгия, Швейцария, Германия, Дания, Нидерландия, Словения, Обединено кралство

Безвъзмездни средства1

200 000 евро

Наименование

European ABC (Academy for Billiard Champions) on the way to Sport Excellence (Европейска академия за шампиони по билярд на път към спортното съвършенство)

Цели

Подобряване на организационния и институционния капацитет на организациите по билярд

Водеща организация

Bulgarian Billiard Federation

Участващи държави

България, Чешка република, Полша, Румъния, Словения

Безвъзмездни средства1

130 000 евро

1 Закръглени суми

Ролята на ЕС в спорта

Ролята на ЕС е да подкрепя, допълва и координира действията на държавите-членки и да развива европейското измерение в спорта. Съгласно член 165 от Договора за функционирането на Европейския съюз ЕС „допринася за насърчаването на ролята на спорта в европейския живот, като отчита в същото време спецификите му, структурите, основаващи се на доброволното участие, както и неговата социална и възпитателна функция… [Действията на Съюза] целят развиване на европейското измерение в спорта чрез насърчаване на равнопоставеността и принципа на откритост в спортните състезания и сътрудничеството между организациите, отговарящи за спорта, както и чрез закрила на физическата и морална неприкосновеност на спортистите, по-специално на най-младите сред тях“.

Предложената подпрограма на ЕС в областта на спорта ще бъде част от по-всеобхватна програма в подкрепа на образованието, обучението и младежта („Еразъм за всички“), която предстои да бъде приета от Комисията по-късно този месец. Комисията предложи финансиране на програмата „Еразъм за всички“ в размер на 15,2 милиарда евро за периода 2014 — 2020 г. (IP/11/857).

За повече информация:

Уебсайт на комисар Андрула Василиу:

http://ec.europa.eu/commission_2010-2014/vassiliou/index_en.htm

Уебсайт за спорта:

http://ec.europa.eu/sport/index_en.htm

За контакти :

Dennis Abbott (+32 2 295 92 58)

Dina Avraam (+32 2 295 96 67)


Side Bar