Navigation path

Left navigation

Additional tools

Other available languages: EN FR DE ES

Eiropas Komisijas paziņojums presei

ES paziņo par jaunu atbalstu, kura mērķis ir nodrošināt piekļuvi izglītībai visiem jaunattīstības valstīs

Briselē, 2011. gada 7. novembrī. Rītdien ES paziņos par jauna finansējuma piešķiršanu Globālajai partnerībai izglītības jomā, lai uzlabotu pamatizglītības līmeni vairāk nekā 46 jaunattīstības valstīs.

Par šo jauno atbalstu tiks paziņots līdzekļu devēju konferencē Kopenhāgenā, kurā piedalīsies vairāk nekā 200 dalībnieku no vairāk nekā 40 valstīm un kuru rīko Globālā partnerība izglītības jomā, lai piešķirtu vairāk līdzekļu un uzņemtos lielākas politiskās saistības nolūkā atbalstīt Iniciatīvu "izglītībai visiem" jaunattīstības valstīs.

Pirms konferences komisārs Piebalgs sacīja: "Pēdējo desmit gadu laikā pasaulē pamatizglītības jomā ir gūts ievērojams progress. Šā progresa gūšanā ES ir bijusi būtiska loma, un, pateicoties mūsu atbalstam, kopš 2004. gada pamatskolu sākuši apmeklēt vairāk nekā 9 miljoni skolēnu. Tagad mums galvenā uzmanība jāvērš uz šīs izglītības kvalitātes uzlabošanu, tādēļ es esmu ierosinājis vismaz 20 % šā atbalsta izlietot cilvēkresursu attīstībai un sociālajai iekļaušanai. Tas šajos centienos palīdzēs arī Globālai partnerībai izglītības jomā."

ES attīstības politikas jaunajā "Pārmaiņu programmā" ierosināts stiprināt ES saistības izglītības jomā. Tajā teikts, ka ES atbalsts jāvērš uz tām nozarēm, kas veido ilgstpējīgas izaugsmes pamatu un palīdz nodrošināt, ka šī izaugsme ir iekļaujoša. Šīs nozares ietver izglītību, veselības aprūpi un sociālo aizsardzību visiem.

Globālās partnerības izglītības jomā mērķis ir panākt to, ka 67 miljoni bērnu jaunattīstības valstīs, kuri šobrīd skolu neapmeklē, sāktu apmeklēt skolu un viņiem tiktu nodrošināta kvalitatīva izglītība. Šī jaunā ES apņemšanās nozīmē, ka Globālās partnerības izglītības jomā fondam laikposmā no 2011. līdz 2013. gadam tiks piešķirti 31,8 miljoni eiro.

Fakti un skaitļi

Kopš 2004. gada, pateicoties divpusējam Komisijas atbalstam,

  • vairāk nekā 9 miljoni skolēnu ir sākuši apmeklēt pamatskolu,

  • vairāk nekā papildu 85 000 skolnieču ir sākušas apmeklēt vidusskolu,

  • ir sagatavoti vairāk nekā 720 000 pamatskolas skolotāju.

Prioritāte, kādu Komisija ir piešķīrusi izglītībai, ir atspoguļota atbalsta apjomā, kāds ir piešķirts pašreizējā programmu ciklā (2007./2008.-2013. gads).

46 valstīm piešķirtais kopējais atbalsts izglītībai ir 3,9 miljardi eiro:

  • 2,2 miljardi eiro pamatizglītībai un vidējai izglītībai,

  • 0,5 miljardi eiro tehniskai un profesionālai izglītībai un apmācībai,

  • 1,2 miljardi eiro ES programmām sadarbībai ar jaunattīstības valstīm augstākās izglītības jomā.

Papildus tiešajam atbalstam izglītībai Eiropas Komisija sniedz arī būtisku ieguldījumu, izmantojot vispārējā budžeta atbalstu, valstīm, daudzas no kurām ir apstiprinājusi Globālā partnerība izglītības jomā. Vispārējā budžeta atbalsta kopējā summa ir 3,4 miljardi eiro (2007./2008.-2013. gads), no kuriem 2,3 miljardus eiro ir apstiprinājušas valstis, kas ir iesaistījušas Globālajā partnerībā izglītības jomā.

No 46 valstīm, kas saņem atbalstu no Komisijas, 17 valstis ir nestabilas vai tās ir skāris konflikts, līdz ar to tām ir piešķirti 900 miljoni eiro (jeb 33 % mūsu finansējuma, kas paredzēts pamatizglītībai un tehniskajai un profesionālajai izglītībai un apmācībai).

Komisija ir nesen piešķīrusi jaunu finansējumu Sudānai, Dienvidsudānai (katrai 12 miljonus eiro) un Somālijai (30 miljonus eiro papildus iepriekšējam 55 miljonu eiro piešķīrumam).

Globālā partnerība izglītības jomā

Globālā partnerība izglītības jomā ir izveidota 2002. gadā un ietver 46 jaunattīstības valstis, un vairāk nekā 30 divpusējas, reģionālas un starptautiskas aģentūras, attīstības bankas, privātā sektora dalībniekus, skolotājus un vietējās un starptautiskās pilsoniskās sabiedrības grupas. Nākamajos gados paredzēts, ka partnerībai pievienosies vairāk nekā 15 jaunattīstības valstis.

Globālās partnerības izglītības jomā fonds laikposmā no 2004. līdz 2010. gadam ir piešķīris finansiālo atbalstu 2,2 miljardu ASV dolāru apmērā.

Kopš 2003. gada, pateicoties partneru sadarbībai, skolu sākuši apmeklēt 19 miljoni bērnu, ir izdalīti 200 miljoni mācību grāmatu, darbā ir pieņemti papildu 300 000 skolotāju, ir izveidoti 30 000 mācību klašu un 700 000 bērnu ir nodrošinātas brīvpusdienas.

Globālās partnerība izglītības jomā partnervalstīs 68 % meiteņu tagad beidz pamatskolu. To skolēnu skaits, kas sekmīgi pabeidz pamatskolu, ir palielinājis no 60 % 2002. gadā līdz vairāk nekā 72 % 2009. gadā, savukārt to skolēnu skaits, kuriem attiecīgajā klasē jāpaliek uz otru gadu, 3-5 gadu laikā, kopš šīs valstis ir pievienojušās partnerībai, ir samazinājies vidēji uz pusi.

Kontaktpersonas :

Catherine Ray (+32 2 296 99 21)

Wojtek Talko (+32 2 297 85 51)


Side Bar