Navigation path

Left navigation

Additional tools

Other available languages: EN FR DE

Europese Commissie - Persbericht

Europees innovatiepartnerschap is het eens over acties om ouder worden aan te grijpen als kans

Brussel, 7 november 2011. Vandaag is de stuurgroep van het proefproject inzake het Europees innovatiepartnerschap op het gebied van actief en gezond ouder worden het eens geworden over gezamenlijke acties als antwoord op de maatschappelijke uitdaging van een vergrijzende Europese bevolking. De stuurgroep bestaat uit vertegenwoordigers van het gezondheidswezen, de sociale sector, het bedrijfsleven, het maatschappelijk middenveld en overheidsinstanties. In het vandaag gepresenteerde strategische implementatieplan formuleert de stuurgroep prioritaire acties om door middel van innovatie de uitdaging van de vergrijzing aan te gaan. De overkoepelende doelstelling is ervoor te zorgen dat de gemiddelde Europese burger uiterlijk in 2020 twee jaar langer actief en gezond kan leven. Het implementatieplan is de eerste stap om deze doelstelling te bereiken, en richt zich op drie hoofdthema’s: preventie, zorg en behandeling, en zelfstandig wonen. Er zijn vijf specifieke acties vastgesteld, die volgend jaar van start zullen gaan:

  • innovatieve manieren om te waarborgen dat patiënten hun medicijnen ook innemen – een gecoördineerde actie in ten minste 30 Europese regio 's;

  • innovatieve oplossingen om te vermijden dat ouderen vallen en te bevorderen dat bij hen vroegtijdig diagnoses worden gesteld;

  • samenwerking om functieverlies en zwakheid te helpen voorkomen, met bijzondere aandacht voor slechte voedingsgewoonten;

  • verspreiding en bevordering van succesvolle innovatieve modellen voor geïntegreerde zorgverlening aan oudere patiënten met chronische ziekten, bijvoorbeeld via bewaking op afstand. Deze actie moet worden ondernomen in diverse regio 's van de EU;

  • verbetering van de toepassing van interoperabele ICT-oplossingen voor zelfstandig wonen door het vaststellen van algemene normen om ouderen te helpen langer zelfstandig, mobiel en actief te blijven.

Daarnaast wordt een vervolg gegeven aan het opzetten van netwerken en het delen van kennis met betrekking tot innovatie voor ouderenvriendelijke gebouwen en steden en een ouderenvriendelijke omgeving.

De stuurgroep roept de Europese Commissie op om belemmeringen voor innovatie op het gebied van actief en gezond ouder worden aan te pakken en een doeltreffender gebruik van de financiële middelen van de EU aan te moedigen.

De voor de Digitale Agenda bevoegde vicevoorzitter van de Europese Commissie, Neelie Kroes, de commissaris voor Gezondheid en consumentenbeleid, John Dalli, en de commissaris voor Onderzoek, innovatie en wetenschap, Máire Geoghegan-Quinn, houden toezicht op het partnerschap.

In een gezamenlijke verklaring zeiden zij: "Wij willen het leven van oudere mensen in Europa werkelijk veranderen en dat is precies wat met dit plan wordt beoogd. In deze moeilijke tijden voor Europa zijn wij verheugd dat zoveel partijen zich inzetten om de handen ineen te slaan. Enkel door hun innovatieve aanpak zijn wij in staat de uitdaging van de vergrijzing om te zetten in een unieke kans voor burgers, zorgverleners en bedrijfsleven. Wij zullen ons steentje bijdragen, bijvoorbeeld door regulering en financiering, en zullen gesprekken aangaan met regeringsvertegenwoordigers en belanghebbenden om dit plan in werkelijkheid om te zetten."

Achtergrond

Het Europees innovatiepartnerschap op het gebied van actief en gezond ouder worden maakt een integrerend deel uit van de Innovatie-Unie, een van de zeven vlaggenschipinitiatieven van de Europa 2020-strategie, waarmee wordt beoogd voor het einde van dit decennium slimme, duurzame en inclusieve groei te bewerkstelligen. De Innovatie-Unie omvat een aantal acties die erop gericht zijn om Europa op wetenschappelijk gebied een rol van wereldformaat te laten spelen, belemmeringen voor innovatie uit de weg te ruimen en de manier van samenwerken tussen de overheid en de particuliere sector radicaal te veranderen, met name via innovatiepartnerschappen tussen de Europese instellingen, de nationale en regionale overheden en het bedrijfsleven.

De stuurgroep is opgericht in mei 2011 en bestaat uit meer dan 30 belanghebbenden die afkomstig zijn uit de hele innovatieketen voor gezondheid en ouder worden, waaronder lidstaten en regio 's, belangenorganisaties van oudere patiënten, verpleegkundigen, zorgverleners en artsen, ziekenhuisvertegenwoordigers, wetenschappers, het bedrijfsleven en organisaties van risicokapitaalverstrekkers. De stuurgroep wordt voorgezeten door de voor de Digitale Agenda bevoegde vicevoorzitter van de Europese Commissie, Neelie Kroes, en de Europese commissaris voor Gezondheid en consumentenbeleid, John Dalli.

De stuurgroep heeft een eerste reeks van vijf acties geselecteerd, die als "proefacties" zullen dienen voor de verwezenlijking van de visie van het Europees innovatiepartnerschap. Op langere termijn zal de eerste groep acties worden aangevuld met nieuwe acties, in overeenstemming met prioriteiten als gezondheidsvaardigheden, patiënt-empowerment, gepersonaliseerd gezondheidsmanagement, preventie en vroegtijdige diagnose van functionele en geestelijke aftakeling, en verlenging van actief en zelfstandig wonen door middel van open en gepersonaliseerde oplossingen.

Door op de juiste manier in te spelen op de kansen die alle vormen van innovatie bieden – variërend van technologische, organisatorische en procesinnovatie tot sociale innovatie –, moedigt het partnerschap belanghebbenden aan om met zorgoplossingen te komen die ouderen in het middelpunt van hun acties plaatsen.

Het overkoepelende doel van het partnerschap is het gemiddelde aantal gezonde levensjaren in de EU tussen nu en 2020 met twee te verhogen. Dit zou een drieledig resultaat opleveren:

  • verbetering van de gezondheidstoestand en de levenskwaliteit van de Europeanen, vooral van ouderen;

  • verbetering van de duurzaamheid en doeltreffendheid van stelsels van sociale en gezondheidszorg;

  • versterking van het concurrentievermogen van de EU door een beter ondernemingsklimaat voor innovatie.

Procedure / Volgende stappen

De Europese Commissie zal nauw samenwerken met de nationale regeringen en een breed scala van belanghebbenden om vaart te zetten achter het strategisch implementatieplan. Volgend jaar zal zij oproepen doen voor een inbreng van andere belanghebbenden dan die welke hebben deelgenomen aan de stuurgroep, met het oog op de gezamenlijke uitvoering van de in het strategische implementatieplan genoemde prioriteiten en acties.

Voor meer informatie:

Website van het Europees innovatiepartnerschap op het gebied van actief en gezond ouder worden:

http://ec.europa.eu/active-healthy-ageing

Website van Neelie Kroes:

http://ec.europa.eu/commission_2010-2014/kroes/

Website van John Dalli:

http://ec.europa.eu/commission_2010-2014/dalli/

Persberichten van de leden van de stuurgroep zijn te vinden op: http://ec.europa.eu/research/innovation-union/index_en.cfm?section=active-healthy-ageing&pg=steering-group-press

Volg commissaris Kroes op Twitter:

http://twitter.com/neeliekroeseu

Website van DG Gezondheid en consumenten over het partnerschap:

http://ec.europa.eu/health/ageing/innovation/index_en.htm

Het strategische implementatieplan:

http://ec.europa.eu/research/innovation-union/index_en.cfm?section=active-healthy-ageing&pg=implementation-plan

Website van de Digitale agenda: http://ec.europa.eu/digital-agenda

Relevante persdossiers:

IP/10/1288, IP/10/581, IP/10/1609, MEMO/10/199, MEMO/10/200, IP/11/519

Contacts :

Frédéric Vincent (+32 2 298 71 66)

Aikaterini Apostola (+32 2 298 76 24)


Side Bar