Navigation path

Left navigation

Additional tools

Europeiska kommissionen – Pressmeddelande

Den digitala agendan – Kommissionen anslår 600 000 euro till ett nytt centrum för mediamångfald och fria medier

Bryssel den 7 november 2011. Europeiska kommissionen kommer att inrätta ett centrum för mediamångfald och fria medier inom ramen för Robert Schuman-centrumet för högre studier vid Europeiska universitetsinstitutet (EUI) i Florens. Centrumet får ett anslag på 600 000 euro. Centrumet kommer att öppna i december 2011 och kommer att ledas av professor Pier Luigi Parcu. Arbetet kommer att inriktas på att utveckla nya idéer för hur mediamångfalden och de fria medierna bäst kan säkras och på att höja kvaliteten på diskussionen om mediamångfalden i Europa.

I samband med att Neelie Kroes, EU-kommissionens vice ordförande med ansvar för den digitala agendan, presenterade planerna för centrumet sade hon följande: ”Mediamångfald och fria medier är av avgörande betydelse för yttrandefriheten. Det nya centrumet har en mycket viktig uppgift när det gäller att utveckla och prova nya idéer för mediamångfald och fria medier som kan berika den offentliga debatten och det politiska arbetet.

Centrumet kommer att följande fyra huvudsakliga uppgifter: Teoretisk och tillämpad forskning (skriftserier, politiska studier, observation av mediamångfalden), debatter, utbildningsverksamhet (akademiska seminarier, sommarkurser) och spridning av forskningsresultat.

EUI har utsetts till värdinstitution för centrumet tack vare sin mångåriga erfarenhet på området styrelseformer i EU.

Initiativet är ännu ett led i kommissionens strävanden att stärka mediamångfald och fria medier i Europa och att fastställa huruvida det krävs ytterligare åtgärder på EU-nivå eller på nationell eller regional nivå. Kommissionen har också nyligen inrättat en högnivågrupp på samma område, vilken leds av Vaira Vike-Freiberga (se (IP/11/1173). Kommissionen håller också på att inrätta en bred intressegrupp för mediernas framtid som kommer att börja sitt arbete inom en snart framtid.

Bakgrund

EU-medborgarnas grundläggande rätt till yttrande- och informationsfrihet slås fast i artikel 11 i Europeiska unionens stadga om de grundläggande rättigheterna och i samma artikel anges också att mediernas frihet och mångfald ska respekteras. Mediernas frihet och mediamångfalden är grunden för ett fritt och demokratiskt samhälle och därmed också för EU:s grundläggande demokratiska och samhälleliga värderingar. Trots detta förekommer det oroväckande nog att både politiska krafter och privata aktörer försöker kringskära dessa grundläggande rättigheter.

Den snabba utvecklingen inom informations- och kommunikationstekniken har möjliggjort avsevärt lägre distributionskostnader och även gjort det lättare för nya medier att ta sig in på marknaden. Samtidigt har utvecklingen skapat ett antal problem för beslutsfattarna, bland annat genom att de nya medierna innebär att den givna affärsmodellen för skriftliga medier måste ifrågasättas.

Både EU-kommissionen och Europaparlamentet engagerar sig aktivt för att värna om mediamångfalden och fria medier. Under 2011 vidtog kommissionen flera åtgärder för att säkra att de nationella lagstiftningarna på området är förenliga med EU-lagstiftningen. I januari 2011 tog vice ordförande Neelie Kroes bland annat upp den ungerska medialagen till diskussion. Man diskuterade huruvida lagen var förenlig med EU-lagstiftningen i allmänhet och med direktivet om audiovisuella medietjänster i synnerhet. Ungerns regering gick med på att ändra medialagen på fyra punkter, närmare bestämt bestämmelserna om i) skyldigheten att tillhandahålla en balanserad täckning, ii) ursprungslandsprincipen, iii) registreringskraven och iv) stötande innehåll. Ungerns regering antog de avtalade ändringarna den 7 mars 2011.

Centrumet finansieras med medel från ett anslag som ursprungligen öronmärktes för programmet ”Erasmus för journalister”, vilket initierades av EU-parlamentarikern Paul Rübig.

Länkar

Robert Schuman-centrumet för högre studier

http://www.eui.eu/DepartmentsAndCentres/RobertSchumanCentre/Index.aspx

Europeiska universitetsinstitutet:

http://www.eui.eu/Home.aspx

Genomförbarhetsstudie avseende Erasmus för journalister

http://ec.europa.eu/information_society/media_taskforce/mobility/index_en.htm

EU-kommissionens arbetsgrupp för media

http://ec.europa.eu/information_society/media_taskforce/index_en.htm

Webbplatsen för den digitala agendan:

http://ec.europa.eu/digital-agenda

Neelie Kroes webbplats:

http://ec.europa.eu/commission_2010-2014/kroes/

Följ Neelie Kroes på Twitter:

http://twitter.com/neeliekroeseu

Kontaktpersoner :

Ryan Heath (+32 2 296 17 16)

Linda Cain (+32 2 299 90 19)


Side Bar