Chemin de navigation

Left navigation

Additional tools

Európska komisia – Tlačová správa

Digitálna agenda: Komisia prideľuje 600 000 EUR pre nové Centrum pre pluralitu a slobodu médií

Brusel 7. novembra 2011 Európska komisia zriaďuje vo Florencii v Európskom univerzitnom inštitúte (EUI) Robert Schuman Centre for Advanced Studies (Centrum Roberta Schumana pre vyššie štúdium) Centrum pre pluralitu a slobodu médií s grantom 600 000 EUR. Centrum, ktoré sa otvorí v decembri 2011 a ktoré bude viesť profesor Pier Luigi Parcu, bude rozvíjať nové myšlienky týkajúce sa spôsobu zaistenia vysoko rozmanitých a slobodných médií a pracovať na zvýšení kvality pri uvažovaní o pluralizme médií v Európe

V súvislosti s oznámením o novom centre podpredsedníčka Európskej komisie zodpovedná za digitálnu agendu Neelie Kroesová povedala: „Sloboda prejavu závisí okrem iného aj od rozmanitých a slobodných médií. Nové centrum má mimoriadne dôležitú úlohu – rozvíjať a skúmať myšlienky o pluralizme a slobode médií, ktoré môžu obohatiť verejnú diskusiu a politiku.“

Centrum sa bude zaoberať štyrmi špecifickými aktivitami: teoretickým a aplikovaným výskumom (cyklus pracovných dokumentov, politické štúdie, pozorovania v oblasti pluralizmu médií), diskusie, vzdelávacie a školiace aktivity (akademické semináre, letná škola) a šírenie výsledkov a záverov.

EUI bol zvolený za hostiteľa centra z dôvodu dlhoročných skúseností v oblasti európskej správy.

Táto iniciatíva je ďalším krokom pokračujúceho záväzku Komisie zlepšiť ochranu pluralizmu a slobody médií v Európe a stanoviť, či treba prijať ďalšie opatrenia na európskej alebo vnútroštátnej a regionálnej úrovni. Nedávno bola pre túto oblasť zriadená skupina na vysokej úrovni, ktorú vedie Dr. Vaira Vike-Freibergová (pozri (IP/11/1173)). Komisia takisto zriaďuje skupinu viacerých zúčastnených strán, ktorá sa bude zaoberať budúcnosťou médií a ktorá začne pracovať v blízkej budúcnosti

Súvislosti

Právo na slobodu prejavu a právo na informácie je zakotvené v článku 11 Charty základných práv EÚ, v ktorom sa uvádza, že sloboda a pluralizmus médií sa musí rešpektovať, pretože je základným kameňom každej slobodnej a demokratickej spoločnosti a východiskom demokratických a spoločenských hodnôt EÚ. Na efektívne uplatňovanie týchto práv môžu škodlivo pôsobiť činitelia z verejnej i súkromnej sféry, a preto zostáva zdrojom obáv.

Je takisto potrebné poznamenať, že vývoj informačných a komunikačných technológií umožnil významné zníženie distribučných nákladov a prekážok pre vstup nových mediálnych zdrojov, medzi tvorcami politiky však vyvolal aj obavu z ohrozenia mediálnej rozmanitosti, napríklad spochybňovaním ustáleného obchodného modelu tlačových médií.

Európska komisia, rovnako ako Európsky parlament, sa aktívne angažujú v otázke zachovania slobody a pluralizmu médií. Komisia v roku 2011 podnikla viaceré kroky, aby zabezpečila súlad vnútroštátnych právnych predpisov s legislatívou EÚ. V januári 2011 sa podpredsedníčka Kroesová vyjadrila k najzávažnejším otázkam maďarského mediálneho zákona a jeho súladu s legislatívou EÚ vo všeobecnosti a konkrétne so smernicou o audiovizuálnych mediálnych službách. Maďarská vláda sa zaviazala zmeniť štyri aspekty maďarského mediálneho zákona: i) povinnosť vyváženého spravodajstva, ii) zásada krajiny pôvodu, iii) registračné požiadavky a iv) urážlivý obsah. Dohodnuté zmeny a doplnenia maďarská vláda prijala 7. marca 2011.

Financovanie centra sa poskytuje z fondov pôvodne určených pre program „Erasmus for Journalists – Erasmus pre novinárov“, ktorý navrhol poslanec EP Paul Rübig.

Užitočné odkazy

Robert Schuman Centre for Advanced Studies:

http://www.eui.eu/DepartmentsAndCentres/RobertSchumanCentre/Index.aspx

Adresa hlavnej stránky European University Institute (URL):

http://www.eui.eu/Home.aspx

Štúdia uskutočniteľnosti programu „Erasmus for Journalists“:

http://ec.europa.eu/information_society/media_taskforce/mobility/index_en.htm

Pracovná skupina Európskej komisie pre médiá: http://ec.europa.eu/information_society/media_taskforce/index_en.htm

Webová stránka digitálnej agendy:

http://ec.europa.eu/digital-agenda

Webová stránka Neelie Kroesovej:

http://ec.europa.eu/commission_2010-2014/kroes/

Neelie Kroesová na Twitteri:

http://twitter.com/neeliekroeseu

Kontaktné osoby:

Ryan Heath (+32 2 296 17 16)

Linda Cain (+32 2 299 90 19)


Side Bar