Navigation path

Left navigation

Additional tools

Euroopa Komisjon – Pressiteade

Digitaalarengu tegevuskava: Euroopa Komisjon eraldab 600 000 eurot uue meediapluralismi ja -vabaduse keskuse jaoks

Brüssel, 7. november 2011. Euroopa Komisjon loob Firenzes Euroopa Ülikool-Instituudi (EUI) Robert Schumani nimelises süvauuringute keskuses meediapluralismi ja -vabaduse keskuse ning toetab seda 600 000 euroga. Keskuses alustatakse professor Pier Luigi Parcu juhatusel tööd detsembris 2011. Selles arendatakse välja uusi ideid mitmekesise ja vaba meedia tagamiseks ning töötatakse selle nimel, et muuta kvaliteetsemaks arutelud meediapluralismi üle Euroopas.

Uuest keskusest teatades ütles Euroopa Komisjoni asepresident, digitaalarengu volinik Neelie Kroes: „Sõnavabadus sõltub osaliselt mitmekesise ja vaba meedia olemasolust. Uuel keskusel on täita tähtis ülesanne, töötades välja ja katsetades meediapluralismi ja meediavabadusega seotud ideid, mis rikastavad avalikku arutelu ja poliitikat.

Keskusel on neli konkreetset tegevusala: teoreetilised ja rakendusuuringud (töödokumentide sarjad, poliitikauuringud, meediapluralismi vaatluskeskus), arutelud, haridus- ja koolitustegevus (akadeemilised seminarid, suvekool) ning tulemuste levitamine.

Keskus otsustati luua EUI juurde tänu viimase pikaajalisele kogemusele Euroopa avaliku halduse valdkonnas.

Kõnealune algatus on samm edasi komisjoni jätkuvates püüdlustes parandada meediapluralismi ja -vabaduse põhimõtete kaitsmist Euroopas ning selgitada välja, kas Euroopa või liikmesriikide ja piirkondlikul tasandil tuleb võtta lisameetmeid. Selle teema käsitlemiseks asutas komisjon hiljuti kõrgetasemelise töörühma, mille tööd juhib dr Vaira Vike-Freiberga (vt (IP/11/1173). Samuti asutab komisjon meedia tulevikuga seonduvate küsimuste käsitlemiseks eri sidusrühmi hõlmava töörühma, mis peaks peatselt tegevust alustama.

Taust

Õigus sõna- ja teabevabadusele on sätestatud ELi põhiõiguste harta artiklis 11, mille kohaselt tuleb austada massiteabevahendite vabadust ja mitmekesisust. See õigus on iga vaba ja demokraatliku ühiskonna alustala ning ELi demokraatlike ja ühiskondlike põhiväärtuste seisukohast äärmiselt oluline. Selle õiguse tõhus kasutamine, mida võivad takistada nii valitsusasutused kui ka erasektor, teeb endiselt muret.

Samuti on oluline märkida, et info- ja kommunikatsioonitehnoloogia arengu tulemusel on oluliselt kahanenud levitamiskulud ning vähenenud uute meediakanalite esilekerkimise tõkked, pannes näiteks proovile trükimeedia kehtiva ärimudeli, kuid samas valmistab see areng poliitikakujundajatele muret seoses meedia mitmekesisusega.

Nii Euroopa Komisjon kui ka Euroopa Parlament on aktiivselt aidanud kaasa meediavabaduse ja meediapluralismi säilitamisele. Komisjon on võtnud 2011. aastal mitu meedet siseriiklike õigusaktide ja ELi õiguse vahelise vastavuse tagamiseks. Eelkõige käsitles asepresident Kroes 2011. aasta jaanuaris tõsiseid probleeme seoses Ungari meediaseadusega ning selle vastavusega üldiselt ELi õigusaktidele ning konkreetselt audiovisuaalmeedia teenuste direktiivile. Ungari valitsus lubas muuta Ungari meediaseadust seoses nelja punktiga: i) tasakaalustatud kajastamise kohustus, ii) päritoluriigi põhimõte, iii) registreerimisnõuded ja iv) solvav sisu. Ungari valitsus võttis muudatused vastu 7. märtsil 2011.

Keskust rahastatakse vahenditest, mis olid algselt määratud EP liikme Paul Rübigi ettepandud programmi „Erasmus ajakirjanikele” jaoks.

Kasulikud lingid

Robert Schumani nimeline süvauuringute keskus:

http://www.eui.eu/DepartmentsAndCentres/RobertSchumanCentre/Index.aspx

Euroopa Ülikool-Instituudi kodulehekülg:

http://www.eui.eu/Home.aspx

Programmi „Erasmus ajakirjanikele” teostatavusuuring:

http://ec.europa.eu/information_society/media_taskforce/mobility/index_en.htm

Euroopa Komisjoni meedia töörühm:

http://ec.europa.eu/information_society/media_taskforce/index_en.htm

Digitaalarengu tegevuskava veebisait:

http://ec.europa.eu/digital-agenda

Neelie Kroesi veebisait:

http://ec.europa.eu/commission_2010-2014/kroes/

Neelie Kroes Twitteris:

http://twitter.com/neeliekroeseu

Kontaktisikud:

Ryan Heath (+32 2 296 17 16)

Linda Cain (+32 2 299 90 19)


Side Bar