Navigation path

Left navigation

Additional tools

Европейска комисия — Съобщение за медиите

Програма в областта на цифровите технологии: Европейската комисия предоставя 600 хил. евро за нов център за плурализъм и свобода на медиите

Брюксел, 7 ноември 2011 г. Европейската комисия предоставя безвъзмездно 600 хил. евро на влизащия в състава на Европейския университетски институт Център „Робер Шуман“ за авангардни изследвания с цел във Флоренция да бъде създаден Център за плурализъм и свобода на медиите. Центърът ще започне да функционира през декември 2011 г. под ръководството на проф. Пиер Луиджи Парку. В него ще се разработват нови идеи за това, как да се осигури висока степен на медийна свобода и разнообразие, а също така ще се работи за повишаване на качеството на разсъжденията относно медийния плурализъм в Европа.

При обявяването на новия център заместник-председателят на Европейската комисия и комисар по цифровите технологии Нели Крус заяви: „Свободата на изразяване на мнение зависи отчасти от наличието на разнообразни и свободни медии. Новият център има важна задача да разработва и изпробва идеи относно плурализма и свободата на медиите, което може да обогати публичните дискусии и политиката.“

Центърът ще извършва четири специфични дейности: теоретични и приложни изследвания (поредица от работни документи, политически изследвания, наблюдения върху медийния плурализъм), дискусии, образование и обучение (академични семинари, лятна школа), както и разпространение на резултати и крайни продукти.

Европейският университетски институт е избран за домакин на центъра поради дългогодишния си опит в областта на европейското управление.

Тази инициатива е следваща крачка в изпълнението на текущия ангажимент на Комисията за укрепване на плурализма и свободата на медиите в Европа и установяване дали се налагат допълнителни мерки на европейско или на национално и регионално равнище. Неотдавна тя създаде група на високо равнище по тази тема с ръководител д-р Вайра Вике-Фрейберга (вж IP/11/1173). Комисията също така започна формирането на работна група с участието на множество заинтересовани страни относно бъдещето на медиите, която ще започне дейността си в близко бъдеще.

Контекст

Правото на свобода на изразяване на мнение и свобода на информация е заложено в член 11 от Хартата на основните права на Европейския съюз, който постановява зачитане на свободата и плурализма на медиите. Те представляват основополагащите елементи за всяко свободно и демократично общество и са от съществено значение за демократичните и общностните ценности, на които се базира ЕС. Отрицателно въздействие върху ефективното ползване на тези права могат да окажат както държавни органи, така и частни субекти, а това продължава да е източник на безпокойство.

Важно е да се отбележи, че развитието на информационните и комуникационните технологии позволи значително да се снижат разходите за разпространение и да се намалят пречките за навлизане на нови медийни източници, но то също така породи увеличение на загрижеността сред политиците относно медийното многообразие — например поради възникващите предизвикателства към установения бизнес модел на печатната преса.

Както Европейската комисия, така и Европейският парламент са загрижени за свободата и плурализма на медиите и работят за тяхното запазване. Комисията предприе през 2011 г. няколко действия, за да осигури съвместимостта на националното право с европейското. По-конкретно, през януари 2011 г. заместник-председателят Крус взе отношение по някои от най-значителните проблеми във връзка с унгарския закон за медиите и неговата съвместимост с правото на ЕС като цяло и по-специално с Директивата за аудиовизуалните медийни услуги. Унгарското правителство пое ангажимент да промени унгарския закон за медиите по следните четири въпроса: i) задължението за балансираното отразяване; ii) принципа на държавата на произход; iii) изискванията за регистрация; и iv) обидното съдържание. Договорените изменения бяха приети от унгарското правителство на 7 март 2011 г.

Финансирането на центъра е от средства, предвидени първоначално за програмата „Еразъм за журналисти“, предложена от члена на Европейския парламент г-н Паул Рюбиг.

Полезни линкове

Център „Робер Шуман“ за авангардни изследвания

http://www.eui.eu/DepartmentsAndCentres/RobertSchumanCentre/Index.aspx

Начална страница на уебсайта на Европейския университетски институт:

http://www.eui.eu/Home.aspx

Проучване за осъществимостта на „Еразъм за журналисти“

http://ec.europa.eu/information_society/media_taskforce/mobility/index_en.htm

Работна група на Европейската комисия в областта на медиите: http://ec.europa.eu/information_society/media_taskforce/index_en.htm

Уебсайт на Програмата в областта на цифровите технологии:

http://ec.europa.eu/digital-agenda

Уебсайт на Нели Крус: http://ec.europa.eu/commission_2010-2014/kroes/

Нели Крус в „Туитър“: http://twitter.com/neeliekroeseu

За контакти:

Ryan Heath (+32 2 296 17 16)

Linda Cain (+32 2 299 90 19)


Side Bar