Navigation path

Left navigation

Additional tools

Európska komisia – Tlačová správa

Digitálna agenda: podpora digitalizácie kultúry EÚ s cieľom vystupňovať rast

Brusel 28. októbra 2011 - Európska komisia prijala odporúčanie, v ktorom členské štáty EÚ žiada, aby zintenzívnili svoje úsilie, spoločne využívali svoje zdroje a zaangažovali súkromný sektor do procesu digitalizácie kultúrnych materiálov. Sú to nevyhnutné kroky, ak chceme masovejšie sprístupniť európske kultúrne dedičstvo a zintenzívniť rast európskeho kreatívneho priemyslu. Digitalizovaný materiál by sa mal sprístupniť pomocou Europeany, európskej digitálnej knižnice, archívu a múzea v jednom (pozri www.europeana.eu).

Komisia vo svojom odporúčaní vyzýva členské štáty, aby vypracovali solídne plány a vytvárali partnerstvá s cieľom umiestniť do roku 2015 na Europeanu 30 miliónov objektov (na porovnanie: v súčasnosti je na nej dostupných 19 miliónov objektov), sprístupniť online viac materiálu chráneného autorským právom a materiálu, ktorý nie je komerčne dostupný a prispôsobiť vnútroštátne právne predpisy a stratégie tak, aby sa zabezpečilo dlhodobé uchovanie digitálnych materiálov.

Podpredsedníčka Európskej komisie zodpovedná za digitálnu agendu Neelie Kroesová vyhlásila: „Európa má pravdepodobne najväčšie kultúrne dedičstvo na svete. Nemôže si dovoliť premeškať príležitosti, ktoré ponúka digitalizácia, a riskovať kultúrny úpadok. Digitalizácia prináša kultúru do domácností a je cenným zdrojom pre vzdelávanie, cestovný ruch, hry, animáciu a celý kreatívny priemysel. Investície do digitalizácie povedú k vytváraniu nových spoločností a k vzniku nových pracovných príležitostí.

Europeana začala fungovať v roku 2008 a pôvodne obsahovala 2 milióny objektov. V súčasnosti ich obsahuje vyše 19 miliónov a sú dostupné prostredníctvom intuitívnejšieho a interaktívnejšieho rozhrania. V odporúčaní sa, so zámerom dosiahnuť vyváženejšie zloženie príspevkov z celej Európy, stanovujú ciele minimálneho prispievania obsahom do roku 2015 pre všetky členské štáty.

Odporúčanie vychádza zo záverov rady múdrych (skupina pre reflexiu na vysokej úrovni) o sprístupňovaní európskeho kultúrneho dedičstva online, zriadenej v roku 2010 (pozri IP/11/17).

Navrhovanie opatrení na podporu kultúrneho a kreatívneho odvetvia, ako aj zaistenie udržateľného modelu financovania Europeany patria k cieľom digitálnej agendy pre Európu (pozri IP/10/581, MEMO/10/199 a MEMO/10/200).

Súvislosti

Sprístupniť kultúrne dedičstvo online znamená, že k nemu majú prístup občania na celom území Európy a môžu ho využívať kedykoľvek na trávenie voľného času, vzdelávanie či prácu. Zdigitalizovaný materiál môže slúžiť na komerčné i nekomerčné účely, napríklad vytváranie vzdelávacieho a edukačného obsahu, dokumentácií a turistických aplikácii. Na európsky kreatívny priemysel v súčasnosti pripadá 3,3 % HDP EÚ a 3 % pracovných miest, pričom vďaka digitalizácii získa toto odvetvie nesmierne hospodárske príležitosti.

Orientačné ciele (počet objektov) minimálneho príspevku obsahu do Europeany na členský štát načrtnuté v odporúčaní:

Rakúsko

600 000

Belgicko

759 000

Bulharsko

267 000

Cyprus

45 000

Česká republika

492 000

Dánsko

453 000

Estónsko

90 000

Fínsko

1 035 000

Francúzsko

4 308 000

Nemecko

5 496 000

Grécko

618 000

Maďarsko

417 000

Írsko

1 236 000

Taliansko

3 705 000

Lotyšsko

90 000

Litva

129 000

Luxembursko

66 000

Malta

73 000

Holandsko

1 571 000

Poľsko

1 575 000

Portugalsko

528 000

Rumunsko

789 000

Slovensko

243 000

Slovinsko

318 000

Španielsko

2 676 000

Švédsko

1 936 000

Spojené kráľovstvo

3 939 000

Nové odporúčanie je aktualizovanou verziou odporúčania z roku 2006. Zohľadnili sa v ňom správy o pokroku členských štátov z rokov 2008 a 2010, z ktorých vyplýva, že hoci nastalo určité zlepšenie, je potrebná väčšia aktivizácia finančných zdrojov, kvantitatívnych cieľov digitalizácie a intenzívnejšia podpora Europeany.

Odporúčanie vyzýva členské štáty, aby:

  • Vypracovali solídne plány svojich investícií do digitalizácie a podporovali verejno-súkromné partnerstvá na spoločné znášanie nákladov na digitalizáciu. Odporúčanie podrobne uvádza kľúčové zásady spravodlivosti a vyváženosti takýchto partnerstiev.

  • Do roku 2015 prostredníctvom Europeany sprístupnili 30 miliónov objektov vrátane všetkých európskych majstrovských diel, ktoré už nie sú chránené autorskými právami, a všetkého materiálu digitalizovaného s pomocou financií z verejných zdrojov.

  • Sprístupnili online viac materiálu chráneného autorskými právami, napríklad prostredníctvom vytvorenia právnych rámcových podmienok, ktoré umožnia digitalizáciu vo veľkom a cezhraničnú dostupnosť diel, ktoré už nie sú komerčne dostupné.

  • Posilnili svoje stratégie a prispôsobili svoje právne predpisy tak, aby zabezpečili dlhodobé uchovanie digitalizovaného materiálu, napríklad prostredníctvom zásady, že uložený materiál nechránia žiadne technické opatrenia, ktoré by knižniciam znemožnili uchovanie materiálu.

Europeana a s ňou súvisiace činnosti sú jednou z infraštruktúr digitálnych služieb, ktorých financovanie sa plánuje z Nástroja na prepojenie Európy na roky 2014 – 2020 (pozri MEMO/11/709). Digitalizácia kultúrnych artefaktov vytvára nespočetné príležitosti na interakciu s verejnosťou a na komerčný rozvoj. Napríklad v rámci nedávno spusteného projektu Europeany „Prvá svetová vojna v každodenných dokumentoch“ (http://www.europeana1914-1918.eu) majú občania možnosť prispieť do nej svojimi osobnými spomienkovými predmetmi. Doteraz sa zhromaždilo a zdigitalizovalo už vyše 25 000 objektov. Putovná kampaň Hack4Europe! zabezpečila prístup k obsahu Europeany 85 vývojárom z celej Európy a umožnila vypracovanie 48 inovačných prototypov aplikácií pre mobilné telefóny a hracie zariadenia.

Pozri aj MEMO/11/745

Užitočné odkazy:

Odporúčanie o digitalizácii kultúrneho materiálu a jeho uchovania online: http://ec.europa.eu/information_society/activities/digital_libraries/index_en.htm

Europeana, európska digitálna knižnica, archív a múzeum: http://www.europeana.eu/portal/

Webová stránka digitálnej agendy:

http://ec.europa.eu/digital-agenda

Webová stránka Neelie Kroesovej:

http://ec.europa.eu/commission_2010-2014/kroes/

Neelie Kroesová na Twitteri: http://twitter.com/neeliekroeseu

Kontaktné osoby:

Dennis Abbott (+32 2 295 92 58)

Linda Cain (+32 2 299 90 19)


Side Bar