Navigation path

Left navigation

Additional tools

Euroopa Komisjon – Pressiteade

Digitaalarengu tegevuskava: elavdada majanduskasvu Euroopa Liidu kultuuripärandi digiteerimise soodustamisega

Brüssel, 28. oktoober 2011 – Euroopa Komisjon võttis vastu soovituse, milles palutakse ELi liikmesriikidel teha suuremaid jõupingutusi, et koondada kultuurimaterjali digiteerimisel oma ressursid ja kaasata erasektor. See on väga oluline, et muuta Euroopa kultuuripärand kättesaadavamaks ja suurendada Euroopa loovtööstuse majanduskasvu. Digiteeritud materjal peaks olema kättesaadav Euroopa digitaalse raamatukogu, arhiivi ja muuseumi Europeana (vt www.europeana.eu) kaudu.

Komisjoni soovituses kutsutakse liikmesriike üles töötama välja tõhusad kavad ja arendama partnerlust, et suurendada praegu Europeanas kättesaadava 19 miljoni objekti arvu 2015. aastaks 30 miljonini; saama rohkem autoriõigusega kaitstud ja kaubandusvõrgus kättesaamatut interaktiivset materjali; ning kohandama riiklikke õigusakte ja strateegiaid, et tagada digiteeritud materjalide pikaajaline säilivus.

Komisjoni asepresident ja digitaalarengu volinik Neelie Kroes ütles: „Euroopal on arvatavasti maailma suurim kultuuripärand. Ei saa lubada, et jäetakse kasutamata digiteerimise teel pakutavad võimalused ning seetõttu seistakse silmitsi kultuuri allakäiguga. Digiteerimine toob kultuuri inimesele koju kätte ning on väärtuslik varaait nii hariduse, turismi, mängude, animatsiooni kui ka kogu loovtööstuse jaoks. Digiteerimisse investeerimisega luuakse uusi ettevõtteid ja saadakse juurde töökohti.”

Europeana käivitamisel 2008. aastal alustati kahe miljoni ühikuga; praeguseks on intuitiivsema ja interaktiivsema liidese kaudu kättesaadavate objektide arv suurenenud 19 miljonini. Selleks et tagada kogu Euroopast lisanduvate objektide tasakaalustatum sisu, on soovituses kehtestatud 2015. aastaks minimaalse infosisu eesmärgid liikmesriikide kaupa.

Digiteerimist käsitlevas soovituses tuginetakse 2010. aastal loodud analüüsirühma (Comité des Sages) järeldustele Euroopa kultuuripärandi internetis kättesaadavaks muutmise kohta (vt IP/11/17).

Euroopa digitaalarengu tegevuskava eesmärgid hõlmavad ka kultuuri ja loovtööstuse toetusmeetmete vastuvõtmist ning Europeana jätkusuutliku finantsmudeli tagamist (vt IP/10/581, MEMO/10/199 ja MEMO/10/200).

Taust

Kultuuripärandi internetis kättesaadavaks tegemine tähendab seda, et kõik inimesed kogu Euroopas pääsevad sellele internetis igal ajal juurde ning saavad seda kasutada nii vabal ajal kui ka õpingute ja töö jaoks. Digiteeritud materjali saab kasutada ka kaubanduslikel ja muudel kui kaubanduslikel eesmärkidel (näiteks õppetöö ja haridusega seotud infosisu, dokumentaalfilmide või turismirakenduste loomiseks). Sellise materjaliga luuakse tohutuid majanduslikke võimalusi Euroopa loovtööstusele, mis praegu moodustab 3,3 % ELi SKPst ning kus on 3 % ELi töökohtadest.

Uues soovituses esitatud Europeanasse lisatavad indikatiivsed eesmärgid (objektide arv) liikmesriikide kaupa:

Austria

600 000

Belgia

759 000

Bulgaaria

267 000

Küpros

45 000

Tšehhi Vabariik

492 000

Taani

453 000

Eesti

90 000

Soome

1 035 000

Prantsusmaa

4 308 000

Saksamaa

5 496 000

Kreeka

618 000

Ungari

417 000

Iirimaa

1 236 000

Itaalia

3 705 000

Läti

90 000

Leedu

129 000

Luksemburg

66 000

Malta

73 000

Madalmaad

1 571 000

Poola

1 575 000

Portugal

528 000

Rumeenia

789 000

Slovakkia

243000

Sloveenia

318 000

Hispaania

2 676 000

Rootsi

1 936 000

Ühendkuningriik

3 939 000

Uue soovitusega ajakohastatakse 2006. aastal välja antud soovitust. Selles võetakse arvesse liikmesriikide 2008. ja 2010. aasta arenguaruandeid, millest nähtub, et edusammudele vaatamata on Europeana tõhusaks toetuseks vaja võtta rohkem meetmeid, mis on seotud rahaliste vahendite ja digiteerimise kvantitatiivsete eesmärkidega.

Soovituses kutsutakse liikmesriike üles tegema järgmist.

  • Töötama välja tõhusad kavad digiteerimisse investeerimiseks ning tugevdama avaliku ja erasektori vahelist partnerlust digiteerimise kulude jagamisel. Soovituses sõnastatakse olulised põhimõtted õiglase ja tasakaalustatud partnerluse tagamiseks.

  • Tegema 2015. aastaks Europeana kaudu kättesaadavaks 30 miljonit objekti, sealhulgas Euroopa meistriteosed, mis ei ole enam autoriõigusega kaitstud, ning kõik avaliku sektori rahaliste vahenditega digiteeritud materjalid.

  • Tegema internetis kättesaadavaks rohkem autoriõigusega kaitstud materjale, luues õigusliku raamistiku, mille alusel on võimalik ulatuslik digiteerimine ning piiriülene juurdepääs kaubandusvõrgus kättesaamatutele teostele.

  • Tugevdama strateegiaid ning kohandama õigusakte nii, et oleks tagatud digiteeritud materjali pikaajaline säilimine, näiteks peaks olema tagatud, et hoiustatavate materjalide kaitse alla võtmise tehnilised meetmed ei takistaks hoiustajatel nende säilitamist.

Europeana ja sellega seotud meetmed kuuluvad Euroopa Ühendamise Rahastu (2014–2020) (vt MEMO/11/709) raames rahastatavate andmesideteenuste taristu hulka. Kultuuriväärtuste digiteerimisega luuakse tohutud võimalused avaliku ja kaubandusliku arengu koostoimeks. Nii näiteks algatati hiljuti Europeana ühe osana projekt „Igapäevadokumentides kajastatud Esimene maailmasõda” (http://www.europeana1914-1918.eu), mille raames saavad inimesed lisada Europeanasse Esimese maailmasõjaga seotud isiklikke mälestusesemeid; praeguseks on niiviisi kogutud ja digiteeritud juba rohkem kui 25 000 ühikut. Ürituse Hack4Europe! raames anti 85 arendajale üle Euroopa juurdepääs Europeana infosisule ning need arendajad lõid 48 uuenduslikku prototüüprakendust mobiiltelefonidele ja mänguseadmetele.

Vt ka MEMO/11/745

Kasulikud lingid

Kultuurimaterjali digiteerimist ja säilitamist käsitlev soovitus internetis:

http://ec.europa.eu/information_society/activities/digital_libraries/index_en.htm

Euroopa digitaalne raamatukogu, arhiiv ja muuseum Europeana:

http://www.europeana.eu/portal/

Digitaalarengu tegevuskava veebisait: http://ec.europa.eu/digital-agenda

Neelie Kroesi veebisait: http://ec.europa.eu/commission_2010-2014/kroes/

Neelie Kroes Twitteris: http://twitter.com/neeliekroeseu

Kontaktisikud:

Dennis Abbott (+32 2 295 92 58)

Linda Cain (+32 2 299 90 19)


Side Bar